สถิตินักเรียนมาสายรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการมาสายตามจำนวนครั้งที่มาสาย จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 315 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายธนาธร อุปรี 5/5 65
2 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 61
3 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 61
4 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 59
5 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 59
6 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 58
7 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 58
8 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 58
9 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 58
10 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 58
11 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 58
12 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 58
13 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 57
14 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 57
15 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 57
16 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 56
17 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 56
18 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 56
19 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 56
20 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 56
21 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 55
22 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 55
23 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 55
24 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 54
25 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 54
26 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 54
27 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย 1/5 54
28 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 53
29 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 53
30 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 53
31 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 53
32 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 53
33 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 53
34 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 53
35 เด็กชายประวีณ สุวรรณ 2/3 52
36 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 52
37 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 52
38 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 51
39 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 51
40 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 50
41 นายทีปกร โพธิพงศ์ 5/4 50
42 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 50
43 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 50
44 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 50
45 นายพงศกร ทาวดี 4/5 50
46 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 50
47 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 49
48 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 49
49 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 49
50 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 49
51 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 49
52 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 48
53 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 48
54 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 48
55 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 47
56 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 47
57 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 47
58 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 47
59 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 47
60 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 47
61 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 47
62 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 47
63 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 46
64 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 46
65 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 46
66 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 46
67 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 46
68 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 45
69 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หม้อดี 2/1 45
70 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 45
71 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 45
72 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 45
73 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 45
74 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 45
75 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 45
76 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 45
77 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 45
78 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 44
79 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 44
80 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 44
81 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 44
82 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 44
83 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 44
84 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 43
85 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 43
86 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 43
87 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 43
88 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 43
89 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 43
90 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 43
91 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 43
92 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 43
93 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 43
94 เด็กชายพงศภัค อุปนันท์ 2/5 43
95 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 42
96 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 42
97 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 42
98 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 42
99 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 42
100 เด็กชายสมัชชา สาครินทร์ 3/2 42
101 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 42
102 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 42
103 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 42
104 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 42
105 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 42
106 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 41
107 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 41
108 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 39
109 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 39
110 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 38
111 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 36
112 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 36
113 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 36
114 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 36
115 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 36
116 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 36
117 นางสาวสุวคนธ์ ไชยวงค์ 4/2 36
118 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 35
119 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 35
120 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 35
121 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 35
122 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 35
123 นายมาก สิงห์คำ 5/6 35
124 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 33
125 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 33
126 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 33
127 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 33
128 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 32
129 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 31
130 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 31
131 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 31
132 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 31
133 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 31
134 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 30
135 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 30
136 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 30
137 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 30
138 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 29
139 นายพลวัต เจริญผล 5/7 29
140 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 29
141 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 29
142 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 29
143 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 28
144 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 28
145 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 28
146 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 27
147 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 26
148 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 25
149 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 24
150 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 22
151 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 22
152 นายชนินทร์ จินา 4/4 22
153 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 22
154 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 20
155 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 19
156 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 19
157 เด็กชายต่อ - 2/4 19
158 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 19
159 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 18
160 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 17
161 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 15
162 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 13
163 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 12
164 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 11
165 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 11
166 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 9
167 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 9
168 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 8
169 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 8
170 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ 4/1 8
171 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 7
172 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 7
173 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 6
174 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 6
175 เด็กชายจิรเมธ แจ่มใส 2/3 5
176 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 5
177 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 5
178 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 5
179 นายณัฐพล นะที 4/1 5
180 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 4
181 เด็กชายกวีศิลป์ เก่งการทำ 1/1 4
182 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 4
183 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 4
184 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 4
185 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 4
186 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 4
187 เด็กชายผงคำ - 3/3 4
188 นายธนวัฒน์ คำกลาง 5/6 4
189 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 4
190 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 3
191 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 3
192 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 3
193 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 3
194 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 3
195 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 3
196 เด็กชายกิติศักดิ์ กาวิตา 1/3 2
197 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 2
198 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
199 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 2
200 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 2
201 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 2
202 เด็กชายเกรียงศักดิ์ รบชนะ 2/2 2
203 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 2
204 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 2
205 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 2
206 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 2
207 เด็กชายสุทธิกานต์ แกนุ 3/2 2
208 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 2
209 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 2
210 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 2
211 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 2
212 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 2
213 เด็กหญิงญามภัทร เรือนคำฟู 1/2 2
214 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 2
215 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 2
216 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 2
217 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 2
218 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 2
219 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 2
220 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 2
221 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 2
222 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
223 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 2
224 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 1
225 เด็กหญิงชดาพร สนธิคุณ 1/2 1
226 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 1
227 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
228 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 1
229 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 1
230 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
231 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
232 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 1
233 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 1
234 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 1
235 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 1
236 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
237 เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมั้น 1/4 1
238 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
239 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 1
240 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 1
241 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 1
242 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
243 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 1
244 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 1
245 นายชนะ พรหมมา 4/6 1
246 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 1
247 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
248 นายพิสิษฐ์ เลไธสง 4/2 1
249 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
250 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 1
251 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 1
252 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
253 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 1
254 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 1
255 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 1
256 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 1
257 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
258 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 1
259 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
260 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 1
261 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
262 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
263 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 1
264 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
265 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 1
266 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
267 เด็กหญิงลลิตา ยาลังกา 3/5 1
268 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
269 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 1
270 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 1
271 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 4/4 1
272 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 1
273 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 1
274 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 1
275 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 1
276 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 1
277 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
278 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 1
279 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 1
280 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
281 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 1
282 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 1
283 เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญผล 2/2 1
284 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 1
285 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 1
286 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 1
287 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
288 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
289 เด็กหญิงเรณุกา รักดี 2/2 1
290 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
291 นางสาวนีราวรรณ โพธิพงศ์ 4/1 1
292 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 1
293 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 1
294 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล 1/5 1
295 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
296 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 1
297 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 1
298 นายสุริยา จริยา 4/6 1
299 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 1
300 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
301 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
302 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จุลศิริ 2/2 1
303 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 1
304 เด็กหญิงกฐิน จอมคำสิงห์ 3/3 1
305 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
306 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 1
307 นางสาวศุภัทรธา เซ่งบุญตั๋น 4/5 1
308 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
309 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 1
310 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 1
311 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 1
312 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 1
313 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
314 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
315 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 1
*** เรียงข้อมูลการมาสายตามจำนวนครั้งที่มาสาย จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 171 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 60
2 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 60
3 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 60
4 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 60
5 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 60
6 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 59
7 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 59
8 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 59
9 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 59
10 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 59
11 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 59
12 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 59
13 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 59
14 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 59
15 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 59
16 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 58
17 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 58
18 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 58
19 นางสาวสุวคนธ์ ไชยวงค์ 4/2 58
20 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 58
21 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 58
22 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 58
23 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 58
24 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 58
25 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 58
26 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 57
27 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 57
28 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 57
29 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 57
30 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 57
31 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 57
32 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 57
33 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 57
34 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 57
35 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 56
36 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 56
37 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 56
38 เด็กชายประวีณ สุวรรณ 2/3 56
39 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 56
40 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 56
41 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 55
42 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 55
43 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หม้อดี 2/1 55
44 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย 1/5 54
45 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 54
46 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 54
47 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 54
48 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 54
49 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 54
50 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 54
51 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 54
52 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 54
53 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 54
54 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 54
55 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 54
56 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 54
57 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 54
58 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 54
59 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 54
60 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 54
61 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 54
62 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 54
63 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 54
64 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 54
65 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 54
66 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 53
67 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 53
68 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 53
69 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 53
70 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 53
71 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 53
72 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 53
73 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 53
74 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 53
75 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 53
76 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 53
77 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 53
78 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 53
79 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 53
80 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 53
81 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 53
82 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 53
83 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 53
84 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 53
85 นายมาก สิงห์คำ 5/6 53
86 นายพงศกร ทาวดี 4/5 53
87 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 53
88 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 53
89 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 53
90 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 53
91 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 52
92 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 52
93 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 52
94 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 52
95 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 52
96 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 52
97 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 52
98 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 52
99 เด็กชายต่อ - 2/4 52
100 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 52
101 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 52
102 เด็กชายพงศภัค อุปนันท์ 2/5 52
103 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 51
104 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 51
105 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 51
106 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 51
107 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 51
108 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 51
109 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 51
110 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 51
111 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 51
112 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 51
113 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 50
114 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 50
115 เด็กชายสมัชชา สาครินทร์ 3/2 49
116 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 49
117 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 49
118 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 49
119 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 49
120 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 49
121 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 49
122 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 48
123 นายธนาธร อุปรี 5/5 48
124 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 48
125 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 48
126 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 48
127 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 48
128 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 48
129 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 48
130 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 48
131 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 48
132 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 48
133 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 47
134 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 47
135 นายพลวัต เจริญผล 5/7 47
136 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 47
137 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 47
138 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 47
139 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 47
140 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 47
141 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 47
142 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 47
143 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 47
144 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 47
145 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 47
146 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 47
147 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 47
148 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 47
149 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 42
150 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 42
151 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 42
152 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 42
153 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 42
154 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 42
155 นายชนินทร์ จินา 4/4 42
156 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 40
157 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 39
158 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 39
159 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 39
160 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 39
161 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 39
162 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 39
163 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 39
164 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 39
165 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 39
166 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 39
167 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 39
168 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 39
169 นายทีปกร โพธิพงศ์ 5/4 37
170 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 35
171 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 34