สถิตินักเรียนมาสายรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการมาสายตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 315 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายกวีศิลป์ เก่งการทำ 1/1 4
2 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
3 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
4 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 1
5 เด็กหญิงชดาพร สนธิคุณ 1/2 1
6 เด็กหญิงญามภัทร เรือนคำฟู 1/2 2
7 เด็กชายกิติศักดิ์ กาวิตา 1/3 2
8 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 4
9 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 17
10 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 49
11 เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมั้น 1/4 1
12 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
13 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
14 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
15 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
16 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 5
17 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 5
18 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล 1/5 1
19 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย 1/5 54
20 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 45
21 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 54
22 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หม้อดี 2/1 45
23 เด็กชายเกรียงศักดิ์ รบชนะ 2/2 2
24 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 1
25 เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญผล 2/2 1
26 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จุลศิริ 2/2 1
27 เด็กหญิงเรณุกา รักดี 2/2 1
28 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 53
29 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 1
30 เด็กชายจิรเมธ แจ่มใส 2/3 5
31 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 1
32 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 53
33 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 3
34 เด็กชายประวีณ สุวรรณ 2/3 52
35 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 2
36 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 1
37 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 9
38 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 4
39 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
40 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
41 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 18
42 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 2
43 เด็กชายต่อ - 2/4 19
44 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 1
45 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 19
46 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 2
47 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 6
48 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 49
49 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 4
50 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 50
51 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 2
52 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 47
53 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
54 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
55 เด็กชายพงศภัค อุปนันท์ 2/5 43
56 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 2
57 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 2
58 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 53
59 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 5
60 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 1
61 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 1
62 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 7
63 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 11
64 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 53
65 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 44
66 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 2
67 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
68 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 1
69 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 42
70 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 42
71 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 1
72 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 4
73 เด็กชายสมัชชา สาครินทร์ 3/2 42
74 เด็กชายสุทธิกานต์ แกนุ 3/2 2
75 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 1
76 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 2
77 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 8
78 เด็กชายผงคำ - 3/3 4
79 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 3
80 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 2
81 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 8
82 เด็กหญิงกฐิน จอมคำสิงห์ 3/3 1
83 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 7
84 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 6
85 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
86 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 1
87 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 1
88 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
89 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 56
90 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 2
91 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 1
92 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 56
93 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 1
94 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 13
95 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 2
96 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
97 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 3
98 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 2
99 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 58
100 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 4
101 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 2
102 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
103 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 4
104 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 2
105 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 3
106 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 1
107 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 3
108 เด็กหญิงลลิตา ยาลังกา 3/5 1
109 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 2
110 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
111 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 9
112 นายณัฐพล นะที 4/1 5
113 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 1
114 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ 4/1 8
115 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 2
116 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
117 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 1
118 นางสาวนีราวรรณ โพธิพงศ์ 4/1 1
119 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 1
120 นายพิสิษฐ์ เลไธสง 4/2 1
121 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 50
122 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 58
123 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 57
124 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 1
125 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 45
126 นางสาวสุวคนธ์ ไชยวงค์ 4/2 36
127 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 49
128 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 47
129 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 29
130 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 48
131 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 48
132 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
133 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
134 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 36
135 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 33
136 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 46
137 นายชนินทร์ จินา 4/4 22
138 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 22
139 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 32
140 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 4/4 1
141 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 43
142 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 15
143 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 1
144 นายพงศกร ทาวดี 4/5 50
145 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 45
146 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 53
147 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 46
148 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 22
149 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 31
150 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 31
151 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 50
152 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 55
153 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 55
154 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 1
155 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
156 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 51
157 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 51
158 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 1
159 นางสาวศุภัทรธา เซ่งบุญตั๋น 4/5 1
160 นายสุริยา จริยา 4/6 1
161 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 46
162 นายชนะ พรหมมา 4/6 1
163 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 19
164 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 46
165 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 47
166 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 43
167 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 1
168 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 42
169 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
170 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 1
171 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 39
172 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 28
173 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 47
174 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
175 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 28
176 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 1
177 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
178 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 29
179 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 2
180 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 29
181 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 45
182 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 2
183 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
184 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 1
185 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 26
186 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 36
187 นายทีปกร โพธิพงศ์ 5/4 50
188 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 12
189 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 11
190 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 22
191 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 1
192 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 1
193 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 4
194 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 31
195 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 28
196 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 31
197 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 58
198 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 1
199 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 1
200 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 36
201 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 45
202 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 1
203 นายธนาธร อุปรี 5/5 65
204 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 53
205 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 33
206 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 44
207 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 1
208 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 44
209 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 54
210 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 45
211 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 35
212 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 61
213 นายธนวัฒน์ คำกลาง 5/6 4
214 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 42
215 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 43
216 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 24
217 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 49
218 นายมาก สิงห์คำ 5/6 35
219 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 41
220 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 44
221 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 43
222 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 1
223 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 19
224 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 25
225 นายพลวัต เจริญผล 5/7 29
226 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 39
227 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
228 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
229 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 1
230 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 52
231 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 53
232 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 1
233 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 2
234 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 1
235 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 38
236 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 43
237 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 33
238 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 35
239 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 49
240 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 45
241 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 61
242 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 33
243 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 48
244 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 58
245 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 59
246 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 29
247 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 30
248 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 30
249 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 58
250 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 57
251 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 30
252 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 56
253 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 55
254 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 1
255 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 45
256 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 1
257 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 36
258 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 46
259 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 54
260 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 27
261 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 2
262 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 1
263 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 1
264 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 58
265 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 56
266 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 47
267 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
268 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 47
269 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
270 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
271 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 1
272 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 41
273 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 1
274 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 2
275 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 42
276 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 47
277 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 1
278 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 42
279 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 45
280 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 44
281 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 59
282 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 1
283 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 56
284 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 42
285 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 30
286 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 42
287 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 58
288 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 36
289 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 50
290 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 35
291 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 50
292 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 31
293 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 57
294 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 52
295 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 2
296 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 43
297 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 35
298 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 36
299 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 20
300 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 1
301 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 44
302 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 42
303 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 47
304 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
305 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 43
306 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 43
307 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 3
308 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 1
309 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 1
310 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 35
311 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 1
312 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 42
313 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 43
314 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 1
315 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 43
*** เรียงข้อมูลการมาสายตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 171 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 50
2 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 50
3 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย 1/5 54
4 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 55
5 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 55
6 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หม้อดี 2/1 55
7 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 56
8 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 56
9 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 56
10 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 56
11 เด็กชายประวีณ สุวรรณ 2/3 56
12 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 52
13 เด็กชายต่อ - 2/4 52
14 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 52
15 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 52
16 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 52
17 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 52
18 เด็กชายพงศภัค อุปนันท์ 2/5 52
19 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 52
20 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 52
21 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 39
22 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 39
23 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 35
24 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 49
25 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 49
26 เด็กชายสมัชชา สาครินทร์ 3/2 49
27 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 52
28 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 52
29 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 52
30 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 56
31 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 58
32 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 58
33 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 58
34 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 58
35 นางสาวสุวคนธ์ ไชยวงค์ 4/2 58
36 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 58
37 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 58
38 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 58
39 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 58
40 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 58
41 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 42
42 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 49
43 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 42
44 นายชนินทร์ จินา 4/4 42
45 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 42
46 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 42
47 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 42
48 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 34
49 นายพงศกร ทาวดี 4/5 53
50 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 53
51 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 53
52 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 53
53 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 53
54 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 53
55 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 53
56 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 53
57 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 53
58 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 53
59 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 53
60 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 53
61 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 49
62 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 49
63 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 42
64 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 49
65 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 60
66 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 60
67 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 60
68 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 60
69 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 60
70 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 47
71 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 47
72 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 47
73 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 47
74 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 47
75 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 47
76 นายทีปกร โพธิพงศ์ 5/4 37
77 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 47
78 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 47
79 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 47
80 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 47
81 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 47
82 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 47
83 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 48
84 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 48
85 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 48
86 นายธนาธร อุปรี 5/5 48
87 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 48
88 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 48
89 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 48
90 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 48
91 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 48
92 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 53
93 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 53
94 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 53
95 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 53
96 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 53
97 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 53
98 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 53
99 นายมาก สิงห์คำ 5/6 53
100 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 53
101 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 40
102 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 53
103 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 53
104 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 53
105 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 48
106 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 53
107 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 48
108 นายพลวัต เจริญผล 5/7 47
109 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 47
110 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 47
111 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 47
112 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 59
113 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 59
114 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 59
115 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 59
116 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 59
117 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 59
118 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 59
119 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 59
120 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 59
121 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 59
122 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 57
123 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 57
124 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 57
125 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 57
126 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 51
127 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 51
128 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 51
129 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 51
130 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 51
131 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 51
132 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 51
133 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 51
134 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 51
135 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 51
136 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 54
137 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 54
138 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 54
139 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 54
140 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 57
141 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 57
142 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 57
143 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 57
144 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 57
145 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 54
146 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 54
147 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 54
148 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 54
149 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 54
150 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 54
151 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 54
152 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 54
153 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 54
154 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 54
155 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 54
156 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 54
157 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 54
158 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 54
159 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 54
160 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 54
161 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 54
162 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 39
163 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 39
164 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 39
165 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 39
166 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 39
167 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 39
168 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 39
169 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 39
170 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 39
171 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 39