สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายกวีศิลป์ เก่งการทำ 1/1 5
2 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
3 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 2
4 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 1
5 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 2
6 เด็กชายนราธิป สมยศ 1/1 2
7 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 1
8 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 2
9 เด็กชายเชษฐา โมตาลี 1/1 1
10 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
11 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 1
12 เด็กหญิงนันทิพร วิเศษคุณ 1/1 2
13 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
14 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
15 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขใจ 1/1 1
16 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 1
17 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
18 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
19 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
20 เด็กชายกิตติพัศ จันต๊ะมัง 1/2 1
21 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 2
22 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 3
23 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 1
24 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
25 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
26 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 1
27 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 2
28 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 3
29 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
30 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 5
31 เด็กหญิงปวิชญา สมสัตย์ 1/2 1
32 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 1
33 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 3
34 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 3
35 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 2
36 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 1
37 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 1
38 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 2
39 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 1
40 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 1
41 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 1
42 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 3
43 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
44 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 2
45 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 2
46 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
47 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 4
48 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 3
49 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 4
50 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 1
51 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
52 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
53 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 3
54 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
55 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
56 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 1
57 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 1
58 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
59 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
60 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
61 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 3
62 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
63 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 1
64 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 11
65 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 1
66 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 1
67 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 1
68 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 3
69 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 1
70 เด็กชายศุภชัย หรรษากานน 1/5 3
71 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 21
72 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 1
73 เด็กชายสุชาติ วิรามอำไพ 1/5 1
74 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
75 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 2
76 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 3
77 เด็กหญิงฟอง - 1/5 2
78 เด็กหญิงมน - 1/5 1
79 เด็กหญิงยุวดี พงศ์พนาเพชรไพร 1/5 1
80 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 1
81 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 5
82 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 1
83 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 2
84 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 2
85 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 1
86 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
87 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 14
88 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 1
89 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
90 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 1
91 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 5
92 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 1
93 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 4
94 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
95 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
96 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 1
97 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 2
98 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
99 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 2
100 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 3
101 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 8
102 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 6
103 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
104 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 6
105 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 2
106 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
107 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
108 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 1
109 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
110 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 2
111 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 1
112 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 1
113 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 2
114 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
115 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 2
116 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
117 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
118 เด็กชายธนวันต์ สิริธารากุล 2/4 1
119 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
120 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 1
121 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 5
122 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
123 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
124 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
125 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 3
126 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 4
127 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
128 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 2
129 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
130 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 4
131 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 1
132 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 2
133 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 3
134 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 3
135 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
136 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 2
137 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
138 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 1
139 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 3
140 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 2
141 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 2
142 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 2
143 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 1
144 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 1
145 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 1
146 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 1
147 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 5
148 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
149 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 1
150 เด็กหญิงปาริชาติ สมคิดธำรงไพร 2/5 14
151 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 1
152 เด็กชายอาทิตย์ นิธิสกุลบวร 3/1 2
153 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 2
154 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 1
155 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 1
156 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
157 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 1
158 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
159 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
160 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
161 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 1
162 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
163 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 2
164 เด็กชายสุทธิกานต์ แกนุ 3/2 1
165 เด็กชายอภิวิชญ์ ใจอ่อน 3/2 1
166 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 3
167 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
168 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 2
169 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 4
170 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
171 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 1
172 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
173 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 1
174 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
175 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 1
176 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 1
177 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
178 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 1
179 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 1
180 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
181 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 2
182 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 2
183 เด็กชายกิตติศักดิ์ พูลผล 3/3 3
184 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 2
185 เด็กชายผงคำ - 3/3 1
186 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 1
187 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 1
188 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 1
189 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 2
190 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 1
191 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 1
192 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 1
193 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 2
194 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 2
195 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 5
196 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 6
197 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
198 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 1
199 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
200 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 1
201 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 6
202 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 2
203 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 4
204 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 2
205 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 2
206 เด็กชายทวีศักดิ์ แซ่เห่อ 3/4 1
207 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 1
208 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 15
209 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
210 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 5
211 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 4
212 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 4
213 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 3
214 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 1
215 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 1
216 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
217 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 1
218 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 1
219 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 1
220 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 1
221 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 1
222 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 1
223 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 2
224 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
225 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
226 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 2
227 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
228 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
229 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 1
230 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 1
231 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 4
232 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 7
233 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 4
234 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
235 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 2
236 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
237 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 2
238 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 2
239 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
240 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
241 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 1
242 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 1
243 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 1
244 นายสิปปกร จันต๊ะมัง 4/2 1
245 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
246 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
247 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 1
248 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 1
249 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 1
250 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 5
251 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 3
252 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 3
253 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 2
254 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 11
255 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 2
256 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 1
257 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 2
258 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 2
259 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 5
260 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
261 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 1
262 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 3
263 นายสิทธิพร คำมูล 4/3 1
264 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 3
265 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
266 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 2
267 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
268 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
269 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 1
270 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 1
271 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 1
272 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 5
273 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 1
274 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 1
275 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 1
276 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
277 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 2
278 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 1
279 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 1
280 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 2
281 นายชนินทร์ จินา 4/4 2
282 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 1
283 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 2
284 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 1
285 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 1
286 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 1
287 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
288 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 1
289 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 2
290 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 2
291 นายพงศกร ทาวดี 4/5 4
292 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 1
293 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 2
294 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 2
295 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
296 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 1
297 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 1
298 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 1
299 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 2
300 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 4
301 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 2
302 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 2
303 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 1
304 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
305 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 7
306 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 2
307 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 2
308 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 3
309 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 1
310 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 1
311 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 3
312 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 1
313 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 1
314 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 1
315 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 1
316 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 1
317 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 2
318 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 14
319 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 5
320 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 3
321 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 6
322 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 10
323 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 5
324 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 12
325 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 5
326 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 4
327 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 5
328 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 3
329 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 3
330 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 6
331 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 6
332 นางสาวนริตา อินทร 5/1 4
333 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
334 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 3
335 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 2
336 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 7
337 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 3
338 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 1
339 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
340 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 1
341 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 1
342 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 25
343 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
344 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
345 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 1
346 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 2
347 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 4
348 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 5
349 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 1
350 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 1
351 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
352 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 1
353 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
354 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 1
355 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 1
356 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 2
357 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 1
358 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 2
359 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 1
360 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
361 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
362 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
363 นายอำนาจ - 5/4 3
364 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 8
365 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 1
366 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 12
367 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
368 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 1
369 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 2
370 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 4
371 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
372 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
373 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 2
374 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 3
375 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
376 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
377 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 1
378 นายธนาธร อุปรี 5/5 3
379 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 2
380 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 2
381 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 1
382 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 2
383 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 1
384 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
385 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
386 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 3
387 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 1
388 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 7
389 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 7
390 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
391 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 3
392 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 3
393 นายวีรวุฒิ สิริว่องวัฒนกิจ 5/6 1
394 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 3
395 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 8
396 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
397 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 10
398 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 7
399 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 1
400 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 1
401 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 6
402 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 6
403 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 1
404 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
405 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 1
406 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 3
407 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
408 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 6
409 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
410 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
411 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 3
412 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 2
413 นายธนากร มุนินทร 5/7 2
414 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 1
415 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 3
416 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
417 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 1
418 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 5
419 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 1
420 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 1
421 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 2
422 นายเจษฎา นะที 6/1 3
423 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 12
424 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 3
425 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 11
426 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 2
427 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 5
428 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
429 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 6
430 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 14
431 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 7
432 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
433 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 6
434 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 7
435 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 4
436 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 13
437 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 7
438 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 5
439 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 15
440 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 9
441 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 6
442 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 12
443 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 2
444 นายพัฒนา กันทา 6/2 9
445 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 3
446 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 4
447 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 3
448 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 1
449 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 1
450 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 7
451 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 4
452 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 8
453 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 3
454 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 2
455 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 2
456 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
457 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 4
458 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 2
459 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 2
460 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 2
461 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 2
462 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 2
463 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 5
464 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 1
465 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 2
466 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 3
467 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 1
468 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 1
469 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 4
470 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 12
471 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 1
472 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 1
473 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 1
474 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 8
475 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 2
476 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 3
477 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 1
478 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
479 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
480 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 1
481 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 3
482 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 1
483 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 6
484 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 4
485 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 9
486 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 8
487 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 11
488 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 25
489 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 4
490 นายสุนทร บุษกร 6/4 3
491 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 4
492 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 10
493 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 2
494 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 5
495 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 6
496 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
497 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 2
498 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 3
499 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 5
500 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 5
501 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 1
502 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 6
503 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 3
504 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 2
505 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 2
506 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 3
507 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 2
508 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
509 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 1
510 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 4
511 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 1
512 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 2
513 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 3
514 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 6
515 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 6
516 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 6
517 นายธนากร ขยันการ 6/5 5
518 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 1
519 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 6
520 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 6
521 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 4
522 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 4
523 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 1
524 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 2
525 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 3
526 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 3
527 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 1
528 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 9
529 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 6
530 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 1
531 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 1
532 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 2
533 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 3
534 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 2
535 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 7
536 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 2
537 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
538 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 6
539 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
540 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 1
541 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 3
542 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
543 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 5
544 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 7
545 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 1
546 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 3
547 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 1
548 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 4
549 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 6
550 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 2
551 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 3
552 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 4
553 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 1
554 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
555 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 6
556 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 5
557 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 1
558 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 6
559 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 3
560 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 4
561 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 3
562 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 2
563 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 1
564 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
565 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 6
566 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 1
567 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 1
568 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 9
569 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 3
570 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 3
571 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 8
572 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 7
573 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 2
574 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 2
575 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 8
576 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 9
577 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 5
578 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 3
579 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 5
580 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
581 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
582 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 7
583 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 6
584 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
585 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
586 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 4
587 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 4
588 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 3
589 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
590 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 5
591 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 1
592 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 4
593 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 12
594 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 8
595 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 3
596 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 7
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน