สถิตินักเรียนมาสายรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่มาสาย จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 92
2 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 89
3 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 89
4 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 88
5 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 88
6 นายณัฐพล นะที 4/1 88
7 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 88
8 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 88
9 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 88
10 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 87
11 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 87
12 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 87
13 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 87
14 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 87
15 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 87
16 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 87
17 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 86
18 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 86
19 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 86
20 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 86
21 เด็กชายจิรเมธ แจ่มใส 2/3 85
22 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 85
23 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 85
24 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 85
25 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 85
26 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 85
27 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 83
28 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 82
29 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 82
30 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 82
31 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 81
32 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 81
33 เด็กชายผงคำ - 3/3 80
34 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 80
35 นายพงศกร ทาวดี 4/5 80
36 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 80
37 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 80
38 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 80
39 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 79
40 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 79
41 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 79
42 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 79
43 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 79
44 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 79
45 เด็กหญิงกฐิน จอมคำสิงห์ 3/3 79
46 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 79
47 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 78
48 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 78
49 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 78
50 นายธนาธร อุปรี 5/5 78
51 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 78
52 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 78
53 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 78
54 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 78
55 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 78
56 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 78
57 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 77
58 เด็กชายเกรียงศักดิ์ รบชนะ 2/2 77
59 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 77
60 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 77
61 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 77
62 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 77
63 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 77
64 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 77
65 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 77
66 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 76
67 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 76
68 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 76
69 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 76
70 นายพลวัต เจริญผล 5/7 76
71 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 76
72 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 76
73 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 75
74 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 73
75 เด็กชายต่อ - 2/4 72
76 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 72
77 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 71
78 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 71
79 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 70
80 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 70
81 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 68
82 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 67
83 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 67
84 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 65
85 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 64
86 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 64
87 นายชนินทร์ จินา 4/4 64
88 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 60
89 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 60
90 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 58
91 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 57
92 เด็กชายประวีณ สุวรรณ 2/3 57
93 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 57
94 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 57
95 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 57
96 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 57
97 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 53
98 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 51
99 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 50
100 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 48
101 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 48
102 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 40
103 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 35
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน