สถิตินักเรียนมาสายรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่มาสาย จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 67
2 เด็กชายเกรียงศักดิ์ รบชนะ 2/2 77
3 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 57
4 เด็กชายจิรเมธ แจ่มใส 2/3 85
5 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 57
6 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 57
7 เด็กชายประวีณ สุวรรณ 2/3 57
8 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 76
9 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 76
10 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 70
11 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 80
12 เด็กชายต่อ - 2/4 72
13 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 79
14 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 72
15 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 81
16 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 78
17 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 78
18 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 64
19 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 76
20 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 77
21 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 78
22 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 53
23 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 78
24 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 75
25 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 35
26 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 77
27 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 78
28 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 82
29 เด็กชายผงคำ - 3/3 80
30 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 80
31 เด็กหญิงกฐิน จอมคำสิงห์ 3/3 79
32 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 65
33 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 87
34 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 87
35 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 87
36 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 87
37 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 87
38 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 86
39 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 87
40 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 51
41 นายณัฐพล นะที 4/1 88
42 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 85
43 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 88
44 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 89
45 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 85
46 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 58
47 นายชนินทร์ จินา 4/4 64
48 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 64
49 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 50
50 นายพงศกร ทาวดี 4/5 80
51 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 78
52 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 76
53 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 80
54 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 81
55 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 68
56 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 70
57 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 89
58 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 92
59 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 76
60 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 77
61 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 77
62 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 73
63 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 57
64 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 57
65 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 67
66 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 78
67 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 76
68 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 78
69 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 79
70 นายธนาธร อุปรี 5/5 78
71 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 79
72 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 79
73 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 82
74 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 77
75 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 77
76 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 77
77 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 40
78 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 78
79 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 77
80 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 71
81 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 48
82 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 71
83 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 48
84 นายพลวัต เจริญผล 5/7 76
85 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 88
86 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 86
87 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 88
88 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 86
89 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 88
90 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 88
91 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 80
92 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 82
93 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 79
94 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 79
95 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 79
96 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 85
97 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 85
98 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 87
99 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 85
100 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 83
101 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 86
102 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 60
103 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 60
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน