สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 25
2 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 25
3 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 21
4 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 15
5 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 15
6 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 14
7 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 14
8 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 14
9 เด็กหญิงปาริชาติ สมคิดธำรงไพร 2/5 14
10 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 13
11 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 12
12 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 12
13 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 12
14 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 12
15 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 12
16 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 12
17 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 11
18 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 11
19 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 11
20 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 11
21 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 10
22 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 10
23 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 10
24 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 9
25 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 9
26 นายพัฒนา กันทา 6/2 9
27 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 9
28 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 9
29 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 9
30 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 8
31 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 8
32 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 8
33 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 8
34 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 8
35 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 8
36 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 8
37 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 8
38 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 8
39 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 7
40 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 7
41 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 7
42 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 7
43 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 7
44 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 7
45 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 7
46 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 7
47 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 7
48 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 7
49 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 7
50 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 7
51 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 7
52 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 7
53 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
54 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 7
55 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 6
56 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 6
57 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 6
58 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 6
59 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 6
60 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 6
61 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 6
62 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 6
63 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 6
64 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 6
65 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 6
66 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 6
67 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 6
68 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 6
69 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 6
70 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 6
71 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 6
72 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 6
73 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 6
74 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 6
75 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 6
76 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 6
77 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 6
78 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 6
79 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 6
80 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 6
81 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 6
82 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 6
83 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 5
84 เด็กชายกวีศิลป์ เก่งการทำ 1/1 5
85 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 5
86 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 5
87 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 5
88 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 5
89 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 5
90 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 5
91 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 5
92 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 5
93 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 5
94 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 5
95 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 5
96 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
97 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 5
98 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 5
99 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 5
100 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 5
101 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 5
102 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 5
103 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 5
104 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 5
105 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 5
106 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 5
107 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 5
108 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 5
109 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 5
110 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 5
111 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 5
112 นายธนากร ขยันการ 6/5 5
113 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 4
114 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 4
115 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 4
116 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 4
117 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 4
118 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
119 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 4
120 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 4
121 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 4
122 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 4
123 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 4
124 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 4
125 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 4
126 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 4
127 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 4
128 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 4
129 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 4
130 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 4
131 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
132 นางสาวนริตา อินทร 5/1 4
133 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 4
134 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 4
135 นายพงศกร ทาวดี 4/5 4
136 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 4
137 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 4
138 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 4
139 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 4
140 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
141 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 4
142 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 4
143 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 4
144 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 4
145 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 4
146 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 4
147 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 4
148 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 4
149 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
150 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 4
151 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 3
152 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
153 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 3
154 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 3
155 นายเจษฎา นะที 6/1 3
156 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 3
157 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 3
158 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
159 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 3
160 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 3
161 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 3
162 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 3
163 เด็กชายกิตติศักดิ์ พูลผล 3/3 3
164 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 3
165 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 3
166 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 3
167 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 3
168 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 3
169 นายอำนาจ - 5/4 3
170 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 3
171 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 3
172 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 3
173 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 3
174 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 3
175 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 3
176 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 3
177 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 3
178 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 3
179 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 3
180 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 3
181 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 3
182 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 3
183 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 3
184 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 3
185 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 3
186 เด็กชายศุภชัย หรรษากานน 1/5 3
187 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
188 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 3
189 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 3
190 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 3
191 นายสุนทร บุษกร 6/4 3
192 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 3
193 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 3
194 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
195 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 3
196 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 3
197 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
198 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 3
199 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 3
200 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 3
201 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 3
202 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 3
203 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 3
204 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 3
205 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 3
206 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 3
207 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 3
208 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 3
209 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 3
210 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 3
211 นายธนาธร อุปรี 5/5 3
212 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 3
213 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 3
214 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 3
215 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 3
216 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 3
217 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 3
218 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 3
219 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 3
220 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 3
221 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
222 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 3
223 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 2
224 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 2
225 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 2
226 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 2
227 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 2
228 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
229 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 2
230 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 2
231 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 2
232 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 2
233 เด็กหญิงนันทิพร วิเศษคุณ 1/1 2
234 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 2
235 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 2
236 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
237 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 2
238 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
239 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 2
240 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
241 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 2
242 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 2
243 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 2
244 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 2
245 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 2
246 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
247 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 2
248 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 2
249 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 2
250 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 2
251 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
252 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 2
253 เด็กชายนราธิป สมยศ 1/1 2
254 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 2
255 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
256 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 2
257 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
258 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 2
259 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 2
260 เด็กหญิงฟอง - 1/5 2
261 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 2
262 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 2
263 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 2
264 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 2
265 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 2
266 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 2
267 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 2
268 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 2
269 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 2
270 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 2
271 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 2
272 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 2
273 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 2
274 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 2
275 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 2
276 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 2
277 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 2
278 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 2
279 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 2
280 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 2
281 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 2
282 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 2
283 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 2
284 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
285 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 2
286 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
287 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 2
288 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 2
289 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 2
290 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 2
291 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 2
292 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 2
293 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 2
294 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
295 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 2
296 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
297 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 2
298 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 2
299 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 2
300 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 2
301 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 2
302 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
303 เด็กชายอาทิตย์ นิธิสกุลบวร 3/1 2
304 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 2
305 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 2
306 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
307 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 2
308 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
309 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 2
310 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 2
311 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 2
312 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 2
313 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 2
314 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 2
315 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 2
316 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
317 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 2
318 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 2
319 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 2
320 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 2
321 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 2
322 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 2
323 นายธนากร มุนินทร 5/7 2
324 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 2
325 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 2
326 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 2
327 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 2
328 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
329 นายชนินทร์ จินา 4/4 2
330 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 2
331 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 2
332 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 2
333 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 2
334 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 2
335 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 2
336 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 2
337 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
338 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 2
339 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 2
340 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 2
341 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 2
342 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
343 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 1
344 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
345 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 1
346 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 1
347 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 1
348 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 1
349 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
350 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 1
351 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
352 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 1
353 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 1
354 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
355 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 1
356 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 1
357 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
358 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 1
359 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 1
360 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 1
361 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
362 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
363 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 1
364 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 1
365 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
366 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
367 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 1
368 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 1
369 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
370 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 1
371 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
372 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
373 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 1
374 เด็กชายกิตติพัศ จันต๊ะมัง 1/2 1
375 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 1
376 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
377 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 1
378 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 1
379 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 1
380 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 1
381 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 1
382 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
383 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 1
384 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 1
385 เด็กหญิงมน - 1/5 1
386 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 1
387 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 1
388 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
389 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
390 เด็กชายทวีศักดิ์ แซ่เห่อ 3/4 1
391 เด็กชายผงคำ - 3/3 1
392 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 1
393 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
394 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 1
395 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 1
396 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
397 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
398 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 1
399 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
400 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 1
401 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 1
402 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 1
403 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 1
404 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 1
405 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 1
406 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 1
407 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
408 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 1
409 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 1
410 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 1
411 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 1
412 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
413 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 1
414 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
415 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 1
416 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 1
417 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 1
418 เด็กชายสุทธิกานต์ แกนุ 3/2 1
419 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 1
420 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 1
421 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 1
422 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 1
423 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 1
424 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 1
425 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 1
426 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 1
427 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 1
428 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
429 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 1
430 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 1
431 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
432 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 1
433 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 1
434 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 1
435 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 1
436 เด็กชายเชษฐา โมตาลี 1/1 1
437 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 1
438 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 1
439 นายวีรวุฒิ สิริว่องวัฒนกิจ 5/6 1
440 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 1
441 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
442 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 1
443 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
444 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
445 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
446 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 1
447 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
448 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 1
449 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
450 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
451 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 1
452 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 1
453 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
454 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
455 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 1
456 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 1
457 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
458 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 1
459 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
460 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 1
461 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 1
462 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
463 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 1
464 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 1
465 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 1
466 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขใจ 1/1 1
467 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 1
468 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 1
469 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 1
470 เด็กหญิงปวิชญา สมสัตย์ 1/2 1
471 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 1
472 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 1
473 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 1
474 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 1
475 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 1
476 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 1
477 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 1
478 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 1
479 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
480 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 1
481 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 1
482 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 1
483 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
484 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
485 เด็กชายสุชาติ วิรามอำไพ 1/5 1
486 เด็กหญิงยุวดี พงศ์พนาเพชรไพร 1/5 1
487 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 1
488 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
489 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
490 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 1
491 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
492 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 1
493 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
494 นายสิปปกร จันต๊ะมัง 4/2 1
495 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
496 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 1
497 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 1
498 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 1
499 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
500 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 1
501 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
502 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
503 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
504 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 1
505 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 1
506 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
507 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 1
508 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 1
509 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 1
510 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
511 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 1
512 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 1
513 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 1
514 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 1
515 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 1
516 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 1
517 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
518 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
519 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 1
520 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
521 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 1
522 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 1
523 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
524 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 1
525 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 1
526 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
527 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 1
528 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
529 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 1
530 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
531 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
532 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 1
533 เด็กชายธนวันต์ สิริธารากุล 2/4 1
534 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
535 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 1
536 เด็กชายอภิวิชญ์ ใจอ่อน 3/2 1
537 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 1
538 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 1
539 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 1
540 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
541 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
542 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
543 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 1
544 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 1
545 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 1
546 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
547 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
548 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
549 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 1
550 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 1
551 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 1
552 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 1
553 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 1
554 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
555 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 1
556 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 1
557 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
558 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
559 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
560 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 1
561 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
562 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 1
563 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
564 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 1
565 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
566 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 1
567 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 1
568 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
569 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 1
570 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 1
571 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
572 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
573 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 1
574 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 1
575 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 1
576 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 1
577 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 1
578 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 1
579 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
580 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 1
581 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
582 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
583 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 1
584 นายสิทธิพร คำมูล 4/3 1
585 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 1
586 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
587 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 1
588 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 1
589 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 1
590 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
591 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
592 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
593 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
594 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 1
595 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 1
596 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 1
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน