สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายกวีศิลป์ เก่งการทำ 1/1 5
2 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
3 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 3
4 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 1
5 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 3
6 เด็กชายนราธิป สมยศ 1/1 2
7 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 2
8 เด็กชายเชษฐา โมตาลี 1/1 1
9 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 2
10 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
11 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 2
12 เด็กหญิงนันทิพร วิเศษคุณ 1/1 2
13 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
14 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
15 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขใจ 1/1 1
16 เด็กหญิงรัตติกาล ชัยวรยุทธ 1/1 3
17 เด็กหญิงรัตน์ติพร วังคีรี 1/1 1
18 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 2
19 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
20 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
21 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 3
22 เด็กชายกิตติพัศ จันต๊ะมัง 1/2 1
23 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 3
24 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 4
25 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 1
26 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
27 เด็กชายภคินรัตน์ ยารังกา 1/2 1
28 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
29 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 1
30 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 2
31 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 7
32 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
33 เด็กหญิงชญากาญจน์ อินต๊ะคำ 1/2 2
34 เด็กหญิงญาณิศา กันทปา 1/2 1
35 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 5
36 เด็กหญิงปวิชญา สมสัตย์ 1/2 1
37 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 1
38 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เทียมยอด 1/2 1
39 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 3
40 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 3
41 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
42 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 3
43 เด็กชายกิติศักดิ์ กาวิตา 1/3 1
44 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 7
45 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 1
46 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 2
47 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 2
48 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 1
49 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 1
50 เด็กหญิงปิญจ์ชาพร ลุงติ 1/3 1
51 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 6
52 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
53 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 2
54 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 2
55 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
56 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 4
57 เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 1
58 เด็กหญิงณัฐพร ธนุรวิทยา 1/3 1
59 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 1
60 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 7
61 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 5
62 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 4
63 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
64 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 1
65 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
66 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 7
67 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 1
68 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
69 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
70 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
71 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 3
72 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 3
73 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 3
74 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
75 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
76 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
77 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 5
78 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
79 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
80 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 11
81 เด็กหญิงกัญญาภัค มาลีพูนทวี 1/4 1
82 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
83 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
84 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 2
85 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 3
86 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 2
87 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 38
88 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 1
89 เด็กชายสุชาติ วิรามอำไพ 1/5 1
90 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
91 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 2
92 เด็กหญิงพรร์ชนี เจตนาทวีทรัพย์ 1/5 1
93 เด็กหญิงพัณณิตา โดยบุญ 1/5 1
94 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 3
95 เด็กหญิงฟอง - 1/5 2
96 เด็กหญิงมน - 1/5 1
97 เด็กหญิงยุวดี พงศ์พนาเพชรไพร 1/5 1
98 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 1
99 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 6
100 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 1
101 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 2
102 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 2
103 เด็กชายอเล็กซานดรอส มาร์เคซินิส 2/1 1
104 เด็กชายธีรกรณ์ อินทร 2/1 1
105 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 1
106 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 3
107 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 17
108 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 3
109 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
110 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 1
111 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 5
112 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 3
113 เด็กหญิงจันทรกานต์ ต๊ะอุ่น 2/2 1
114 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 4
115 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 2
116 เด็กหญิงญาดาวดี กุออ 2/2 1
117 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
118 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 4
119 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 3
120 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
121 เด็กชายโจนาธาน หนูราช 2/2 1
122 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 4
123 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 4
124 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 8
125 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 11
126 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
127 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 1
128 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 2
129 เด็กหญิงกนกอร อวมสนอง 2/3 1
130 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 2
131 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
132 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 2
133 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เสริมวุฒิกูล 2/3 1
134 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 2
135 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 2
136 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 2
137 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
138 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 2
139 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 2
140 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
141 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 3
142 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
143 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
144 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
145 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 3
146 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
147 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
148 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 5
149 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
150 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 2
151 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
152 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
153 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
154 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 3
155 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
156 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 2
157 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
158 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
159 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 4
160 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 1
161 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 1
162 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 4
163 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 4
164 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
165 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 2
166 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
167 เด็กชายวุฒิชัย กล้ากระทำ 2/5 1
168 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 1
169 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 3
170 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 1
171 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 2
172 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 2
173 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 2
174 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 1
175 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 5
176 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
177 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 2
178 เด็กหญิงอาภาภรณ์ อุดรสมบัติ 2/5 2
179 เด็กชายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ 3/1 1
180 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 2
181 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 1
182 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 2
183 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 1
184 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
185 เด็กหญิงชุติมา จันทรบุตร 3/1 1
186 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 2
187 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
188 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 1
189 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 3
190 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
191 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
192 เด็กหญิงอลิษา สนธิคุณ 3/1 1
193 เด็กหญิงอาทิตยา มุ่งดี 3/1 2
194 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 2
195 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
196 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
197 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 2
198 เด็กชายสุทธิกานต์ แกนุ 3/2 1
199 เด็กชายอภิวิชญ์ ใจอ่อน 3/2 1
200 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 4
201 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
202 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 3
203 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 6
204 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
205 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 1
206 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
207 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 1
208 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 3
209 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 1
210 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 2
211 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 2
212 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 2
213 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 2
214 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 2
215 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 3
216 เด็กชายกิตติศักดิ์ พูลผล 3/3 3
217 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 2
218 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 1
219 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 1
220 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 1
221 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 1
222 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 2
223 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 2
224 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 3
225 เด็กหญิงเกศรินทร์ ปัญญารัตนคุณ 3/3 1
226 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 4
227 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 1
228 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 4
229 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 2
230 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 8
231 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 7
232 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 6
233 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 2
234 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 3
235 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
236 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 4
237 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 9
238 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 2
239 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 5
240 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 1
241 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 3
242 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 7
243 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 6
244 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 5
245 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 2
246 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 18
247 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
248 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 5
249 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 5
250 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 6
251 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 4
252 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
253 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 4
254 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
255 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 1
256 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
257 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 1
258 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 4
259 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 1
260 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 2
261 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 8
262 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 1
263 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 1
264 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 2
265 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 1
266 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 5
267 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 1
268 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
269 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 3
270 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 2
271 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 1
272 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 3
273 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 1
274 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
275 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 1
276 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 6
277 นายนัปกร จันเวียง 4/1 2
278 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 1
279 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 4
280 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 8
281 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 4
282 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
283 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 2
284 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
285 นางสาวณิชมน วัชรไพพินิจ 4/1 1
286 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 2
287 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 2
288 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
289 นางสาวธัญชนิต สนธิคุณ 4/1 1
290 นางสาวปริชญา สาคะรินทร์ 4/1 2
291 นางสาวจันทกานติ์ สมสัตย์ 4/1 2
292 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
293 นางสาวกุลชา มงคลเจริญกุศล 4/1 1
294 นางสาวณัฐณิชา โมตาลี 4/1 1
295 นางสาวปฏิพร กระจ่างฉัตรวิไล 4/1 1
296 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 2
297 นายสิปปกร จันต๊ะมัง 4/2 1
298 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
299 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
300 นายอนันต์ ชมชอบไพรพณา 4/2 1
301 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 7
302 นางสาวภาษิณี คำแสน 4/2 5
303 นางสาวสุภาวิณี ธรรมปัญญา 4/2 4
304 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 4/2 1
305 นางสาวรัชนี บรมบรรพตกุล 4/2 3
306 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 1
307 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 1
308 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 6
309 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 4
310 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 9
311 นางสาวอุบลรัตน์ มิตกุล 4/2 1
312 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 3
313 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 2
314 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 6
315 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 3
316 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 2
317 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 6
318 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
319 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 4
320 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 4
321 นายสิทธิพร คำมูล 4/3 1
322 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 4
323 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 2
324 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 3
325 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 2
326 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
327 นางสาวชญานิษฐ์ ร่มโพธิ์ 4/3 1
328 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
329 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 1
330 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 2
331 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 4
332 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 3
333 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ 4/3 1
334 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 1
335 นางสาวศุภิสรา กุออ 4/3 1
336 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 19
337 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 2
338 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 3
339 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 2
340 นางสาวศศิพร สิริวงค์ 4/3 1
341 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 1
342 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
343 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 4/3 1
344 นางสาวพรศิริกุล เจริญตามปัญญา 4/3 1
345 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 4
346 นางสาวอัจฉรา กระจ่างแจ่มเจริญ 4/3 2
347 นางสาวแสงพร เจนจิตรจิราพร 4/3 2
348 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 4
349 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 3
350 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
351 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
352 นายศุภชัย นันทชัย 4/4 3
353 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 1
354 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 4
355 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 2
356 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
357 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 2
358 นางสาวรัญธิดา อินทรตา 4/4 1
359 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 3
360 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 1
361 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 3
362 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 2
363 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 2
364 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 1
365 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 1
366 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 2
367 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 3
368 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 1
369 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 1
370 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 2
371 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
372 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 3
373 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 1
374 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 1
375 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 1
376 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน 4/5 1
377 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 1
378 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 4
379 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 6
380 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 2
381 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 3
382 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 1
383 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 1
384 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
385 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 2
386 นางสาวญาณิศา ศิริสัมพันธ์ไพร 4/5 1
387 นางสาวฐปนีย์ ยิ่งสินสวัสดิ์ 4/5 1
388 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 9
389 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 6
390 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 1
391 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 3
392 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 3
393 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
394 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 2
395 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน 4/5 1
396 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 5
397 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 3
398 นางสาวอรพรรณ หาญณรงค์กล้า 4/5 1
399 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 1
400 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 2
401 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 3
402 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 1
403 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 1
404 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 2
405 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 1
406 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 5
407 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 3
408 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 3
409 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 1
410 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 16
411 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 5
412 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 3
413 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 10
414 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 13
415 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 6
416 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 12
417 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 10
418 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 9
419 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 9
420 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 4
421 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 5
422 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 10
423 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 9
424 นางสาวนริตา อินทร 5/1 6
425 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
426 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 3
427 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 2
428 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 9
429 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 10
430 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 3
431 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
432 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 2
433 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
434 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 2
435 นางสาวจันทิรา ฐิติศักดิ์เสรี 5/1 2
436 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 3
437 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 2
438 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 8
439 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 7
440 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 4
441 นางสาวมัทนพร ยิ่งมั่น 5/1 2
442 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 1
443 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 1
444 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
445 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
446 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 2
447 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
448 นางสาวปาริชาติ โพธิตา 5/2 2
449 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 1
450 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 1
451 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 4
452 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 1
453 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
454 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 1
455 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 2
456 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 2
457 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 5/2 1
458 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 1
459 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
460 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 1
461 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 3
462 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 1
463 นางสาวสุภิวรรณ กุลสุพรรณรัตน์ 5/2 1
464 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 2
465 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 4
466 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 1
467 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 3
468 นางสาวสาริกา แซ่กือ 5/3 3
469 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
470 นางสาวชนิตา โชคสุขเสียงวิเวก 5/3 2
471 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 2
472 นางสาวพรชิด พิริยะพงศ์พาณิช 5/3 1
473 นางสาวศิริวรรณ วิมลประสพ 5/3 1
474 นางสาวพรทิพย์ แซ่ย่าง 5/3 1
475 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 1
476 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
477 นางสาวอรพิน ชอบสุภาษิต 5/3 1
478 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 2
479 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 10
480 นายอำนาจ - 5/4 6
481 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 12
482 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 2
483 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 4
484 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 2
485 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
486 นางสาวทิพย์จินดา ดวงแสงสี 5/4 2
487 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 5
488 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
489 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
490 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 3
491 นางสาวอาทิตยา ธูปประโคม 5/4 1
492 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 4
493 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 3
494 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
495 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 1
496 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 3
497 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 2
498 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
499 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 3
500 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 1
501 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 2
502 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
503 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
504 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 4
505 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 1
506 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 1
507 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 1
508 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
509 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 4
510 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 2
511 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 4
512 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 4
513 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 4
514 นายมาก สิงห์คำ 5/6 1
515 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 3
516 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 10
517 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 1
518 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 7
519 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 2
520 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 3
521 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 7
522 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 1
523 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 4
524 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 1
525 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 3
526 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 2
527 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 7
528 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
529 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
530 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 5
531 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 1
532 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 2
533 นายธนากร มุนินทร 5/7 3
534 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 2
535 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 3
536 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 3
537 นางสาวรสริน สินเพิ่มทวีพงศ์ 5/7 2
538 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 3
539 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
540 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 1
541 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 2
542 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 7
543 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
544 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 2
545 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
546 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 1
547 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
548 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 3
549 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 7
550 นายเจษฎา นะที 6/1 6
551 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 19
552 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 7
553 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 15
554 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 8
555 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 9
556 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 8
557 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 12
558 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 19
559 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 1
560 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 7
561 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 15
562 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 15
563 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 9
564 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 20
565 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 18
566 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 23
567 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 1
568 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 5
569 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 12
570 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 19
571 นางสาวอรนิช คิดสม 6/1 4
572 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 8
573 นายพัฒนา กันทา 6/2 9
574 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 4
575 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 1
576 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 8
577 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 2
578 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 2
579 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
580 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 3
581 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 4
582 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 11
583 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 8
584 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 9
585 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 7
586 นางสาวกัญญารัตน์ เกษมพิริยะกุล 6/2 4
587 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 6
588 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญตามปัญญา 6/2 6
589 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 5
590 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 6
591 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
592 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 1
593 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 7
594 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 5
595 นางสาวเพ็ญศรี ไพศาลเปี่ยมสุข 6/2 8
596 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 2
597 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 5
598 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 1
599 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 2
600 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 7
601 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 3
602 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 9
603 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 4
604 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 11
605 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 2
606 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 6
607 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 4
608 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 9
609 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 2
610 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 3
611 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 7
612 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 2
613 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 37
614 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 3
615 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 2
616 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 3
617 นางสาวจันทร์ฉาย สันติสุนทรารักษ์ 6/3 1
618 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 1
619 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 11
620 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 4
621 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 6
622 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 5
623 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 2
624 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 2
625 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 4
626 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 2
627 นางสาวนิศรา จันทร์ตระการ 6/3 1
628 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 10
629 นางสาวณัฐกาญจน์ ไพรพาเพลิน 6/3 2
630 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 7
631 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 11
632 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 11
633 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 14
634 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 29
635 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 5
636 นายสุนทร บุษกร 6/4 4
637 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 7
638 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 16
639 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 3
640 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 11
641 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 10
642 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 4
643 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 3
644 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 5
645 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 10
646 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 7
647 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 7
648 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 12
649 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 5
650 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 3
651 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 7
652 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 4
653 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 4
654 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
655 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
656 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 6
657 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 4
658 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 3
659 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 3
660 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 4
661 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 7
662 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 6
663 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 6
664 นายธนากร ขยันการ 6/5 8
665 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 17
666 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 6
667 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 6
668 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 8
669 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 7
670 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 3
671 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 4
672 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 3
673 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 10
674 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 1
675 นางสาวเกวลิน สายบุญทา 6/5 2
676 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 15
677 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 11
678 นางสาววิไลพร เด่นคีรีรัตน์ 6/5 2
679 นางสาวณัฐชยา ทาวดี 6/5 1
680 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 1
681 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 2
682 นางสาวปัญญาพร กัลยางามเลิศ 6/5 3
683 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 5
684 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 8
685 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขใจ 6/5 2
686 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 3
687 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 9
688 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 4
689 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
690 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 10
691 นางสาวอารียา ปิยะชัยวัฒน์ 6/5 2
692 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
693 นางสาวรัชนีกร ตระกูลพัฒนากุล 6/5 1
694 นางสาวทิตย์ดาพร ศีลธรรมบันดาล 6/5 2
695 นางสาวธัญญาเรศ ตระการศุภกร 6/5 2
696 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 3
697 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 3
698 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 4
699 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 12
700 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 8
701 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 14
702 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 4
703 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 2
704 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 10
705 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 3
706 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 5
707 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 10
708 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 2
709 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 3
710 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 1
711 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 5
712 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 2
713 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 11
714 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 4
715 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 5
716 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 3
717 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 2
718 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 6
719 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 10
720 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 3
721 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 3
722 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 10
723 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 6
724 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 8
725 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 14
726 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
727 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 13
728 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 2
729 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 2
730 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 12
731 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 16
732 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 7
733 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 6
734 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 5
735 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 2
736 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
737 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 8
738 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 7
739 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
740 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
741 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 4
742 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 5
743 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 5
744 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 4
745 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 8
746 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 1
747 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 5
748 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 15
749 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 15
750 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 4
751 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 2
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน