สถิตินักเรียนมาสายรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการมาสายตามจำนวนครั้งที่มาสาย จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สถิติจำนวน 76 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายสงกรานต์ แสงบุญ 5/2 5
2 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 6/6 4
3 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 5/4 3
4 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 6/6 3
5 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 2/5 3
6 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 6/6 3
7 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 3/3 2
8 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 5/1 2
9 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 6/6 2
10 นายสมชาย อัศววรการ 6/7 2
11 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 5/5 2
12 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 5/5 2
13 นายมาก สิงห์คำ 6/6 2
14 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 6/6 2
15 นายวรพล งามจารุพรโกศล 4/6 2
16 นางสาวพิมพ์ ลุงที 5/5 2
17 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 6/7 2
18 นายพรสุข เทิดทูนไพร 5/5 2
19 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 3/3 1
20 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 5/6 1
21 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 6/4 1
22 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 6/1 1
23 นางสาวสาริกา แซ่กือ 6/3 1
24 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 6/4 1
25 นายทิวทัศน์ อนุกุล 5/1 1
26 นางสาวคริตา โอบอ้อม 5/5 1
27 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 6/5 1
28 นายธนาธร อุปรี 6/5 1
29 นางสาววิริยา ม่อนดอก 6/4 1
30 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 5/6 1
31 นายธนาชัย อารีสิงขร 6/7 1
32 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 5/2 1
33 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 3/4 1
34 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 6/2 1
35 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 6/7 1
36 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 6/1 1
37 นางสาวออมสิน ปินคำ 6/6 1
38 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 6/1 1
39 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 5/2 1
40 นายสิรภพ นิปุณะ 6/6 1
41 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 3/4 1
42 นายอ่องโจ สิงห์คำ 6/6 1
43 นายอำนาจ - 6/4 1
44 นายวชิรพงศ์ กิจสำราญกร 4/2 1
45 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 5/1 1
46 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 6/4 1
47 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 6/4 1
48 นายบุญยง พรเมธีกุล 5/6 1
49 นายพีรพล งามช่วง 4/6 1
50 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 3/3 1
51 นางสาวทิพย์จินดา ดวงแสงสี 6/4 1
52 นายขวัญชัย ชัยพิบูลวงษ์ 6/6 1
53 นายธีรภัทร กิติรัช 6/5 1
54 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 5/5 1
55 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 5/4 1
56 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 6/5 1
57 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 5/3 1
58 เด็กชายบุลกิต จริยา 3/4 1
59 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 1
60 นางสาวจันทร์พิณ ติ๊บหล้า 6/5 1
61 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 6/5 1
62 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 6/7 1
63 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/6 1
64 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 5/3 1
65 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 5/3 1
66 นายณัชพล เก่งการทำ 6/1 1
67 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 5/5 1
68 นายภูวดล อนันต์ 4/6 1
69 นางสาวครองขวัญ คุ้มกันนาน 5/4 1
70 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 5/6 1
71 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 6/2 1
72 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 6/5 1
73 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 3/4 1
74 นายวรกันต์ ศรีเที่ยง 4/6 1
75 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 6/5 1
76 นายเกริกพล พิทาคำ 6/5 1