สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 38
2 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 37
3 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 29
4 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 23
5 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 20
6 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 19
7 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 19
8 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 19
9 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 19
10 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 18
11 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 18
12 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 17
13 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 17
14 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 16
15 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 16
16 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 16
17 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 15
18 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 15
19 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 15
20 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 15
21 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 15
22 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 15
23 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 14
24 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 14
25 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 14
26 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 13
27 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 13
28 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 12
29 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 12
30 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 12
31 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 12
32 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 12
33 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 12
34 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 12
35 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 11
36 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 11
37 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 11
38 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 11
39 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 11
40 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 11
41 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 11
42 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 11
43 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 11
44 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 11
45 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 10
46 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 10
47 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 10
48 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 10
49 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 10
50 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 10
51 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 10
52 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 10
53 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 10
54 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 10
55 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 10
56 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 10
57 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 10
58 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 10
59 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 10
60 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 9
61 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 9
62 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 9
63 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 9
64 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 9
65 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 9
66 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 9
67 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 9
68 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 9
69 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 9
70 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 9
71 นายพัฒนา กันทา 6/2 9
72 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 9
73 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 9
74 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 8
75 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 8
76 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 8
77 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 8
78 นางสาวเพ็ญศรี ไพศาลเปี่ยมสุข 6/2 8
79 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 8
80 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 8
81 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 8
82 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 8
83 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 8
84 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 8
85 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 8
86 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 8
87 นายธนากร ขยันการ 6/5 8
88 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 8
89 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 8
90 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 8
91 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 8
92 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 7
93 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 7
94 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 7
95 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 7
96 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 7
97 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 7
98 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 7
99 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 7
100 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 7
101 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 7
102 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 7
103 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 7
104 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 7
105 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 7
106 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 7
107 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 7
108 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 7
109 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 7
110 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 7
111 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 7
112 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 7
113 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 7
114 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 7
115 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 7
116 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 7
117 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 7
118 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 7
119 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 7
120 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 6
121 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 6
122 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญตามปัญญา 6/2 6
123 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 6
124 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 6
125 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 6
126 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 6
127 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 6
128 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 6
129 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 6
130 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 6
131 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 6
132 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 6
133 นางสาวนริตา อินทร 5/1 6
134 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 6
135 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 6
136 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 6
137 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 6
138 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 6
139 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 6
140 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 6
141 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 6
142 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 6
143 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 6
144 นายเจษฎา นะที 6/1 6
145 นายอำนาจ - 5/4 6
146 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 6
147 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 6
148 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 6
149 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 5
150 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 5
151 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 5
152 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 5
153 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 5
154 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 5
155 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 5
156 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 5
157 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 5
158 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 5
159 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 5
160 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 5
161 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 5
162 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 5
163 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 5
164 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 5
165 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 5
166 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 5
167 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 5
168 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 5
169 เด็กชายกวีศิลป์ เก่งการทำ 1/1 5
170 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 5
171 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 5
172 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 5
173 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 5
174 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 5
175 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 5
176 นางสาวภาษิณี คำแสน 4/2 5
177 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 5
178 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 5
179 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 5
180 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 5
181 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 5
182 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 5
183 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 5
184 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 4
185 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 4
186 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 4
187 นางสาวอรนิช คิดสม 6/1 4
188 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 4
189 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 4
190 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 4
191 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 4
192 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
193 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 4
194 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 4
195 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 4
196 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 4
197 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 4
198 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 4
199 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 4
200 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 4
201 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 4
202 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 4
203 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 4
204 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 4
205 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 4
206 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 4
207 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 4
208 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 4
209 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 4
210 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 4
211 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 4
212 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 4
213 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 4
214 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 4
215 นางสาวสุภาวิณี ธรรมปัญญา 4/2 4
216 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
217 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 4
218 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 4
219 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 4
220 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 4
221 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 4
222 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 4
223 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 4
224 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 4
225 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 4
226 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 4
227 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 4
228 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 4
229 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 4
230 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 4
231 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 4
232 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 4
233 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 4
234 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 4
235 นายสุนทร บุษกร 6/4 4
236 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 4
237 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 4
238 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 4
239 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 4
240 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 4
241 นางสาวกัญญารัตน์ เกษมพิริยะกุล 6/2 4
242 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 4
243 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 4
244 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
245 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 4
246 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 4
247 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
248 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 4
249 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 4
250 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 4
251 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 3
252 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 3
253 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 3
254 เด็กชายกิตติศักดิ์ พูลผล 3/3 3
255 นางสาวรัชนี บรมบรรพตกุล 4/2 3
256 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 3
257 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 3
258 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 3
259 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
260 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 3
261 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 3
262 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 3
263 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 3
264 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 3
265 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 3
266 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 3
267 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 3
268 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 3
269 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 3
270 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 3
271 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 3
272 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 3
273 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 3
274 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 3
275 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 3
276 เด็กหญิงรัตติกาล ชัยวรยุทธ 1/1 3
277 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 3
278 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 3
279 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 3
280 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 3
281 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 3
282 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 3
283 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 3
284 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 3
285 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 3
286 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 3
287 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 3
288 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 3
289 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 3
290 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 3
291 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 3
292 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 3
293 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 3
294 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 3
295 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 3
296 นางสาวสาริกา แซ่กือ 5/3 3
297 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 3
298 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 3
299 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 3
300 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 3
301 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 3
302 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 3
303 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 3
304 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 3
305 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 3
306 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 3
307 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 3
308 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 3
309 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 3
310 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
311 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 3
312 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 3
313 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 3
314 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 3
315 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 3
316 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 3
317 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
318 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 3
319 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 3
320 นางสาวปัญญาพร กัลยางามเลิศ 6/5 3
321 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 3
322 นายธนากร มุนินทร 5/7 3
323 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 3
324 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 3
325 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 3
326 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 3
327 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 3
328 นายศุภชัย นันทชัย 4/4 3
329 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 3
330 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 3
331 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 3
332 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 3
333 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 3
334 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 3
335 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 3
336 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 3
337 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 3
338 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 3
339 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 3
340 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 3
341 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 3
342 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 3
343 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 3
344 นางสาวจันทิรา ฐิติศักดิ์เสรี 5/1 2
345 เด็กหญิงอาภาภรณ์ อุดรสมบัติ 2/5 2
346 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 2
347 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
348 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 2
349 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
350 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 2
351 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 2
352 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 2
353 นางสาวแสงพร เจนจิตรจิราพร 4/3 2
354 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 2
355 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
356 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 2
357 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
358 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 2
359 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 2
360 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 2
361 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 2
362 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 2
363 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 2
364 นางสาวปริชญา สาคะรินทร์ 4/1 2
365 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 2
366 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 2
367 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 2
368 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 2
369 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 2
370 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 2
371 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 2
372 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 2
373 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 2
374 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 2
375 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 2
376 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 2
377 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
378 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 2
379 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 2
380 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 2
381 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 2
382 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 2
383 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 2
384 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 2
385 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 2
386 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 2
387 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
388 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 2
389 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 2
390 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 2
391 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 2
392 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 2
393 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 2
394 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 2
395 นางสาวปาริชาติ โพธิตา 5/2 2
396 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 2
397 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 2
398 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 2
399 เด็กหญิงชญากาญจน์ อินต๊ะคำ 1/2 2
400 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 2
401 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 2
402 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
403 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 2
404 นางสาวชนิตา โชคสุขเสียงวิเวก 5/3 2
405 นางสาวธัญญาเรศ ตระการศุภกร 6/5 2
406 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 2
407 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 2
408 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 2
409 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
410 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 2
411 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
412 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 2
413 นางสาววิไลพร เด่นคีรีรัตน์ 6/5 2
414 นางสาวรสริน สินเพิ่มทวีพงศ์ 5/7 2
415 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
416 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 2
417 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 2
418 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 2
419 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 2
420 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 2
421 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 2
422 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
423 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 2
424 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 2
425 เด็กหญิงอาทิตยา มุ่งดี 3/1 2
426 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 2
427 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 2
428 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 2
429 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 2
430 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 2
431 นางสาวทิพย์จินดา ดวงแสงสี 5/4 2
432 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 2
433 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 2
434 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 2
435 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
436 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 2
437 นางสาวมัทนพร ยิ่งมั่น 5/1 2
438 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 2
439 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 2
440 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
441 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 2
442 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
443 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 2
444 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 2
445 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 2
446 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 2
447 เด็กหญิงฟอง - 1/5 2
448 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 2
449 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 2
450 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 2
451 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 2
452 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
453 เด็กหญิงนันทิพร วิเศษคุณ 1/1 2
454 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 2
455 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 2
456 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 2
457 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 2
458 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 2
459 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
460 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 2
461 นางสาวเกวลิน สายบุญทา 6/5 2
462 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 2
463 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
464 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 2
465 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 2
466 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 2
467 นางสาวอัจฉรา กระจ่างแจ่มเจริญ 4/3 2
468 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
469 นายนัปกร จันเวียง 4/1 2
470 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 2
471 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
472 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
473 เด็กชายนราธิป สมยศ 1/1 2
474 นางสาวทิตย์ดาพร ศีลธรรมบันดาล 6/5 2
475 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 2
476 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 2
477 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
478 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 2
479 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 2
480 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 2
481 นางสาวจันทกานติ์ สมสัตย์ 4/1 2
482 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 2
483 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 2
484 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 2
485 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 2
486 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 2
487 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 2
488 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 2
489 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขใจ 6/5 2
490 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 2
491 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 2
492 นางสาวณัฐกาญจน์ ไพรพาเพลิน 6/3 2
493 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
494 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 2
495 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 2
496 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 2
497 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 2
498 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 2
499 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 2
500 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
501 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 2
502 นางสาวอารียา ปิยะชัยวัฒน์ 6/5 2
503 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 2
504 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
505 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 1
506 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
507 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 1
508 เด็กชายเชษฐา โมตาลี 1/1 1
509 นางสาวปฏิพร กระจ่างฉัตรวิไล 4/1 1
510 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 1
511 เด็กหญิงกัญญาภัค มาลีพูนทวี 1/4 1
512 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
513 เด็กหญิงณัฐพร ธนุรวิทยา 1/3 1
514 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 1
515 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 1
516 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
517 นางสาวจันทร์ฉาย สันติสุนทรารักษ์ 6/3 1
518 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 1
519 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 1
520 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน 4/5 1
521 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
522 เด็กหญิงยุวดี พงศ์พนาเพชรไพร 1/5 1
523 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
524 นางสาวอุบลรัตน์ มิตกุล 4/2 1
525 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 1
526 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 1
527 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 4/3 1
528 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 1
529 นางสาวรัชนีกร ตระกูลพัฒนากุล 6/5 1
530 เด็กหญิงรัตน์ติพร วังคีรี 1/1 1
531 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
532 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 1
533 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 1
534 เด็กหญิงชุติมา จันทรบุตร 3/1 1
535 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
536 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 1
537 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขใจ 1/1 1
538 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 1
539 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 1
540 เด็กชายอเล็กซานดรอส มาร์เคซินิส 2/1 1
541 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
542 นางสาวอรพิน ชอบสุภาษิต 5/3 1
543 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 1
544 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 1
545 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
546 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 1
547 นางสาวพรชิด พิริยะพงศ์พาณิช 5/3 1
548 นางสาวณัฐชยา ทาวดี 6/5 1
549 นายมาก สิงห์คำ 5/6 1
550 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
551 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 1
552 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 1
553 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 1
554 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
555 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
556 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 1
557 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
558 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
559 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
560 เด็กหญิงญาณิศา กันทปา 1/2 1
561 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 1
562 นางสาวพรศิริกุล เจริญตามปัญญา 4/3 1
563 นางสาวญาณิศา ศิริสัมพันธ์ไพร 4/5 1
564 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
565 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
566 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
567 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 1
568 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
569 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
570 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
571 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 1
572 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 1
573 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
574 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
575 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
576 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 1
577 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
578 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
579 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 1
580 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
581 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
582 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
583 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
584 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 1
585 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
586 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 1
587 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 1
588 นางสาวณิชมน วัชรไพพินิจ 4/1 1
589 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 1
590 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
591 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 1
592 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 1
593 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 1
594 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 1
595 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 1
596 เด็กหญิงปิญจ์ชาพร ลุงติ 1/3 1
597 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 1
598 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
599 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
600 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 1
601 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 1
602 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 1
603 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
604 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 1
605 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
606 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 1
607 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
608 นายอนันต์ ชมชอบไพรพณา 4/2 1
609 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 1
610 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
611 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
612 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 1
613 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
614 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 1
615 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน 4/5 1
616 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 1
617 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 1
618 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
619 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 1
620 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 1
621 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 1
622 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
623 นางสาวศศิพร สิริวงค์ 4/3 1
624 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 1
625 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 1
626 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
627 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เสริมวุฒิกูล 2/3 1
628 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
629 นางสาวรัญธิดา อินทรตา 4/4 1
630 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
631 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 1
632 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 1
633 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
634 เด็กหญิงจันทรกานต์ ต๊ะอุ่น 2/2 1
635 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
636 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 1
637 เด็กหญิงญาดาวดี กุออ 2/2 1
638 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
639 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 1
640 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
641 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
642 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
643 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 1
644 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 1
645 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 1
646 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 1
647 นางสาวศุภิสรา กุออ 4/3 1
648 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 1
649 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
650 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 1
651 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 1
652 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 1
653 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 1
654 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
655 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
656 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 5/2 1
657 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
658 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 1
659 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
660 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
661 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 1
662 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
663 เด็กชายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ 3/1 1
664 เด็กชายกิตติพัศ จันต๊ะมัง 1/2 1
665 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
666 นางสาวณัฐณิชา โมตาลี 4/1 1
667 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 1
668 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 1
669 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
670 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
671 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 1
672 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
673 เด็กชายสุทธิกานต์ แกนุ 3/2 1
674 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 1
675 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 1
676 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
677 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 1
678 เด็กชายวุฒิชัย กล้ากระทำ 2/5 1
679 นางสาวสุภิวรรณ กุลสุพรรณรัตน์ 5/2 1
680 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 4/2 1
681 เด็กหญิงพรร์ชนี เจตนาทวีทรัพย์ 1/5 1
682 นางสาวนิศรา จันทร์ตระการ 6/3 1
683 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 1
684 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 1
685 เด็กชายกิติศักดิ์ กาวิตา 1/3 1
686 นางสาวอาทิตยา ธูปประโคม 5/4 1
687 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 1
688 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 1
689 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
690 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 1
691 เด็กหญิงพัณณิตา โดยบุญ 1/5 1
692 นางสาวกุลชา มงคลเจริญกุศล 4/1 1
693 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
694 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 1
695 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 1
696 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
697 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 1
698 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
699 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
700 นางสาวธัญชนิต สนธิคุณ 4/1 1
701 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 1
702 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
703 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
704 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 1
705 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 1
706 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
707 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 1
708 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
709 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
710 เด็กหญิงมน - 1/5 1
711 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
712 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
713 เด็กหญิงปวิชญา สมสัตย์ 1/2 1
714 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 1
715 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เทียมยอด 1/2 1
716 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 1
717 นางสาวพรทิพย์ แซ่ย่าง 5/3 1
718 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
719 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 1
720 เด็กหญิงเกศรินทร์ ปัญญารัตนคุณ 3/3 1
721 นางสาวชญานิษฐ์ ร่มโพธิ์ 4/3 1
722 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 1
723 เด็กชายธีรกรณ์ อินทร 2/1 1
724 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 1
725 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 1
726 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 1
727 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ 4/3 1
728 เด็กชายอภิวิชญ์ ใจอ่อน 3/2 1
729 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 1
730 นางสาวศิริวรรณ วิมลประสพ 5/3 1
731 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 1
732 เด็กหญิงกนกอร อวมสนอง 2/3 1
733 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 1
734 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
735 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
736 เด็กหญิงอลิษา สนธิคุณ 3/1 1
737 เด็กชายสุชาติ วิรามอำไพ 1/5 1
738 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
739 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 1
740 เด็กชายภคินรัตน์ ยารังกา 1/2 1
741 เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 1
742 นางสาวอรพรรณ หาญณรงค์กล้า 4/5 1
743 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
744 นางสาวฐปนีย์ ยิ่งสินสวัสดิ์ 4/5 1
745 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
746 นายสิปปกร จันต๊ะมัง 4/2 1
747 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 1
748 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 1
749 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
750 เด็กชายโจนาธาน หนูราช 2/2 1
751 นายสิทธิพร คำมูล 4/3 1
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน