สถิตินักเรียนมาสายรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการมาสายตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สถิติจำนวน 76 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 2/5 3
2 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 3/3 2
3 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 3/3 1
4 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 3/3 1
5 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 3/4 1
6 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 3/4 1
7 เด็กชายบุลกิต จริยา 3/4 1
8 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 3/4 1
9 นายวชิรพงศ์ กิจสำราญกร 4/2 1
10 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/6 1
11 นายภูวดล อนันต์ 4/6 1
12 นายวรกันต์ ศรีเที่ยง 4/6 1
13 นายพีรพล งามช่วง 4/6 1
14 นายวรพล งามจารุพรโกศล 4/6 2
15 นายทิวทัศน์ อนุกุล 5/1 1
16 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 5/1 2
17 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 5/1 1
18 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 5/2 1
19 นายสงกรานต์ แสงบุญ 5/2 5
20 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 5/2 1
21 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 5/3 1
22 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 5/3 1
23 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 5/3 1
24 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 5/4 3
25 นางสาวครองขวัญ คุ้มกันนาน 5/4 1
26 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 5/4 1
27 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 5/5 1
28 นายพรสุข เทิดทูนไพร 5/5 2
29 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 5/5 1
30 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 5/5 2
31 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 5/5 2
32 นางสาวคริตา โอบอ้อม 5/5 1
33 นางสาวพิมพ์ ลุงที 5/5 2
34 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 5/6 1
35 นายบุญยง พรเมธีกุล 5/6 1
36 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 5/6 1
37 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 5/6 1
38 นายณัชพล เก่งการทำ 6/1 1
39 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 6/1 1
40 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 6/1 1
41 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 6/1 1
42 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 6/2 1
43 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 6/2 1
44 นางสาวสาริกา แซ่กือ 6/3 1
45 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 6/4 1
46 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 1
47 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 6/4 1
48 นายอำนาจ - 6/4 1
49 นางสาวทิพย์จินดา ดวงแสงสี 6/4 1
50 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 6/4 1
51 นางสาววิริยา ม่อนดอก 6/4 1
52 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 6/4 1
53 นายเกริกพล พิทาคำ 6/5 1
54 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 6/5 1
55 นายธีรภัทร กิติรัช 6/5 1
56 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 6/5 1
57 นายธนาธร อุปรี 6/5 1
58 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 6/5 1
59 นางสาวจันทร์พิณ ติ๊บหล้า 6/5 1
60 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 6/5 1
61 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 6/5 1
62 นายสิรภพ นิปุณะ 6/6 1
63 นายอ่องโจ สิงห์คำ 6/6 1
64 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 6/6 4
65 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 6/6 2
66 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 6/6 2
67 นายมาก สิงห์คำ 6/6 2
68 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 6/6 3
69 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 6/6 3
70 นายขวัญชัย ชัยพิบูลวงษ์ 6/6 1
71 นางสาวออมสิน ปินคำ 6/6 1
72 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 6/7 1
73 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 6/7 2
74 นายธนาชัย อารีสิงขร 6/7 1
75 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 6/7 1
76 นายสมชาย อัศววรการ 6/7 2