สถิตินักเรียนมาสายรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่มาสาย จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 50
2 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 35
3 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 51
4 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 40
5 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 40
6 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 48
7 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 48
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน