สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สถิติจำนวน 387 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 6/6 15
2 เด็กหญิงฟอง - 2/5 14
3 นางสาวจอมขวัญ ยมนา 5/4 12
4 เด็กหญิงผึ้ง - 2/5 11
5 นางสาวอรพิน ชอบสุภาษิต 6/3 8
6 นายธนวัฒน์ คำกลาง 6/6 7
7 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 6/6 7
8 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 2/3 7
9 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 3/1 6
10 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 5/1 6
11 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 6/4 6
12 นางสาวชลิดา โปธายะ 5/1 5
13 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 2/3 5
14 นางสาวจินดารัตน์ สิริสุนทรกุล 5/1 5
15 นายนภัส ประมูลเงินทอง 5/6 5
16 เด็กชายวีรพล เรืองกิจขยัน 1/4 5
17 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 6/6 4
18 นายณัฐพล พุทธมูล 6/1 4
19 นางสาวจิตรลดา ใจยา 5/1 4
20 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทามูล 2/1 4
21 เด็กชายชนาธิป ยินดี 1/2 4
22 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 3/4 4
23 เด็กชายบัณฑิต มุทาพัสวี 1/4 4
24 นางสาวจิรัชญา กองจันทร์ 4/3 4
25 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 5/5 4
26 นายปฏิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 4/6 4
27 นางสาวศุภานัน สาครมาลี 4/6 4
28 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 6/6 4
29 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 6/2 4
30 เด็กชายปพนสรรค์ แซ่ว้าง 1/4 4
31 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 6/6 4
32 เด็กหญิงอรณิชา อานันต์ 3/5 4
33 นายพีรณัฐ พิทาคำ 5/1 4
34 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 6/5 4
35 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 5/2 3
36 นางสาวศริณญา เสารกลาง 5/5 3
37 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 5/2 3
38 นายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 4/6 3
39 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 3/3 3
40 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 5/4 3
41 เด็กหญิงธยานี แซ่กือ 1/4 3
42 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 5/1 3
43 นายศุภชัย นันทชัย 5/4 3
44 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน 5/5 3
45 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 5/3 3
46 นายภูตะวัน กาไว 4/5 3
47 เด็กหญิงลักษิกา โพธาวรรณ 3/5 3
48 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 5/3 3
49 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 6/4 3
50 นายชนัญญู โกฏิคำ 5/4 3
51 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 5/3 3
52 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 5/5 3
53 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 5/5 3
54 นางสาวณีรานุช ประสบศิลป์พงษ์ 4/5 3
55 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 3/4 3
56 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ 5/3 3
57 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน 5/5 3
58 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 3/3 2
59 นายพีรพล งามช่วง 4/6 2
60 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 3/2 2
61 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 5/6 2
62 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 6/1 2
63 เด็กหญิงธนาภรณ์ เที่ยงจันตา 1/1 2
64 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 6/6 2
65 นายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 4/2 2
66 นายธนภูมิ สาสุจิตร 5/4 2
67 นายสิรภพ นิปุณะ 6/6 2
68 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 6/6 2
69 นายจีรวุฒิ พายัพธนกร 4/6 2
70 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 6/5 2
71 นางสาวแสงพร เจนจิตรจิราพร 5/3 2
72 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 6/1 2
73 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 6/2 2
74 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 6/1 2
75 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 3/3 2
76 นายณดณ ติดนนท์ 5/4 2
77 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 6/2 2
78 นายกฤษนัย แสงแก้ว 6/5 2
79 นางสาวลลิตา ยาลังกา 4/5 2
80 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 6/4 2
81 นางสาวศุภัทรธา เซ่งบุญตั๋น 5/5 2
82 นางสาวสายเดือน แก้วคำ 4/2 2
83 นายนนทภพ เยาว์ธานี 6/6 2
84 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 3/5 2
85 นายพงศกร ดุษฎีไพรวัลย์ 4/5 2
86 นางสาวสิริวิมล จริยา 6/6 2
87 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 6/4 2
88 นางสาวศุภากร ประกอบพร 5/3 2
89 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 6/5 2
90 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 3/3 2
91 นายธนาธร อุปรี 6/5 2
92 นางสาวสุทธิดา กิติรัตน์ 4/2 2
93 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 5/1 2
94 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 5/5 2
95 เด็กชายพงศภัค อุปนันท์ 3/5 2
96 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 3/3 2
97 นายเกริกพล พิทาคำ 6/5 2
98 นางสาวจรรยพร แสงเพชรไพบูลย์ 4/6 2
99 เด็กหญิงสุนิษา สนธิคุณ 1/2 2
100 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 6/1 2
101 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 3/4 2
102 นางสาวปวีณา พิมสิม 5/5 2
103 เด็กหญิงธนัชญา นะที 3/4 2
104 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 6/3 2
105 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 3/4 2
106 นางสาวเพียงใจ พรหมแสนหลวง 4/2 2
107 นางสาวเพ็ญศรี พรคีรีมณี 6/3 2
108 นางสาวณิชา กล้าณรงค์เกื้อ 5/3 2
109 นายธรรศ ชูกลิ่นนิรันดร 4/5 2
110 เด็กหญิงกาญจนาวัฒน์ ก้อนแก้ว 1/5 2
111 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 5/3 2
112 นางสาวปัญชญา สารินจา 6/1 2
113 นายพงศกร เพชรยอดภู 4/2 2
114 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 5/6 2
115 เด็กหญิงแสงหลาว - 3/5 2
116 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 3/2 2
117 เด็กหญิงพรรณภัทร ดูเจะ 1/5 2
118 นางสาวจินดาพร อุดมขวัญจิต 5/3 2
119 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 6/5 2
120 เด็กหญิงสิริยากร สิริวรรณภา 1/6 2
121 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 6/6 2
122 นายกิตติศักดิ์ พูลผล 4/4 2
123 เด็กหญิงยลดา ฝายหิน 1/2 2
124 เด็กชายสุเกียรติ จรพิบูล 1/3 2
125 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 6/7 2
126 นายคณาธิป รู้ซื่อ 4/2 2
127 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 2/3 2
128 เด็กชายวีรยุทธ จันทร์ย้อน 3/5 2
129 นายพงศกร ขยันทำ 6/5 2
130 นางสาวออมสิน ปินคำ 6/6 2
131 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ 5/3 2
132 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 2/4 2
133 นายปฎิภาณ กรรณิกา 5/3 2
134 นางสาวกัญชพร สุริยะ 6/1 2
135 เด็กหญิงรัตติกาล ชัยวรยุทธ 2/1 1
136 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 6/4 1
137 เด็กชายกฤษดา ฟองตา 1/5 1
138 นางสาวธนารีย์ พิทาคำ 4/4 1
139 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 6/2 1
140 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 6/7 1
141 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 6/1 1
142 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 6/6 1
143 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 6/1 1
144 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 2/5 1
145 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 5/2 1
146 นางสาวอารยา กุออ 4/4 1
147 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 6/2 1
148 นางสาวอัจฉรา กระจ่างแจ่มเจริญ 5/3 1
149 นางสาวอลิษา สนธิคุณ 4/2 1
150 นางสาวภาษิณี คำแสน 5/2 1
151 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 2/3 1
152 เด็กชายอุกฤษฎ์ นิปุณะ 1/3 1
153 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 2/2 1
154 นายวิชยากร ดอนชัย 4/2 1
155 นางสาวณัฐชา สง่างาม 4/4 1
156 นายชชัณวรรณ์ กล้ากระทำ 4/5 1
157 นางสาวสิริยุพน พงศ์ประทีปชัย 6/6 1
158 นายปฏิพล กันทะปา 4/2 1
159 เด็กชายชยกร สารินจา 2/2 1
160 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 5/4 1
161 นายขวัญชัย ชัยพิบูลวงษ์ 6/6 1
162 เด็กหญิงรุษยา ลำนำไพร 1/2 1
163 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 2/2 1
164 นางสาวจิราวรรณ บุญรัง 4/4 1
165 นายนิติพนต์ ตนหาร 5/4 1
166 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 3/4 1
167 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 6/1 1
168 นายชัยวัฒน์ จรัสประสานกุล 4/5 1
169 เด็กหญิงอรวรรณ วรปัญญากุล 3/4 1
170 นางสาวปนัดดา ธิโน 4/1 1
171 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 3/3 1
172 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 5/3 1
173 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 2/5 1
174 นางสาวชญานี เทิดถวัลย์ชัย 4/6 1
175 นายวิชิต กัญจะมูล 6/7 1
176 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 2/5 1
177 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 2/4 1
178 นายภัทธพงษ์ ศิริสกุลไพร 6/6 1
179 เด็กชายวิจักขณ์ ชัยยา 1/6 1
180 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 6/5 1
181 นางสาวยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 4/5 1
182 เด็กชายปภังกร สอนประสิทธิ์ 2/2 1
183 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 3/3 1
184 นางสาวรสริน สินเพิ่มทวีพงศ์ 6/7 1
185 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 2/3 1
186 นางสาวชญานิษฐ์ ร่มโพธิ์ 5/3 1
187 นายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 4/1 1
188 นายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ 4/2 1
189 เด็กหญิงวิรัลฐิษา คำปิงบุตร 2/5 1
190 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 6/4 1
191 เด็กชายธนากร ทานัน 1/2 1
192 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 2/1 1
193 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 3/5 1
194 นางสาวดาริน สารอินทร์ 6/1 1
195 นางสาวชนิตา โชคสุขเสียงวิเวก 6/3 1
196 นางสาวบัณฑิตา นวลหอม 5/4 1
197 นายทิวทัศน์ อนุกุล 5/1 1
198 นายสุรชัย จะอื่อ 4/5 1
199 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 5/2 1
200 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 2/4 1
201 เด็กหญิงกิตน์สิรี ศรีวิลัย 2/3 1
202 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 6/7 1
203 นางสาวณัฐพร ทาวดี 5/3 1
204 นางสาวปวีณา อนันต์ 5/1 1
205 นางสาวฐิติรัตน์ สุขใจ 4/3 1
206 นายธนากร มุนินทร 6/7 1
207 เด็กชายณัฐพล สมวถา 3/5 1
208 นายชัยวัชร เมืองมา 5/4 1
209 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 3/4 1
210 นายปรเมศร์ ดำรงพันธ์บวร 4/5 1
211 เด็กชายณัฐพล ไฝตุ้ย 3/3 1
212 นายอานุภาพ เจริญผล 6/6 1
213 นายกรทัศน์ ผัสดี 4/4 1
214 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 3/2 1
215 นางสาวฤธิดา พิจารณา 6/3 1
216 นางสาวกชกร จิตสุข 4/4 1
217 นายกฤติเดช เจริญใจ 5/4 1
218 เด็กหญิงมน - 2/5 1
219 นางสาวภควดี เดชมนต์ 5/2 1
220 นางสาวศุภิสรา กุออ 5/3 1
221 นางสาวณัฐณิชา โมตาลี 5/1 1
222 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 6/6 1
223 นางสาวอรยา ธิการ 5/2 1
224 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 3/5 1
225 เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง 2/5 1
226 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 6/2 1
227 เด็กชายกุลกิตติ์ มอญไข่ 2/3 1
228 นายสราวุธ เจริญใจ 6/6 1
229 นางสาวปวีณา นิปุณะ 4/3 1
230 เด็กชายนิธิวุฒ์ ฐากูรสันติกุล 1/6 1
231 เด็กหญิงอภิสรา ศรีโสดา 1/3 1
232 เด็กหญิงอารณีย์ นะที 2/5 1
233 เด็กหญิงเชิญขวัญ ยั่งยืนปิยรัตน์ 1/5 1
234 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 3/5 1
235 นายณัฐพงศ์ กุออ 4/6 1
236 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 6/5 1
237 เด็กชายอนันต์ ปินคำ 2/5 1
238 นางสาวกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 4/5 1
239 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 5/5 1
240 เด็กชายธนโชติ นะที 3/4 1
241 นายธีรภพ สิริธารากุล 6/3 1
242 นายศักดิ์ศรี พจณิชา 4/3 1
243 เด็กชายอติรุจ ก้องสถาพร 1/5 1
244 นายธีรภัทร กิติรัช 6/5 1
245 นางสาวชลธร ลำนำไพร 5/1 1
246 นางสาววารี ชุมพรอุดมวารี 4/6 1
247 เด็กชายชัยธวัช อินของ 3/3 1
248 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 5/3 1
249 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ 5/1 1
250 นายผงคำ - 4/6 1
251 นางสาวอรนิช ลำนำไพร 6/4 1
252 นายสุทธิกานต์ แกนุ 4/1 1
253 นางสาวดาว แซ่กือ 4/5 1
254 เด็กหญิงหลี - 3/5 1
255 เด็กชายอนุวัตร คำปัน 1/5 1
256 เด็กหญิงสุนิตา ธาราค้ำฟ้า 3/5 1
257 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 6/6 1
258 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 2/2 1
259 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 6/1 1
260 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 2/2 1
261 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 5/3 1
262 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 5/6 1
263 เด็กชายตั้งปณิธาน เสริมวุฒิกุล 1/2 1
264 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 3/4 1
265 เด็กชายธีรัช รุจิระถาวรวิทย์ 1/1 1
266 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 6/1 1
267 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 5/2 1
268 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 6/1 1
269 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 2/3 1
270 นางสาวอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 4/6 1
271 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 2/2 1
272 นางสาวอรพรรณ หาญณรงค์กล้า 5/5 1
273 นายพีรนัย ทาอวน 4/3 1
274 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 6/4 1
275 นางสาวศิริวรรณ วิมลประสพ 6/3 1
276 นายกิตติภพ ไชยา 5/1 1
277 เด็กชายออม นิพิฐธรรม 3/2 1
278 นายชญานนท์ กุออ 4/6 1
279 นางสาวณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 4/3 1
280 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 6/5 1
281 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 5/6 1
282 นายภูวดล ทะบุญ 4/4 1
283 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 6/2 1
284 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 3/4 1
285 เด็กชายเกียรติกวี กูลเม็ง 1/3 1
286 นายอิศระ แสงโพธิ์ดา 4/5 1
287 นางสาวพิมล พรคีรีมณี 6/3 1
288 เด็กหญิงปฑิตตา เกติ 1/6 1
289 เด็กหญิงขวัญข้าว ทองตา 2/4 1
290 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 6/2 1
291 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 2/2 1
292 เด็กหญิงญาณิศา กันทปา 2/2 1
293 นางสาวอภิสรา จิตสุข 5/2 1
294 นางสาวพิมพ์ ลุงที 5/5 1
295 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 2/3 1
296 เด็กชายรพีภัทร ปันศิริ 1/6 1
297 นางสาวชนิตา แซ่ว้าง 4/5 1
298 นายวริทธิ์ ปะติกา 4/2 1
299 เด็กชายศตวรรศ์ ญาณีปราดเปรื่อง 1/5 1
300 เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยศรี 1/4 1
301 เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมนวล 1/3 1
302 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 2/5 1
303 เด็กชายภีรพัฒน์ คงทน 1/5 1
304 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 3/5 1
305 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 2/4 1
306 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 5/1 1
307 นางสาวพรชิด พิริยะพงศ์พาณิช 6/3 1
308 นางสาวกุลชา มงคลเจริญกุศล 5/1 1
309 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 5/3 1
310 นายณัชพล ธิการ 4/6 1
311 นางสาวภควดี ปัณณ์อริยะ 4/4 1
312 เด็กชายพงษ์เพชร แซ่ว้าง 1/5 1
313 นายณัชพล เก่งการทำ 6/1 1
314 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 5/2 1
315 นางสาวปริชญา สาคะรินทร์ 5/1 1
316 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 3/3 1
317 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 2/4 1
318 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 6/2 1
319 เด็กชายภัสกร มงคลเลิศนภา 1/5 1
320 นางสาวบุลพร ชวนะมุ่งสกุล 4/4 1
321 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 2/1 1
322 นายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 4/5 1
323 นางสาวนริตา อินทร 6/1 1
324 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 2/1 1
325 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 6/6 1
326 นางสาวรัญธิดา อินทรตา 5/4 1
327 เด็กชายภาณุพงษ์ ดำรงศักดิ์คีรี 1/4 1
328 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 5/2 1
329 เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขแก้ว 3/1 1
330 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 5/6 1
331 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 3/2 1
332 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 1
333 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 5/3 1
334 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 5/3 1
335 นายชยะกร วงษ์ซื่อ 4/2 1
336 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 6/6 1
337 นางสาวชลิตา สีดาสอน 6/1 1
338 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 5/4 1
339 นายอัมรินทร์ ท่าผาพัฒนากิจ 4/5 1
340 เด็กชายกิติศักดิ์ กาวิตา 2/3 1
341 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 6/5 1
342 เด็กชายกฤตเมธ เก่งการทำ 1/5 1
343 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 5/5 1
344 นายต้นตระกานต์ กันธะปัน 4/5 1
345 นายชนินทร์ จินา 5/4 1
346 เด็กชายทูนส่วย - 3/4 1
347 เด็กหญิงหทัยชนก นพคุณมงคลชัย 3/5 1
348 นายยุทธชัย คุ้มกันนาน 6/3 1
349 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 6/6 1
350 นางสาวพิมพ์นิภา ภรพิพัฒน์กุล 4/2 1
351 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 5/4 1
352 นางสาวจันทร์พิณ ติ๊บหล้า 6/5 1
353 นางสาวปาริชาติ โพธิตา 6/2 1
354 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 3/4 1
355 นายเจษฎากร องอาจ 4/1 1
356 เด็กชายธีรภัทร บุญเกิด 1/2 1
357 นายทรงพล ทาวดี 4/5 1
358 นางสาวอริยา หมอกใหม่ 5/2 1
359 นายศุภชัย ไพศาลเปี่ยมสุข 4/4 1
360 เด็กหญิงปิยะธิดา พูนผล 2/2 1
361 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 2/3 1
362 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 6/7 1
363 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 6/5 1
364 เด็กชายภูวเดช ยอดสุวรรณ์ 1/4 1
365 นางสาววิริยา ม่อนดอก 6/4 1
366 นางสาวชนาพร แซ่ว้าง 4/5 1
367 เด็กชายธนวัฒน์ ฟองตา 3/2 1
368 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 5/5 1
369 นางสาวกานต์พิชชา สุขทา 4/1 1
370 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 2/4 1
371 เด็กชายชัยยาวัฒน์ ศรีเที่ยง 1/3 1
372 นายสงกรานต์ แสงบุญ 5/2 1
373 เด็กหญิงเกวรินท์ กรรณิกา 1/2 1
374 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 3/4 1
375 นายเกียรติชัย ดนัยกรประเมสริฐ 4/4 1
376 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 6/5 1
377 นางสาวอรณี เอ็นโดะ 4/1 1
378 นายสุรชาติ จะอื่อ 4/5 1
379 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 3/3 1
380 เด็กชายศรีทัศน์ เติมปัญญากุล 1/4 1
381 นางสาวสาริกา แซ่กือ 6/3 1
382 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 5/3 1
383 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 3/2 1
384 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 6/6 1
385 เด็กชายชัชวาล อนุวงศ์ 2/3 1
386 นายสมพงษ์ ศรีพรรุ่งเรืองดี 5/3 1
387 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 5/5 1