สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการลาตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 981 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 2
2 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 3
3 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 2
4 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 4
5 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 1
6 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 7
7 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
8 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 2
9 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ใจยา 1/1 2
10 เด็กหญิงปิยาพัชร จิตสุข 1/1 2
11 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
12 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
13 เด็กหญิงรัตติกาล ชัยวรยุทธ 1/1 8
14 เด็กหญิงรัตน์ติพร วังคีรี 1/1 3
15 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 3
16 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 3
17 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
18 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 4
19 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 4
20 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 2
21 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 3
22 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
23 เด็กชายภคินรัตน์ ยารังกา 1/2 2
24 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 3
25 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 3
26 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 6
27 เด็กหญิงกุลพินันท์ แซ่กือ 1/2 5
28 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
29 เด็กหญิงจอมขวัญ อำพันพงศ์ 1/2 3
30 เด็กหญิงฉัตรชนก แซ่ย่าง 1/2 7
31 เด็กหญิงชญากาญจน์ อินต๊ะคำ 1/2 3
32 เด็กหญิงชดาพร สนธิคุณ 1/2 1
33 เด็กหญิงญาณิศา กันทปา 1/2 2
34 เด็กหญิงญามภัทร เรือนคำฟู 1/2 3
35 เด็กหญิงฐิติกานต์ ไชยบุตร 1/2 2
36 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 4
37 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทานา 1/2 1
38 เด็กหญิงนฤวรรณ เจนจิตร์รัศมี 1/2 1
39 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 3
40 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เทียมยอด 1/2 1
41 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 2
42 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 2
43 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 4
44 เด็กหญิงสิริลดา โมตาลี 1/2 1
45 เด็กหญิงสุกัญญา ปรีชาสุขสันต์ 1/2 2
46 เด็กชายเจษฎา เหมือดไธสง 1/3 1
47 เด็กชายกฎทอง หงษ์บินโบก 1/3 2
48 เด็กชายกรวิชญ์ ประสมทรัพย์ 1/3 1
49 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 3
50 เด็กชายกุลกิตติ์ มอญไข่ 1/3 2
51 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 8
52 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 2
53 เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ย่าง 1/3 5
54 เด็กชายณัฐนนท์ เก่งสาร 1/3 2
55 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 2
56 เด็กชายทัพพิชา คารมศิลปชาญชัย 1/3 3
57 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 1
58 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 1
59 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 2
60 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 4
61 เด็กหญิงเบญจรัตน์ แซ่เห่อ 1/3 5
62 เด็กหญิงแจ่มจันทร์ อิมัง 1/3 1
63 เด็กหญิงปิญจ์ชาพร ลุงติ 1/3 1
64 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 4
65 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
66 เด็กหญิงกานต์สินี ดีหมู 1/3 2
67 เด็กหญิงจริญญา มุนินคำ 1/3 1
68 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 3
69 เด็กหญิงจิรัชญา วิชาคำ 1/3 1
70 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 1
71 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
72 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 1
73 เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 3
74 เด็กหญิงณัฐณิชา จริยา 1/3 1
75 เด็กหญิงณัฐธิชา โกฎคำ 1/3 2
76 เด็กหญิงณัฐพร ธนุรวิทยา 1/3 1
77 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
78 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 8
79 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
80 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 1
81 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 4
82 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 1
83 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 3
84 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
85 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 15
86 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 1
87 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 3
88 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 3
89 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 4
90 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
91 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
92 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 5
93 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
94 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 1
95 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 3
96 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
97 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 3
98 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 5
99 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
100 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 5
101 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 5
102 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 3
103 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
104 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
105 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 1
106 เด็กหญิงกัญญาภัค มาลีพูนทวี 1/4 3
107 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 3
108 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 5
109 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 1
110 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 6
111 เด็กชายศศิศักดิ์ สนธิคุณ 1/5 1
112 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 56
113 เด็กชายอดิศร นัคคีย์ 1/5 2
114 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
115 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 4
116 เด็กหญิงปานตะวัน อุดมวิริยะ 1/5 2
117 เด็กหญิงผึ้ง - 1/5 13
118 เด็กหญิงพรร์ชนี เจตนาทวีทรัพย์ 1/5 3
119 เด็กหญิงพัณณิตา โดยบุญ 1/5 1
120 เด็กหญิงฟอง - 1/5 1
121 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/5 2
122 เด็กหญิงมนทนันท์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/5 2
123 เด็กหญิงมัญชรี โดยบุญ 1/5 1
124 เด็กหญิงมิมิ ตามิ 1/5 1
125 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 3
126 เด็กหญิงวิรัลฐิษา คำปิงบุตร 1/5 3
127 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 2
128 เด็กหญิงสิตานันท์ ใจมณี 1/5 2
129 เด็กหญิงอนุธิดา แซ่เห่อ 1/5 4
130 เด็กหญิงอรทัย บุญเทียม 1/5 4
131 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 7
132 เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง 1/5 2
133 เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ขันทะสา 2/1 2
134 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจสิทธิ์ 2/1 1
135 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 3
136 เด็กชายนราภัทร นิสัยพราหมณ์ 2/1 4
137 เด็กชายอเล็กซานดรอส มาร์เคซินิส 2/1 3
138 เด็กชายธีรกรณ์ อินทร 2/1 4
139 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 2
140 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 2
141 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โมตาลี 2/1 2
142 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ณ เชียงใหม่ 2/1 2
143 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธิการ 2/1 1
144 เด็กหญิงนิศาชล ชัยบุตร 2/1 3
145 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 4
146 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หม้อดี 2/1 4
147 เด็กหญิงวิชญาดา บุญเกิด 2/1 1
148 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
149 เด็กชายธนวัฒน์ ฟองตา 2/2 1
150 เด็กชายธนัท ประดับสุข 2/2 2
151 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 6
152 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 3
153 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วุฒิคุณ 2/2 1
154 เด็กหญิงกัลยาณี วันทากูล 2/2 2
155 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
156 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 9
157 เด็กหญิงจันทรกานต์ ต๊ะอุ่น 2/2 2
158 เด็กหญิงจุฑามาศ กุมภา 2/2 4
159 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 8
160 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 5
161 เด็กหญิงญาดาวดี กุออ 2/2 1
162 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
163 เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญผล 2/2 5
164 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จุลศิริ 2/2 3
165 เด็กหญิงนัตฐพร พลคร้อ 2/2 2
166 เด็กหญิงแพรพลอย ทิปัญญา 2/2 2
167 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 5
168 เด็กหญิงรัติกาล พุทธมูล 2/2 1
169 เด็กหญิงเรณุกา รักดี 2/2 2
170 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 1
171 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 7
172 เด็กชายโจนาธาน หนูราช 2/2 1
173 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 1
174 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 1
175 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 2/3 2
176 เด็กชายจารุกิตติ์ ภัทรจารินทร์ 2/3 3
177 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 9
178 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 2
179 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 2
180 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 12
181 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
182 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
183 เด็กชายณัฐพล ไฝตุ้ย 2/3 2
184 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 6
185 เด็กชายพิเชษฐ์ แซ่ว้าง 2/3 3
186 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 1
187 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
188 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 1
189 เด็กหญิงกนกอร อวมสนอง 2/3 2
190 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 4
191 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
192 เด็กหญิงจริยา รบชนะ 2/3 1
193 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 6
194 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เสริมวุฒิกูล 2/3 3
195 เด็กหญิงจิราภา โชคสุขเลิศอำไพ 2/3 1
196 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
197 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 2
198 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 3
199 เด็กหญิงนภัสสร ปัณณ์อริยะ 2/3 7
200 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 1
201 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 7
202 เด็กชายต่อ - 2/4 3
203 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 1
204 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 3
205 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
206 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
207 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
208 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 1
209 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 6
210 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 3
211 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 6
212 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 4
213 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 8
214 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 2
215 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 5
216 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 1
217 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
218 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 2
219 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
220 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 2
221 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 2
222 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 4
223 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
224 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
225 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 6
226 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 6
227 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
228 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 5
229 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 4
230 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
231 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 4
232 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 4
233 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
234 เด็กชายพงศภัค อุปนันท์ 2/5 2
235 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 2
236 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 2
237 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 3
238 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 2
239 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 1
240 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
241 เด็กชายวุฒิชัย กล้ากระทำ 2/5 1
242 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 4
243 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 1
244 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 1
245 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 5
246 เด็กหญิงลักษิกา โพธาวรรณ 2/5 2
247 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 4
248 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 2
249 เด็กหญิงสุจินดา ชัยศรีมณฑล 2/5 8
250 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 2
251 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
252 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 7
253 เด็กหญิงอังคณา ทนันไชย 2/5 3
254 เด็กหญิงอาภาภรณ์ อุดรสมบัติ 2/5 4
255 เด็กชายเจษฎากร องอาจ 3/1 3
256 เด็กชายเจษฎากร ธิโน 3/1 3
257 เด็กชายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ 3/1 2
258 เด็กชายคณาธิป รู้ซื่อ 3/1 3
259 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 6
260 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 7
261 เด็กชายรัฐภูมิ ถาวร 3/1 1
262 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 2
263 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 5
264 เด็กหญิงกวินธิดา ดวงสุข 3/1 3
265 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 2
266 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
267 เด็กหญิงชุติมา จันทรบุตร 3/1 10
268 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 2
269 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 3
270 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 1
271 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 2
272 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 4
273 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
274 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 2
275 เด็กหญิงวิลาสินี กาพย์ตุ้ม 3/1 4
276 เด็กหญิงอรณี เอ็นโดะ 3/1 2
277 เด็กหญิงอลิษา สนธิคุณ 3/1 7
278 เด็กหญิงอาทิตยา มุ่งดี 3/1 4
279 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 13
280 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 1
281 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 1
282 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
283 เด็กชายปณัฐพล ศรีโสดา 3/2 3
284 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 2
285 เด็กชายวิชยากร ดอนชัย 3/2 2
286 เด็กชายศราวุธ กองจันทร์ 3/2 4
287 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 1
288 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 3
289 เด็กชายอนวัช ละดาย 3/2 1
290 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 1
291 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 4
292 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 5
293 เด็กหญิงกิตติยา นะที 3/2 1
294 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
295 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 4
296 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
297 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 2
298 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 3
299 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 2
300 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 3
301 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 5
302 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 4
303 เด็กหญิงวิมพ์วิภา อะติยะ 3/2 2
304 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 2
305 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 6
306 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 5
307 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 4
308 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 4
309 เด็กชายธนากร พัฒนชูสกุล 3/3 3
310 เด็กชายผงคำ - 3/3 4
311 เด็กชายภูวดล ทะบุญ 3/3 1
312 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 3
313 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 2
314 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 2
315 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 3
316 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 3
317 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 2
318 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 8
319 เด็กหญิงเกศรินทร์ ปัญญารัตนคุณ 3/3 2
320 เด็กหญิงเท ล่าสายมล 3/3 2
321 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 2
322 เด็กหญิงชญานิษฐ์ รักษาบุญ 3/3 5
323 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 2
324 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 2
325 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 2
326 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 7
327 เด็กหญิงรุ่งทิวา ก้องไตรภาค 3/3 1
328 เด็กหญิงอารยา กุออ 3/3 2
329 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 3
330 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 7
331 เด็กหญิงพิมพิมล มูลแก้ว 3/3 1
332 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
333 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 5
334 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 6
335 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 8
336 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 2
337 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 9
338 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 15
339 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 1
340 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 9
341 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 4
342 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 7
343 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 11
344 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 3
345 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 4
346 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 2
347 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 2
348 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 9
349 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 9
350 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
351 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 3
352 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 2
353 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
354 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 8
355 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 4
356 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 10
357 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 3
358 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
359 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 5
360 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 2
361 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 6
362 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 7
363 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 4
364 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 6
365 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 5
366 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
367 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 2
368 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 2
369 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
370 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 3
371 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 1
372 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 6
373 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 5
374 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 14
375 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 1
376 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 4
377 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 2
378 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 3
379 เด็กหญิงลลิตา ยาลังกา 3/5 5
380 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 5
381 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 2
382 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 3
383 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 9
384 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 5
385 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 8
386 เด็กหญิงธนารีย์ พิทาคำ 3/5 2
387 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 2
388 เด็กหญิงบุลพร ชวนะมุ่งสกุล 3/5 3
389 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
390 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 11
391 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 4
392 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 6
393 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 6
394 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 6
395 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 6
396 เด็กหญิงดาว แซ่กือ 3/5 7
397 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 2
398 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 9
399 นายนัปกร จันเวียง 4/1 3
400 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 1
401 นายณัฐพล นะที 4/1 1
402 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 2
403 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ 4/1 3
404 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 15
405 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 3
406 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
407 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 3
408 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
409 นางสาวณัฐนพิน มุทุมล 4/1 1
410 นางสาวณิชมน วัชรไพพินิจ 4/1 4
411 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 6
412 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 3
413 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 2
414 นางสาวธัญชนิต สนธิคุณ 4/1 5
415 นางสาวธีราพร เจริญเดช 4/1 1
416 นางสาวนีราวรรณ โพธิพงศ์ 4/1 5
417 นางสาวปริชญา สาคะรินทร์ 4/1 2
418 นางสาวจันทกานติ์ สมสัตย์ 4/1 3
419 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
420 นางสาวกุลชา มงคลเจริญกุศล 4/1 2
421 นางสาวจารุกัญญ์ แซ่ว่าง 4/1 4
422 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 4
423 นางสาวปาริฉัตร เจริญตามปัญญา 4/1 2
424 นางสาวณัฐณิชา โมตาลี 4/1 1
425 นางสาวปฏิพร กระจ่างฉัตรวิไล 4/1 2
426 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 6
427 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
428 นายพิสิษฐ์ เลไธสง 4/2 4
429 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 2
430 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 2
431 นายภูรินทร์ เก่งการทำ 4/2 3
432 นายอรรถพล พานทอง 4/2 1
433 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
434 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 2
435 นายอนันต์ ชมชอบไพรพณา 4/2 2
436 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 5
437 นางสาวภาษิณี คำแสน 4/2 8
438 นางสาวสุภาวิณี ธรรมปัญญา 4/2 6
439 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 4/2 7
440 นางสาวพิมพ์วิไล สายบุญทา 4/2 1
441 นางสาวภาวินี ทาวดี 4/2 2
442 นางสาวรัชนี บรมบรรพตกุล 4/2 5
443 นางสาวศิริพร ธุระนันท์ 4/2 3
444 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 3
445 นางสาวสุวคนธ์ ไชยวงค์ 4/2 2
446 นางสาวอริยา หมอกใหม่ 4/2 2
447 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 4
448 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 5
449 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 4
450 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 10
451 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 8
452 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 4
453 นางสาวอรนุช กุมุทชมชื่น 4/2 1
454 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 5
455 นางสาวสุภาพร กนกโอฬารกิจ 4/2 1
456 นางสาวอุบลรัตน์ มิตกุล 4/2 3
457 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 5
458 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 11
459 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 11
460 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 3
461 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 3
462 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 7
463 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 5
464 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 13
465 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 1
466 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 3
467 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 1
468 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 5
469 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 6
470 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 2
471 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 4
472 นางสาวชญานิษฐ์ ร่มโพธิ์ 4/3 2
473 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 3
474 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 5
475 นางสาวศุภากร ประกอบพร 4/3 4
476 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 6
477 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 7
478 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 2
479 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ 4/3 4
480 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 4
481 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 5
482 นางสาวศุภิสรา กุออ 4/3 4
483 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 26
484 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 5
485 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 3
486 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 2
487 นางสาวศศิพร สิริวงค์ 4/3 1
488 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 5
489 นางสาววิรพันธ์ พนาใสสุวรรณ 4/3 1
490 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 3
491 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 4/3 2
492 นางสาวพรศิริกุล เจริญตามปัญญา 4/3 3
493 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 1
494 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 10
495 นางสาวจินดาพร อุดมขวัญจิต 4/3 2
496 นางสาวอัจฉรา กระจ่างแจ่มเจริญ 4/3 4
497 นางสาวณิชา กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 2
498 นางสาวสุนิษา พนากิจไพวัลย์ 4/3 3
499 นางสาวแสงพร เจนจิตรจิราพร 4/3 5
500 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 5
501 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 2
502 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 4
503 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 1
504 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 7
505 นายนิติพนต์ ตนหาร 4/4 4
506 นายศุภชัย นันทชัย 4/4 4
507 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 5
508 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 4
509 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 5
510 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 2
511 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 9
512 นายชนินทร์ จินา 4/4 3
513 นายไชยรัตน์ แก้ววิจิตร 4/4 2
514 นายธีรนนท์ สนธิคุณ 4/4 5
515 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 4
516 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 3
517 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 3
518 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 4/4 1
519 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 5
520 นายวัฒนพงษ์ ศีลธรรมบันดาล 4/4 6
521 นางสาวบัณฑิตา นวลหอม 4/4 3
522 นางสาวสิริพร ตระกูลวิจิตร์ 4/4 1
523 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 6
524 นางสาวธันวาพร สมพรโชคชัย 4/4 3
525 นางสาวรัญธิดา อินทรตา 4/4 8
526 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 4
527 นางสาวอรพิน กล้าณรงค์ชูสกุล 4/4 2
528 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 2
529 นางสาวปณิตา การยึดใจ 4/4 1
530 นางสาวเบญจภา พะเมอ 4/4 2
531 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
532 นางสาววิไลพร ศีลธรรมบันดาล 4/4 2
533 นางสาวครองขวัญ คุ้มกันนาน 4/4 5
534 นางสาวลดาพร โชคสุขทรัพย์สิน 4/4 1
535 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 7
536 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 6
537 นางสาวแสงดี จิราภรณ์เทวี 4/4 5
538 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 5
539 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 5
540 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 4
541 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 2
542 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 4
543 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 2
544 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 5
545 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 2
546 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 5
547 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 2
548 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 2
549 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน 4/5 1
550 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 3
551 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 7
552 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 2
553 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 2
554 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 1
555 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 4
556 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 6
557 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 3
558 นางสาวญาณิศา ศิริสัมพันธ์ไพร 4/5 4
559 นางสาวฐปนีย์ ยิ่งสินสวัสดิ์ 4/5 1
560 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 14
561 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 9
562 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 2
563 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 2
564 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 1
565 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 4
566 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน 4/5 6
567 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 9
568 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 4
569 นางสาวอรพรรณ หาญณรงค์กล้า 4/5 4
570 นางสาวศุภัทรธา เซ่งบุญตั๋น 4/5 2
571 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 5
572 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 3
573 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 5
574 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 1
575 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 1
576 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 1
577 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 3
578 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 6
579 นายชนะ พรหมมา 4/6 3
580 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
581 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 2
582 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 1
583 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 10
584 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 1
585 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 1
586 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 9
587 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 9
588 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 3
589 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 7
590 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 6
591 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 7
592 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 10
593 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 10
594 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 9
595 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 3
596 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 13
597 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 13
598 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 10
599 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 3
600 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 6
601 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 8
602 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 5
603 นางสาวนริตา อินทร 5/1 5
604 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 5
605 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 2
606 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 3
607 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 6
608 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 5
609 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 4
610 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
611 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 3
612 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 1
613 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 11
614 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
615 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 3
616 นางสาวจันทิรา ฐิติศักดิ์เสรี 5/1 3
617 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 3
618 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 3
619 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 4
620 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 6
621 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
622 นางสาวมัทนพร ยิ่งมั่น 5/1 9
623 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 2
624 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 3
625 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 5
626 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 3
627 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 5
628 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 2
629 นายนวัตกรณ์ โมตาลี 5/2 1
630 นางสาวปาริชาติ โพธิตา 5/2 3
631 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
632 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 4
633 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 6
634 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 4
635 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 2
636 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
637 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 1
638 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 3
639 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 5
640 นางสาวพรหมพร สิทธิดง 5/2 1
641 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 2
642 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 4
643 นางสาวสุวรรณดา โพธินา 5/2 2
644 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 5/2 2
645 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 3
646 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 2
647 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 1
648 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 3
649 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
650 นางสาวสุภิวรรณ กุลสุพรรณรัตน์ 5/2 2
651 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 2
652 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 8
653 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
654 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น 5/2 1
655 นายยุทธชัย คุ้มกันนาน 5/3 3
656 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 4
657 นางสาวสาริกา แซ่กือ 5/3 10
658 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 6
659 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 5
660 นางสาวชนิตา โชคสุขเสียงวิเวก 5/3 6
661 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 4
662 นางสาวพรชิด พิริยะพงศ์พาณิช 5/3 4
663 นางสาวศิริวรรณ วิมลประสพ 5/3 3
664 นางสาวพรทิพย์ แซ่ย่าง 5/3 8
665 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 7
666 นางสาวพิมล พรคีรีมณี 5/3 3
667 นางสาวเพ็ญศรี พรคีรีมณี 5/3 3
668 นางสาวมนัสพร อนุรักษ์พนาวารี 5/3 3
669 นางสาวฤธิดา พิจารณา 5/3 3
670 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
671 นางสาวอรพิน ชอบสุภาษิต 5/3 2
672 นางสาวอวยพร สุนทรเมฆาเขต 5/3 3
673 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 6
674 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 2
675 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 10
676 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 5/4 1
677 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 1
678 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 1
679 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 2
680 นายอำนาจ - 5/4 6
681 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 8
682 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 6
683 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 7
684 นางสาวปนัดดา เกติ 5/4 2
685 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 3
686 นางสาวอรนิช ลำนำไพร 5/4 2
687 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
688 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 5
689 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 1
690 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 4
691 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 3
692 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
693 นางสาวทิพย์จินดา ดวงแสงสี 5/4 3
694 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 2
695 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
696 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 3
697 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 3
698 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 4
699 นางสาวอาทิตยา ธูปประโคม 5/4 3
700 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 4
701 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 3
702 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 4
703 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 3
704 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 1
705 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 2
706 นายธนาธร อุปรี 5/5 3
707 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 2
708 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 5
709 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 4
710 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 1
711 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 5
712 นางสาวดรุณี จินดาธรรม 5/5 3
713 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 1
714 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 2
715 นางสาวจันทร์พิณ ติ๊บหล้า 5/5 7
716 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 3
717 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
718 นางสาวแพรวรุ่ง รุ่งศักดิ์พนากูล 5/5 3
719 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
720 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 2
721 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 3
722 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 6
723 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 4
724 นางสาวกัญญา แซ่จ้าง 5/5 4
725 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
726 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 2
727 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 2
728 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 5
729 นายธนวัฒน์ คำกลาง 5/6 3
730 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 5
731 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 2
732 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 2
733 นายมาก สิงห์คำ 5/6 1
734 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 3
735 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 1
736 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 4
737 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 5
738 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 2
739 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 1
740 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 2
741 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 11
742 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 3
743 นางสาวสิริยุพน พงศ์ประทีปชัย 5/6 2
744 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 12
745 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 3
746 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 5
747 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 8
748 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 1
749 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 2
750 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 1
751 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 1
752 นายธนากร มุนินทร 5/7 2
753 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 1
754 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 4
755 นางสาวรสริน สินเพิ่มทวีพงศ์ 5/7 5
756 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 4
757 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 2
758 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 1
759 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 8
760 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 5
761 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
762 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 3
763 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
764 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 3
765 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
766 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 3
767 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 3
768 นายเจษฎา นะที 6/1 5
769 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 6
770 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 3
771 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 13
772 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 15
773 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 9
774 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 5
775 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 12
776 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 11
777 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 4
778 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 13
779 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 23
780 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 16
781 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 9
782 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 17
783 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 23
784 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 4
785 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 5
786 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 4
787 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 11
788 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 15
789 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 6
790 นางสาวอรนิช คิดสม 6/1 6
791 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 9
792 นายพัฒนา กันทา 6/2 8
793 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 7
794 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 7
795 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 10
796 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 8
797 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 7
798 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 8
799 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 12
800 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 10
801 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 14
802 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 16
803 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 10
804 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 7
805 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 10
806 นางสาวกัญญารัตน์ เกษมพิริยะกุล 6/2 10
807 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 12
808 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญตามปัญญา 6/2 12
809 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 9
810 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 10
811 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 7
812 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 3
813 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 5
814 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 10
815 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 9
816 นางสาวเพ็ญศรี ไพศาลเปี่ยมสุข 6/2 13
817 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 2
818 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 5
819 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 6
820 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 3
821 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 5
822 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 7
823 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 6
824 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 8
825 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 10
826 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 7
827 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 9
828 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 8
829 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 5
830 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 8
831 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 8
832 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 12
833 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 5
834 นางสาวศศิภา จันทร์ย้อน 6/3 5
835 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 9
836 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 14
837 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 3
838 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 60
839 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 4
840 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 2
841 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 10
842 นางสาวจันทร์ฉาย สันติสุนทรารักษ์ 6/3 2
843 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 3
844 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 8
845 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 6
846 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 5
847 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 7
848 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 6
849 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 4
850 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 9
851 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 2
852 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 3
853 นางสาวนิศรา จันทร์ตระการ 6/3 6
854 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 10
855 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 8
856 นางสาวณัฐกาญจน์ ไพรพาเพลิน 6/3 8
857 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 14
858 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 14
859 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 12
860 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 13
861 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 13
862 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 9
863 นายสุนทร บุษกร 6/4 4
864 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 3
865 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 4
866 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 2
867 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 14
868 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 2
869 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 9
870 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 7
871 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 5
872 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 1
873 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 3
874 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 10
875 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 13
876 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 7
877 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 13
878 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 14
879 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 6
880 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 7
881 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 4
882 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 14
883 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
884 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 5
885 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 9
886 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 4
887 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
888 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 4
889 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 4
890 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 6
891 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 1
892 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 4
893 นายธนากร ขยันการ 6/5 11
894 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 19
895 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 3
896 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 3
897 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 10
898 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 12
899 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 7
900 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 8
901 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 7
902 นางสาวเกวลิน สายบุญทา 6/5 4
903 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 2
904 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 15
905 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 9
906 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 11
907 นางสาววิไลพร เด่นคีรีรัตน์ 6/5 6
908 นางสาวณัฐชยา ทาวดี 6/5 3
909 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 3
910 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 8
911 นางสาวปัญญาพร กัลยางามเลิศ 6/5 7
912 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 13
913 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 16
914 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขใจ 6/5 12
915 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 5
916 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 6
917 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 11
918 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 3
919 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 18
920 นางสาวดรุณี ปัญญาพรเลิศ 6/5 2
921 นางสาวอารียา ปิยะชัยวัฒน์ 6/5 6
922 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 10
923 นางสาวรัชนีกร ตระกูลพัฒนากุล 6/5 5
924 นางสาวทิตย์ดาพร ศีลธรรมบันดาล 6/5 9
925 นางสาวธัญญาเรศ ตระการศุภกร 6/5 6
926 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 7
927 นายธัชพล บุญเกิด 6/6 4
928 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 1
929 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 1
930 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 2
931 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 3
932 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 2
933 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 22
934 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 1
935 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 5
936 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 4
937 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 3
938 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 14
939 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 2
940 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 3
941 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 3
942 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 2
943 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 1
944 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 1
945 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 4
946 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 2
947 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 3
948 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 2
949 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 6
950 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 1
951 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 3
952 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 6
953 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 7
954 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 8
955 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 7
956 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 8
957 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 4
958 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 3
959 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 3
960 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 3
961 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 3
962 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 10
963 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 1
964 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 2
965 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 2
966 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
967 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
968 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 2
969 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 3
970 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 1
971 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
972 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 3
973 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 3
974 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 2
975 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
976 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 6
977 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 1
978 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 3
979 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 12
980 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 4
981 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 1
*** เรียงข้อมูลการลาตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 454 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
2 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 2
3 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 1
4 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 2
5 เด็กชายนราธิป สมยศ 1/1 2
6 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 1
7 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 2
8 เด็กชายเชษฐา โมตาลี 1/1 1
9 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
10 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 1
11 เด็กหญิงนันทิพร วิเศษคุณ 1/1 2
12 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
13 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
14 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขใจ 1/1 1
15 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 1
16 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
17 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
18 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
19 เด็กชายกิตติพัศ จันต๊ะมัง 1/2 1
20 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 2
21 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 3
22 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 1
23 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
24 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
25 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 1
26 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 2
27 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 3
28 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
29 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 5
30 เด็กหญิงปวิชญา สมสัตย์ 1/2 1
31 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 1
32 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 3
33 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 3
34 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 2
35 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 1
36 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 1
37 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 1
38 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 1
39 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 3
40 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
41 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 2
42 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 2
43 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
44 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 4
45 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 3
46 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 4
47 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 1
48 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
49 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
50 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 3
51 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
52 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
53 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 1
54 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 1
55 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
56 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
57 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
58 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 3
59 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
60 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 1
61 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 11
62 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 1
63 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 1
64 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 1
65 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 1
66 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 21
67 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 1
68 เด็กชายสุชาติ วิรามอำไพ 1/5 1
69 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
70 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 2
71 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 3
72 เด็กหญิงฟอง - 1/5 2
73 เด็กหญิงมน - 1/5 1
74 เด็กหญิงยุวดี พงศ์พนาเพชรไพร 1/5 1
75 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 1
76 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 5
77 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 1
78 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 2
79 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 1
80 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
81 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 1
82 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
83 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 1
84 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 5
85 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 1
86 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 4
87 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
88 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
89 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 1
90 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 2
91 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
92 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 3
93 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 8
94 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 6
95 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
96 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 2
97 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
98 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
99 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 1
100 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
101 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 2
102 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 1
103 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
104 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 2
105 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
106 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
107 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
108 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 1
109 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
110 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
111 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
112 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 4
113 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
114 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 2
115 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
116 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 4
117 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 3
118 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 3
119 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
120 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 2
121 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
122 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 1
123 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 3
124 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 1
125 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 1
126 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 1
127 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 5
128 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
129 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 1
130 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 1
131 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 2
132 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 1
133 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 1
134 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
135 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 1
136 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
137 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
138 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
139 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
140 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 2
141 เด็กชายอภิวิชญ์ ใจอ่อน 3/2 1
142 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 3
143 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
144 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 2
145 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 4
146 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
147 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 1
148 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
149 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 1
150 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
151 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 1
152 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 1
153 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
154 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 1
155 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
156 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 2
157 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 2
158 เด็กชายกิตติศักดิ์ พูลผล 3/3 3
159 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 1
160 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 1
161 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 1
162 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 1
163 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 5
164 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 6
165 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
166 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 1
167 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
168 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 1
169 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 6
170 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 4
171 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 2
172 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 1
173 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 15
174 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
175 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 5
176 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 4
177 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 4
178 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 3
179 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 1
180 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
181 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 1
182 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 1
183 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 2
184 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
185 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
186 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 2
187 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
188 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
189 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 1
190 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 1
191 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 7
192 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 4
193 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
194 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
195 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 2
196 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
197 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
198 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 1
199 นายสิปปกร จันต๊ะมัง 4/2 1
200 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
201 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
202 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 1
203 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 1
204 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 3
205 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 3
206 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 1
207 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 2
208 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 2
209 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 5
210 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
211 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 1
212 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 3
213 นายสิทธิพร คำมูล 4/3 1
214 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 3
215 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 2
216 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
217 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
218 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
219 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 1
220 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 1
221 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 1
222 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 5
223 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 1
224 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 1
225 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 1
226 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
227 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 2
228 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 1
229 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 2
230 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 1
231 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 2
232 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 1
233 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 1
234 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 1
235 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
236 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 2
237 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 2
238 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
239 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 1
240 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 1
241 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 2
242 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 4
243 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 2
244 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
245 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 7
246 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 2
247 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 3
248 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 1
249 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 1
250 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 3
251 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 1
252 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 1
253 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 1
254 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 2
255 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 14
256 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 5
257 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 6
258 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 10
259 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 5
260 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 5
261 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 4
262 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 5
263 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 3
264 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 3
265 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 6
266 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 6
267 นางสาวนริตา อินทร 5/1 4
268 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
269 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 3
270 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 2
271 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 7
272 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 1
273 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
274 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 1
275 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
276 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
277 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 1
278 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 2
279 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 4
280 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 5
281 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 1
282 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
283 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 1
284 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
285 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 1
286 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 1
287 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 2
288 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 1
289 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 2
290 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 1
291 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
292 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
293 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
294 นายอำนาจ - 5/4 3
295 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 8
296 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
297 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 1
298 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 2
299 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 4
300 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
301 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
302 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 2
303 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 3
304 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
305 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
306 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 2
307 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
308 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
309 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 3
310 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 1
311 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
312 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 3
313 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
314 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 10
315 นายภัทธพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 7
316 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 1
317 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 6
318 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
319 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 3
320 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
321 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
322 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
323 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 2
324 นายธนากร มุนินทร 5/7 2
325 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 1
326 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 3
327 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
328 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 1
329 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 5
330 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 1
331 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 1
332 นายเจษฎา นะที 6/1 3
333 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 11
334 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 2
335 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 5
336 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
337 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 6
338 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
339 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 6
340 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 4
341 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 13
342 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 7
343 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 6
344 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 2
345 นายพัฒนา กันทา 6/2 9
346 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 3
347 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 1
348 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 1
349 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 7
350 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 4
351 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 8
352 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 3
353 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 2
354 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 2
355 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 4
356 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 2
357 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 2
358 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 2
359 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 1
360 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 2
361 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 3
362 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 1
363 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 4
364 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 12
365 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 1
366 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 1
367 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 1
368 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 8
369 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 2
370 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 3
371 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 1
372 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
373 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
374 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 1
375 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 1
376 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 6
377 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 4
378 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 9
379 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 8
380 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 11
381 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 25
382 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 4
383 นายสุนทร บุษกร 6/4 3
384 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 2
385 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 5
386 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
387 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 2
388 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 5
389 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 5
390 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 1
391 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 6
392 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 3
393 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 2
394 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 2
395 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 3
396 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 2
397 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
398 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 1
399 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 4
400 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 1
401 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 2
402 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 3
403 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 6
404 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 6
405 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 6
406 นายธนากร ขยันการ 6/5 5
407 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 1
408 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 6
409 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 4
410 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 4
411 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 1
412 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 2
413 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 3
414 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 3
415 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 6
416 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 1
417 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 2
418 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 3
419 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 2
420 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 2
421 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
422 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 6
423 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
424 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 1
425 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 3
426 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
427 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 7
428 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 1
429 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 2
430 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 3
431 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 4
432 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
433 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 5
434 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 2
435 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
436 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 1
437 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 1
438 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 9
439 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 3
440 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 3
441 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 2
442 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 8
443 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 5
444 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
445 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
446 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
447 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
448 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 4
449 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 4
450 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
451 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 5
452 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 4
453 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 8
454 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 3