สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 981 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 60
2 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 56
3 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 26
4 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 23
5 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 23
6 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 22
7 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 19
8 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 18
9 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 17
10 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 16
11 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 16
12 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 16
13 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 15
14 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 15
15 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 15
16 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 15
17 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 15
18 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 15
19 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 14
20 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 14
21 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 14
22 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 14
23 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 14
24 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 14
25 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 14
26 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 14
27 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 14
28 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 14
29 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 13
30 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 13
31 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 13
32 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 13
33 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 13
34 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 13
35 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 13
36 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 13
37 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 13
38 เด็กหญิงผึ้ง - 1/5 13
39 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 13
40 นางสาวเพ็ญศรี ไพศาลเปี่ยมสุข 6/2 13
41 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 13
42 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 12
43 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 12
44 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 12
45 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 12
46 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญตามปัญญา 6/2 12
47 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 12
48 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 12
49 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขใจ 6/5 12
50 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 12
51 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 12
52 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 12
53 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 11
54 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 11
55 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 11
56 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 11
57 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 11
58 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 11
59 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 11
60 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 11
61 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 11
62 นายธนากร ขยันการ 6/5 11
63 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 11
64 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 10
65 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 10
66 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 10
67 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 10
68 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 10
69 นางสาวกัญญารัตน์ เกษมพิริยะกุล 6/2 10
70 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 10
71 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 10
72 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 10
73 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 10
74 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 10
75 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 10
76 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 10
77 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 10
78 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 10
79 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 10
80 นางสาวสาริกา แซ่กือ 5/3 10
81 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 10
82 เด็กหญิงชุติมา จันทรบุตร 3/1 10
83 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 10
84 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 10
85 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 10
86 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 10
87 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 10
88 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 9
89 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 9
90 นางสาวมัทนพร ยิ่งมั่น 5/1 9
91 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 9
92 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 9
93 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 9
94 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 9
95 นางสาวทิตย์ดาพร ศีลธรรมบันดาล 6/5 9
96 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 9
97 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 9
98 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 9
99 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 9
100 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 9
101 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 9
102 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 9
103 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 9
104 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 9
105 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 9
106 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 9
107 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 9
108 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 9
109 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 9
110 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 9
111 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 9
112 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 9
113 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 9
114 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 9
115 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 9
116 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 8
117 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 8
118 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 8
119 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 8
120 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 8
121 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 8
122 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 8
123 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 8
124 นางสาวภาษิณี คำแสน 4/2 8
125 นางสาวพรทิพย์ แซ่ย่าง 5/3 8
126 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 8
127 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 8
128 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 8
129 เด็กหญิงรัตติกาล ชัยวรยุทธ 1/1 8
130 นายพัฒนา กันทา 6/2 8
131 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 8
132 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 8
133 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 8
134 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 8
135 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 8
136 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 8
137 นางสาวรัญธิดา อินทรตา 4/4 8
138 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 8
139 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 8
140 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 8
141 เด็กหญิงสุจินดา ชัยศรีมณฑล 2/5 8
142 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 8
143 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 8
144 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 8
145 นางสาวณัฐกาญจน์ ไพรพาเพลิน 6/3 8
146 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 8
147 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 8
148 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 8
149 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 7
150 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 7
151 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 7
152 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 7
153 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 7
154 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 7
155 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 7
156 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 7
157 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 7
158 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 7
159 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 7
160 เด็กหญิงฉัตรชนก แซ่ย่าง 1/2 7
161 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 7
162 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 7
163 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 7
164 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 7
165 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 7
166 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 7
167 เด็กหญิงดาว แซ่กือ 3/5 7
168 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 7
169 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 7
170 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 7
171 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 7
172 เด็กหญิงอลิษา สนธิคุณ 3/1 7
173 เด็กหญิงนภัสสร ปัณณ์อริยะ 2/3 7
174 เด็กชายพุฒิพงศ์ กูลเรือน 3/1 7
175 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 7
176 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 7
177 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 4/2 7
178 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 7
179 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 7
180 นางสาวปัญญาพร กัลยางามเลิศ 6/5 7
181 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 7
182 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 7
183 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 7
184 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 7
185 นางสาวจันทร์พิณ ติ๊บหล้า 5/5 7
186 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 7
187 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 7
188 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 7
189 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 7
190 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 7
191 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 6
192 นางสาวสุภาวิณี ธรรมปัญญา 4/2 6
193 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 6
194 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 6
195 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 6
196 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 6
197 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 6
198 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 6
199 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 6
200 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 6
201 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 6
202 นางสาวอารียา ปิยะชัยวัฒน์ 6/5 6
203 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน 4/5 6
204 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 6
205 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 6
206 นางสาวอรนิช คิดสม 6/1 6
207 นางสาวชนิตา โชคสุขเสียงวิเวก 5/3 6
208 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 6
209 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 6
210 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 6
211 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 6
212 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 6
213 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 6
214 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 6
215 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 6
216 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 6
217 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 6
218 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 6
219 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 6
220 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 6
221 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 6
222 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 6
223 นางสาววิไลพร เด่นคีรีรัตน์ 6/5 6
224 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 6
225 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 6
226 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 6
227 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 6
228 นางสาวธัญญาเรศ ตระการศุภกร 6/5 6
229 นายวัฒนพงษ์ ศีลธรรมบันดาล 4/4 6
230 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 6
231 นางสาวนิศรา จันทร์ตระการ 6/3 6
232 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 6
233 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 6
234 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 6
235 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 6
236 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 6
237 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 6
238 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 6
239 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 6
240 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 6
241 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 6
242 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 6
243 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 6
244 นายอำนาจ - 5/4 6
245 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 6
246 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 6
247 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 6
248 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 6
249 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 5
250 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 5
251 เด็กหญิงเบญจรัตน์ แซ่เห่อ 1/3 5
252 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 5
253 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 5
254 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 5
255 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 5
256 นายธีรนนท์ สนธิคุณ 4/4 5
257 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 5
258 นางสาวแสงพร เจนจิตรจิราพร 4/3 5
259 นางสาวรสริน สินเพิ่มทวีพงศ์ 5/7 5
260 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 5
261 นางสาวธัญชนิต สนธิคุณ 4/1 5
262 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 5
263 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 5
264 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 5
265 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 5
266 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
267 นายเจษฎา นะที 6/1 5
268 นางสาวนีราวรรณ โพธิพงศ์ 4/1 5
269 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 5
270 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 5
271 นางสาวนริตา อินทร 5/1 5
272 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 5
273 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 5
274 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 5
275 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 5
276 เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ย่าง 1/3 5
277 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 5
278 นางสาวแสงดี จิราภรณ์เทวี 4/4 5
279 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 5
280 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 5
281 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 5
282 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 5
283 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 5
284 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 5
285 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 5
286 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 5
287 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 5
288 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 5
289 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
290 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 5
291 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 5
292 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 5
293 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 5
294 เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญผล 2/2 5
295 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 5
296 นางสาวรัชนีกร ตระกูลพัฒนากุล 6/5 5
297 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 5
298 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 5
299 เด็กหญิงลลิตา ยาลังกา 3/5 5
300 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 5
301 เด็กหญิงชญานิษฐ์ รักษาบุญ 3/3 5
302 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 5
303 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 5
304 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 5
305 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 5
306 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 5
307 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 5
308 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 5
309 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 5
310 นางสาวศศิภา จันทร์ย้อน 6/3 5
311 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 5
312 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 5
313 นางสาวรัชนี บรมบรรพตกุล 4/2 5
314 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 5
315 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 5
316 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ 4/4 5
317 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์ นฤมาน 2/5 5
318 นางสาวครองขวัญ คุ้มกันนาน 4/4 5
319 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 5
320 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 5
321 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 5
322 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 5
323 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 5
324 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 5
325 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 5
326 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 5
327 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 5
328 เด็กหญิงกุลพินันท์ แซ่กือ 1/2 5
329 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 5
330 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 5
331 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 5
332 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 5
333 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 5
334 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 5
335 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 5
336 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 4
337 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 4
338 นายนิติพนต์ ตนหาร 4/4 4
339 นายธัชพล บุญเกิด 6/6 4
340 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 4
341 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 4
342 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 4
343 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 4
344 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 4
345 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 4
346 นายพิสิษฐ์ เลไธสง 4/2 4
347 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 4
348 เด็กหญิงอนุธิดา แซ่เห่อ 1/5 4
349 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 4
350 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 4
351 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 4
352 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 4
353 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 4
354 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 4
355 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
356 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 4
357 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 4
358 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 4
359 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 4
360 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 4
361 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 4
362 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 4
363 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 4
364 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 4
365 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 4
366 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 4
367 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 4
368 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
369 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 4
370 นางสาวจิตรลดา ใจยา 4/1 4
371 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 4
372 นายสุนทร บุษกร 6/4 4
373 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 4
374 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 4
375 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 4
376 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 4
377 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 4
378 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 4
379 เด็กชายธีรกรณ์ อินทร 2/1 4
380 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 4
381 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 4
382 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 4
383 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 4
384 เด็กหญิงวิลาสินี กาพย์ตุ้ม 3/1 4
385 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 4
386 เด็กชายศราวุธ กองจันทร์ 3/2 4
387 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
388 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 4
389 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 4
390 นายศุภชัย นันทชัย 4/4 4
391 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 4
392 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 4
393 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 4
394 นางสาวอรพรรณ หาญณรงค์กล้า 4/5 4
395 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 4
396 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 4
397 นางสาวกัญญา แซ่จ้าง 5/5 4
398 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 4
399 เด็กหญิงอาภาภรณ์ อุดรสมบัติ 2/5 4
400 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 4
401 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 4
402 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หม้อดี 2/1 4
403 นางสาวศุภิสรา กุออ 4/3 4
404 เด็กชายผงคำ - 3/3 4
405 นางสาวอัจฉรา กระจ่างแจ่มเจริญ 4/3 4
406 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 4
407 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 4
408 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ 4/3 4
409 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 4
410 เด็กหญิงอาทิตยา มุ่งดี 3/1 4
411 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 4
412 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 4
413 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 4
414 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 4
415 นางสาวศุภากร ประกอบพร 4/3 4
416 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 4
417 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 4
418 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 4
419 นางสาวเกวลิน สายบุญทา 6/5 4
420 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 4
421 นางสาวญาณิศา ศิริสัมพันธ์ไพร 4/5 4
422 นางสาวณิชมน วัชรไพพินิจ 4/1 4
423 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 4
424 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 4
425 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 4
426 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 4
427 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 4
428 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 4
429 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 4
430 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 4
431 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 4
432 เด็กหญิงอรทัย บุญเทียม 1/5 4
433 นางสาวจารุกัญญ์ แซ่ว่าง 4/1 4
434 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 4
435 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 4
436 นางสาวพรชิด พิริยะพงศ์พาณิช 5/3 4
437 เด็กหญิงจุฑามาศ กุมภา 2/2 4
438 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 4
439 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 4
440 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 4
441 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
442 เด็กชายนราภัทร นิสัยพราหมณ์ 2/1 4
443 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 4
444 เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 3
445 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
446 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 3
447 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 3
448 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 3
449 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 3
450 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 3
451 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 3
452 เด็กหญิงบุลพร ชวนะมุ่งสกุล 3/5 3
453 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 3
454 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 3
455 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 3
456 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 3
457 นายนัปกร จันเวียง 4/1 3
458 เด็กชายต่อ - 2/4 3
459 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 3
460 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 3
461 นางสาวแพรวรุ่ง รุ่งศักดิ์พนากูล 5/5 3
462 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 3
463 นางสาวณัฐชยา ทาวดี 6/5 3
464 เด็กชายธนากร พัฒนชูสกุล 3/3 3
465 นางสาวพรศิริกุล เจริญตามปัญญา 4/3 3
466 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 3
467 นางสาวอวยพร สุนทรเมฆาเขต 5/3 3
468 นางสาวสุนิษา พนากิจไพวัลย์ 4/3 3
469 นางสาวดรุณี จินดาธรรม 5/5 3
470 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 3
471 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 3
472 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 3
473 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 3
474 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 3
475 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 3
476 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 3
477 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 3
478 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 3
479 เด็กชายเจษฎากร องอาจ 3/1 3
480 เด็กชายปณัฐพล ศรีโสดา 3/2 3
481 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 3
482 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 3
483 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 3
484 เด็กหญิงวิรัลฐิษา คำปิงบุตร 1/5 3
485 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 3
486 นางสาวพิมล พรคีรีมณี 5/3 3
487 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ 4/1 3
488 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 3
489 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 3
490 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
491 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 3
492 นายธนวัฒน์ คำกลาง 5/6 3
493 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 3
494 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 3
495 นางสาวอาทิตยา ธูปประโคม 5/4 3
496 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 3
497 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 3
498 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เสริมวุฒิกูล 2/3 3
499 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 3
500 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
501 นายยุทธชัย คุ้มกันนาน 5/3 3
502 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 3
503 เด็กหญิงพรร์ชนี เจตนาทวีทรัพย์ 1/5 3
504 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 3
505 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 3
506 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 3
507 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 3
508 นางสาวอุบลรัตน์ มิตกุล 4/2 3
509 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 3
510 นางสาวฤธิดา พิจารณา 5/3 3
511 นางสาววาสนา อัศววารีไพร 5/4 3
512 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 3
513 นางสาวทิพย์จินดา ดวงแสงสี 5/4 3
514 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จุลศิริ 2/2 3
515 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 3
516 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 3
517 เด็กชายเจษฎากร ธิโน 3/1 3
518 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 3
519 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 3
520 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 3
521 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 3
522 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 3
523 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 3
524 เด็กหญิงรัตน์ติพร วังคีรี 1/1 3
525 นายชนินทร์ จินา 4/4 3
526 เด็กหญิงชญากาญจน์ อินต๊ะคำ 1/2 3
527 นางสาวธันวาพร สมพรโชคชัย 4/4 3
528 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 3
529 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 3
530 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 3
531 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 3
532 เด็กหญิงกัญญาภัค มาลีพูนทวี 1/4 3
533 นางสาวบัณฑิตา นวลหอม 4/4 3
534 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 3
535 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 3
536 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 3
537 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 3
538 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 3
539 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 3
540 นางสาวชญานิษฐ์ ปิงกุล 4/1 3
541 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 3
542 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 3
543 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 3
544 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 3
545 นางสาวจันทิรา ฐิติศักดิ์เสรี 5/1 3
546 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 3
547 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 3
548 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 3
549 นางสาวศิริวรรณ วิมลประสพ 5/3 3
550 เด็กหญิงจอมขวัญ อำพันพงศ์ 1/2 3
551 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 3
552 เด็กชายอเล็กซานดรอส มาร์เคซินิส 2/1 3
553 นางสาวมนัสพร อนุรักษ์พนาวารี 5/3 3
554 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 3
555 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 3
556 เด็กหญิงอังคณา ทนันไชย 2/5 3
557 นางสาวปาริชาติ โพธิตา 5/2 3
558 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 3
559 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 3
560 เด็กหญิงนิศาชล ชัยบุตร 2/1 3
561 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 3
562 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 3
563 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 3
564 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 3
565 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 3
566 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 3
567 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 3
568 เด็กชายคณาธิป รู้ซื่อ 3/1 3
569 เด็กชายทัพพิชา คารมศิลปชาญชัย 1/3 3
570 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 3
571 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 3
572 นางสาวศิริพร ธุระนันท์ 4/2 3
573 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 3
574 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 3
575 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 3
576 เด็กชายพิเชษฐ์ แซ่ว้าง 2/3 3
577 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 3
578 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 3
579 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 3
580 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 3
581 นายชนะ พรหมมา 4/6 3
582 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 3
583 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 3
584 นายธนาธร อุปรี 5/5 3
585 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 3
586 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 3
587 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 3
588 เด็กหญิงกวินธิดา ดวงสุข 3/1 3
589 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 3
590 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 3
591 เด็กหญิงญามภัทร เรือนคำฟู 1/2 3
592 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 3
593 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 3
594 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 3
595 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 3
596 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 3
597 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 3
598 เด็กชายจารุกิตติ์ ภัทรจารินทร์ 2/3 3
599 นางสาวจันทกานติ์ สมสัตย์ 4/1 3
600 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 3
601 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
602 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 3
603 นายภูรินทร์ เก่งการทำ 4/2 3
604 นางสาวเพ็ญศรี พรคีรีมณี 5/3 3
605 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 3
606 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 3
607 นางสาวพัฒน์นรี กันทะปา 6/6 2
608 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 2
609 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
610 เด็กหญิงลักษิกา โพธาวรรณ 2/5 2
611 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 2
612 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 2
613 นางสาวปริชญา สาคะรินทร์ 4/1 2
614 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
615 เด็กชายณัฐนนท์ เก่งสาร 1/3 2
616 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 2
617 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 4/3 2
618 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 2
619 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 2
620 นายอนันต์ ชมชอบไพรพณา 4/2 2
621 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
622 นางสาวสุวคนธ์ ไชยวงค์ 4/2 2
623 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 2
624 เด็กหญิงธนารีย์ พิทาคำ 3/5 2
625 นางสาวอรนิช ลำนำไพร 5/4 2
626 นางสาวปฏิพร กระจ่างฉัตรวิไล 4/1 2
627 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 2
628 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 2
629 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 2
630 นางสาววิไลพร ศีลธรรมบันดาล 4/4 2
631 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 2
632 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 2
633 นายไชยรัตน์ แก้ววิจิตร 4/4 2
634 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
635 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 2
636 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
637 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 2
638 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ณ เชียงใหม่ 2/1 2
639 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 2
640 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 2
641 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 2
642 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 2
643 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 2
644 นางสาวเบญจภา พะเมอ 4/4 2
645 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 2
646 เด็กหญิงเรณุกา รักดี 2/2 2
647 เด็กหญิงปานตะวัน อุดมวิริยะ 1/5 2
648 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
649 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 2
650 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 2
651 เด็กหญิงอรณี เอ็นโดะ 3/1 2
652 นางสาวสุวรรณดา โพธินา 5/2 2
653 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 2
654 เด็กหญิงณัฐธิชา โกฎคำ 1/3 2
655 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 2
656 นายธนากร มุนินทร 5/7 2
657 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
658 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 2
659 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
660 นางสาวชญานิษฐ์ ร่มโพธิ์ 4/3 2
661 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 2
662 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
663 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
664 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 2
665 นางสาวอรพิน กล้าณรงค์ชูสกุล 4/4 2
666 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 2
667 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 2
668 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
669 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 2
670 เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง 1/5 2
671 เด็กชายพงศภัค อุปนันท์ 2/5 2
672 เด็กหญิงกานต์สินี ดีหมู 1/3 2
673 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 2
674 นางสาวณิชา กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 2
675 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 2
676 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 2
677 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 2
678 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 2
679 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 2
680 เด็กหญิงอารยา กุออ 3/3 2
681 เด็กหญิงแพรพลอย ทิปัญญา 2/2 2
682 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 2
683 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 2
684 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 2
685 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
686 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
687 นางสาวอริยา หมอกใหม่ 4/2 2
688 เด็กชายอดิศร นัคคีย์ 1/5 2
689 นางสาวอรพิน ชอบสุภาษิต 5/3 2
690 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 2
691 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 2
692 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 2
693 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 2
694 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 2
695 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 2
696 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 2
697 เด็กหญิงกนกอร อวมสนอง 2/3 2
698 เด็กหญิงมนทนันท์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/5 2
699 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 2
700 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 2
701 เด็กหญิงกัลยาณี วันทากูล 2/2 2
702 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 2
703 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 2
704 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 2
705 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 2
706 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
707 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 2
708 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 2
709 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 2
710 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 2
711 นางสาวกุลชา มงคลเจริญกุศล 4/1 2
712 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 2
713 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โมตาลี 2/1 2
714 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 2
715 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 2
716 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 2
717 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 2
718 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 2
719 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 2
720 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 2
721 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
722 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 2/3 2
723 เด็กหญิงญาณิศา กันทปา 1/2 2
724 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 2
725 เด็กหญิงสิรินดา แก้วบุตร 3/2 2
726 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 2
727 เด็กหญิงวิมพ์วิภา อะติยะ 3/2 2
728 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 2
729 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 2
730 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 2
731 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 2
732 เด็กหญิงฐิติกานต์ ไชยบุตร 1/2 2
733 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 2
734 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 5/2 2
735 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 2
736 เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ขันทะสา 2/1 2
737 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 2
738 เด็กหญิงนัตฐพร พลคร้อ 2/2 2
739 เด็กหญิงสิตานันท์ ใจมณี 1/5 2
740 นางสาวดรุณี ปัญญาพรเลิศ 6/5 2
741 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 2
742 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 2
743 เด็กชายกุลกิตติ์ มอญไข่ 1/3 2
744 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 2
745 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 2
746 เด็กชายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ 3/1 2
747 เด็กหญิงจันทรกานต์ ต๊ะอุ่น 2/2 2
748 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
749 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 2
750 เด็กหญิงเท ล่าสายมล 3/3 2
751 เด็กชายณัฐพล ไฝตุ้ย 2/3 2
752 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/5 2
753 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 2
754 นางสาวจันทร์ฉาย สันติสุนทรารักษ์ 6/3 2
755 เด็กหญิงสุกัญญา ปรีชาสุขสันต์ 1/2 2
756 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 2
757 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 2
758 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
759 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 2
760 นางสาวศุภัทรธา เซ่งบุญตั๋น 4/5 2
761 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 2
762 นางสาวปาริฉัตร เจริญตามปัญญา 4/1 2
763 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 2
764 นางสาวสุภิวรรณ กุลสุพรรณรัตน์ 5/2 2
765 นางสาวปนัดดา เกติ 5/4 2
766 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 2
767 เด็กหญิงปิยาพัชร จิตสุข 1/1 2
768 นางสาวภาวินี ทาวดี 4/2 2
769 เด็กชายกฎทอง หงษ์บินโบก 1/3 2
770 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 2
771 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 2
772 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
773 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 2
774 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 2
775 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 2
776 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ใจยา 1/1 2
777 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 2
778 นางสาวจินดาพร อุดมขวัญจิต 4/3 2
779 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 2
780 เด็กชายธนัท ประดับสุข 2/2 2
781 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 2
782 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 2
783 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 2
784 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
785 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 2
786 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
787 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
788 เด็กชายภคินรัตน์ ยารังกา 1/2 2
789 นางสาวสิริยุพน พงศ์ประทีปชัย 5/6 2
790 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 2
791 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 2
792 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 2
793 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 2
794 เด็กชายวิชยากร ดอนชัย 3/2 2
795 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
796 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 2
797 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
798 เด็กหญิงเกศรินทร์ ปัญญารัตนคุณ 3/3 2
799 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 2
800 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 2
801 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 2
802 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 2
803 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 2
804 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 2
805 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 2
806 เด็กชายอนวัช ละดาย 3/2 1
807 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 1
808 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
809 นางสาวสุภาพร กนกโอฬารกิจ 4/2 1
810 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 1
811 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เทียมยอด 1/2 1
812 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 5/4 1
813 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 1
814 นางสาวพิมพ์วิไล สายบุญทา 4/2 1
815 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 1
816 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
817 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
818 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
819 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 1
820 เด็กหญิงฟอง - 1/5 1
821 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
822 นางสาวธีราพร เจริญเดช 4/1 1
823 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
824 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
825 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 1
826 เด็กชายรัฐภูมิ ถาวร 3/1 1
827 เด็กหญิงจิรัชญา วิชาคำ 1/3 1
828 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
829 เด็กหญิงชดาพร สนธิคุณ 1/2 1
830 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 1
831 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 1
832 เด็กหญิงวิชญาดา บุญเกิด 2/1 1
833 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
834 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
835 เด็กชายศศิศักดิ์ สนธิคุณ 1/5 1
836 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 1
837 เด็กชายคันธารัตน์ พิทาคำ 2/3 1
838 นายมาก สิงห์คำ 5/6 1
839 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทานา 1/2 1
840 นางสาวศศิพร สิริวงค์ 4/3 1
841 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
842 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 1
843 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
844 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 1
845 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
846 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 1
847 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
848 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 1
849 เด็กหญิงกิตติยา นะที 3/2 1
850 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
851 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 1
852 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
853 เด็กชายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ 3/2 1
854 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
855 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 1
856 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 1
857 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 1
858 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 1
859 เด็กหญิงมัญชรี โดยบุญ 1/5 1
860 เด็กหญิงพิมพิมล มูลแก้ว 3/3 1
861 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
862 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
863 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 1
864 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
865 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
866 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 1
867 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 1
868 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
869 เด็กชายภูวดล ทะบุญ 3/3 1
870 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
871 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น 5/2 1
872 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
873 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 1
874 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
875 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
876 เด็กหญิงแจ่มจันทร์ อิมัง 1/3 1
877 นางสาวปณิตา การยึดใจ 4/4 1
878 เด็กหญิงจริญญา มุนินคำ 1/3 1
879 นางสาวอรนุช กุมุทชมชื่น 4/2 1
880 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 1
881 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
882 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 1
883 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 1
884 นายนวัตกรณ์ โมตาลี 5/2 1
885 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธิการ 2/1 1
886 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
887 เด็กหญิงรัติกาล พุทธมูล 2/2 1
888 นายอรรถพล พานทอง 4/2 1
889 เด็กหญิงพัณณิตา โดยบุญ 1/5 1
890 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 1
891 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 1
892 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 1
893 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
894 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
895 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 1
896 นางสาวฐปนีย์ ยิ่งสินสวัสดิ์ 4/5 1
897 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 1
898 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน 4/5 1
899 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
900 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 4/4 1
901 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 1
902 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 1
903 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
904 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
905 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 1
906 เด็กหญิงมิมิ ตามิ 1/5 1
907 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
908 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
909 เด็กชายวุฒิชัย กล้ากระทำ 2/5 1
910 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 1
911 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 5/1 1
912 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 1
913 เด็กชายโจนาธาน หนูราช 2/2 1
914 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 1
915 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 1
916 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
917 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 1
918 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
919 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจสิทธิ์ 2/1 1
920 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
921 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 1
922 นางสาวณัฐณิชา โมตาลี 4/1 1
923 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 1
924 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 1
925 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 1
926 เด็กชายเจษฎา เหมือดไธสง 1/3 1
927 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
928 เด็กหญิงสิริลดา โมตาลี 1/2 1
929 เด็กหญิงณัฐณิชา จริยา 1/3 1
930 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
931 เด็กหญิงญาดาวดี กุออ 2/2 1
932 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
933 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วุฒิคุณ 2/2 1
934 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 1
935 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 1
936 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 1
937 เด็กหญิงรุ่งทิวา ก้องไตรภาค 3/3 1
938 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 1
939 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 1
940 เด็กหญิงณัฐพร ธนุรวิทยา 1/3 1
941 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 1
942 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 1
943 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 1
944 นางสาววิรพันธ์ พนาใสสุวรรณ 4/3 1
945 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 1
946 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
947 เด็กชายธนวัฒน์ ฟองตา 2/2 1
948 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 1
949 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 1
950 เด็กหญิงจิราภา โชคสุขเลิศอำไพ 2/3 1
951 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 1
952 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 1
953 นางสาวสิริพร ตระกูลวิจิตร์ 4/4 1
954 นางสาวณัฐนพิน มุทุมล 4/1 1
955 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
956 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 1
957 เด็กชายกรวิชญ์ ประสมทรัพย์ 1/3 1
958 นายณัฐพล นะที 4/1 1
959 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 1
960 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
961 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 1
962 เด็กหญิงปิญจ์ชาพร ลุงติ 1/3 1
963 นางสาวลดาพร โชคสุขทรัพย์สิน 4/4 1
964 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 1
965 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
966 นางสาวพรหมพร สิทธิดง 5/2 1
967 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 1
968 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
969 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 1
970 เด็กชายอรรถนนท์ เสนใจ 2/5 1
971 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 1
972 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 1
973 เด็กหญิงจริยา รบชนะ 2/3 1
974 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 1
975 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 1
976 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 1
977 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
978 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 1
979 เด็กหญิงนฤวรรณ เจนจิตร์รัศมี 1/2 1
980 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
981 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 1
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 454 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 25
2 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 21
3 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 15
4 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 14
5 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 13
6 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 12
7 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 11
8 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 11
9 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 11
10 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 10
11 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 10
12 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 9
13 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 9
14 นายพัฒนา กันทา 6/2 9
15 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 8
16 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 8
17 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 8
18 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 8
19 เด็กชายชนาณัติ ภู่มุข 2/3 8
20 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 8
21 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 8
22 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
23 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 7
24 นายภัทธพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 7
25 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 7
26 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 7
27 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 7
28 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 7
29 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 7
30 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 6
31 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 6
32 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 6
33 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 6
34 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 6
35 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 6
36 นายธนวัฒน์ จันสีมา 6/5 6
37 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 6
38 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 6
39 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 6
40 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 6
41 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 6
42 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 6
43 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 6
44 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 6
45 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 6
46 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 6
47 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 6
48 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 5/1 5
49 นายธนากร ขยันการ 6/5 5
50 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 5
51 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 5
52 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 5
53 เด็กชายรัชชานนท์ ไกรศรี 2/2 5
54 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 5
55 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 5
56 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 5
57 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 5
58 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 5
59 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
60 นายศิลปชัย ใจหาญ 6/1 5
61 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 5
62 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 5
63 นายกีรติ ปัญญาเลิศกิจ 5/1 5
64 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 5
65 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 5
66 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 5
67 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 5
68 นายชัยวัฒน์ ว่างจิตเจริญ 5/1 5
69 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 5
70 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 5
71 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 4
72 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 4
73 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 4
74 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 4
75 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 4
76 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 4
77 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 4
78 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 4
79 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 4
80 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 4
81 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 4
82 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
83 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 4
84 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 4
85 นางสาวดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย 5/1 4
86 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 4
87 นางสาวปัญชญา สารินจา 5/1 4
88 เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงกุล 3/2 4
89 นางสาวพัสทิตา กุออ 5/1 4
90 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 4
91 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 4
92 นางสาวนริตา อินทร 5/1 4
93 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 4
94 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 4
95 นางสาวกัญญารัตน์ ลาภขันเพชร 5/4 4
96 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 4
97 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 4
98 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
99 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 4
100 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 4
101 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 4
102 เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ย่าง 2/2 4
103 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
104 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 3
105 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 3
106 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 3
107 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 3
108 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 3
109 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 3
110 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 3
111 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 3
112 เด็กชายชยกร สารินจา 1/2 3
113 นางสาวสิริวิมล จริยา 5/6 3
114 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 3
115 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 3
116 เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปิงกุล 1/2 3
117 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 3
118 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 3
119 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
120 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 3
121 นายพีรพัฒน์ เสนใจ 4/3 3
122 เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 1/3 3
123 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 3
124 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 3
125 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 3
126 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 3
127 นายอำนาจ - 5/4 3
128 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 3
129 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 3
130 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 3
131 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 3
132 นายสุนทร บุษกร 6/4 3
133 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 3
134 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 3
135 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 3
136 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 3
137 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 3
138 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 3
139 นางสาวกัญชพร สุริยะ 5/1 3
140 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 3
141 นางสาวณัฐริกา หนักแน่น 5/1 3
142 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 3
143 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 3
144 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
145 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
146 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 3
147 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา 1/2 3
148 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 3
149 นายเจษฎา นะที 6/1 3
150 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 3
151 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 3
152 นางสาวชลิตา สีดาสอน 5/1 3
153 เด็กหญิงภารดี กุออ 1/2 3
154 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 3
155 เด็กชายกิตติศักดิ์ พูลผล 3/3 3
156 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 3
157 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
158 เด็กหญิงนันทิพร วิเศษคุณ 1/1 2
159 นายธนากร มุนินทร 5/7 2
160 เด็กหญิงอัญชลี นะติกา 3/2 2
161 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 2
162 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 2
163 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 2
164 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 2
165 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 2
166 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 2
167 เด็กชายอภิวัฒน์ เทพปณะ 1/5 2
168 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 2
169 เด็กชายนราธิป สมยศ 1/1 2
170 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 2
171 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช 1/3 2
172 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 2
173 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 2
174 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
175 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 2
176 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 2
177 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
178 เด็กหญิงชนาพร กรองมาดี 3/5 2
179 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 2
180 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 2
181 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 2
182 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 2
183 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 2
184 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 2
185 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 2
186 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 2
187 เด็กหญิงฟอง - 1/5 2
188 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
189 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 2
190 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน 1/3 2
191 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
192 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 2
193 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 2
194 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 2
195 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 2
196 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 2
197 เด็กหญิงจันทร์จิรา การบูรณ์ 3/2 2
198 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช 4/4 2
199 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 2
200 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
201 เด็กชายธีรเทพ ทะนะมูล 1/1 2
202 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 2
203 เด็กหญิงศศินา สุนันตา 2/2 2
204 เด็กชายชนกันต์ การบูรณ์ 1/2 2
205 นางสาวจรรยาพร ปิงกุล 6/5 2
206 เด็กหญิงหลี - 2/5 2
207 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
208 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 2
209 เด็กชายชวัลวิทย์ คณาวรณ์ 1/1 2
210 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 2
211 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 2
212 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
213 นางสาวจิดาภา แซ่ย่าง 6/2 2
214 เด็กหญิงเกสรา ธิโน 1/2 2
215 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5/1 2
216 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 2
217 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 2
218 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
219 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ 4/1 2
220 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 2
221 นางสาวฐิติรัตน์ อำไพถาวรกุล 6/3 2
222 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 2
223 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 2
224 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 2
225 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 2
226 เด็กชายสุกฤษฎ์ เก่งการทำ 3/2 2
227 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ 5/5 2
228 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 2
229 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 2
230 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
231 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 2
232 เด็กชายธนาธิป คงทน 2/1 2
233 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 2
234 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 2
235 นายพัชร นพคุณมงคลชัย 4/2 2
236 นางสาวดาริน สารอินทร์ 5/1 2
237 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 2
238 นางสาวปริชาติ มาเมือง 6/2 2
239 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 2
240 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 2
241 นางสาวชลิดา โปธายะ 4/1 2
242 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 2
243 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
244 เด็กหญิงพรธิดา แซ่ว้าง 3/5 2
245 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 2
246 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 2
247 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 1
248 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ 6/5 1
249 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
250 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 1
251 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 1
252 เด็กหญิงจันทกานต์ ทิพย์สอน 2/2 1
253 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
254 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 1
255 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
256 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
257 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
258 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 1
259 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วประเสริฐ 3/5 1
260 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
261 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
262 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 1
263 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 1
264 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
265 เด็กชายวิรชัย กันธศิล 2/5 1
266 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 1
267 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 1
268 เด็กหญิงจิณณพัตร สมวถา 3/2 1
269 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
270 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
271 เด็กหญิงกวินนา แซ่ย่าง 3/3 1
272 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 1
273 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
274 นางสาวจินดาภา ธรรมชาติมณี 5/1 1
275 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
276 เด็กหญิงมน - 1/5 1
277 เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ 2/2 1
278 นางสาวกานต์ธิดา เจนรัตนปัญญา 6/5 1
279 เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 1/1 1
280 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
281 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
282 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
283 เด็กชายรัฐภูมิ คำมูล 1/5 1
284 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
285 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 1
286 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 1
287 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
288 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
289 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา 1/5 1
290 นางสาวนันท์นภัทร คำแดง 5/1 1
291 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
292 เด็กชายศุภกิจ ยมแก้ว 1/2 1
293 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 1
294 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เก่งการทำ 2/5 1
295 เด็กหญิงมาริษา เตียมใจ 3/2 1
296 นางสาวณัฐธิดา ธรรมธิ 4/1 1
297 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
298 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 1
299 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 1
300 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 1
301 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 1
302 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
303 เด็กหญิงกันยรัตน์ เครือแก้ว 1/1 1
304 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 1
305 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
306 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 1
307 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 1
308 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
309 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
310 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 1
311 เด็กชายเชษฐา โมตาลี 1/1 1
312 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 1
313 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
314 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 1
315 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 1
316 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ แสงปัน 3/1 1
317 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
318 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
319 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 1
320 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 1
321 นางสาวธัญวรัตน์ จิระทรัพย์ทวีพร 6/3 1
322 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 1
323 เด็กหญิงวิภาดา ชื่นคุ้ม 2/5 1
324 เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีมา 2/2 1
325 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 1
326 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
327 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 1
328 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 1
329 เด็กชายวิชากร จอยศิริ 2/1 1
330 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 1
331 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
332 เด็กชายณัฐพล ลามาพิสาร 1/1 1
333 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
334 เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ญธรรม 1/2 1
335 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
336 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 1
337 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
338 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขใจ 1/1 1
339 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 1
340 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 1
341 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
342 นายสิทธินันท์ สาขาเรือน 4/4 1
343 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 1
344 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 1
345 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
346 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 1
347 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 1
348 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 1
349 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 1
350 นางสาวศุภดา กิตติวิลาวัณย์ 4/4 1
351 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
352 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
353 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
354 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 1
355 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
356 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุภาพกุล 3/5 1
357 เด็กหญิงปนัดดา ธิโน 3/2 1
358 เด็กหญิงเจนจิรา เตชธรรมเลิศ 1/3 1
359 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
360 เด็กชายกิตติพัศ จันต๊ะมัง 1/2 1
361 เด็กหญิงสุธีกานต์ พิทาคำ 2/5 1
362 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
363 เด็กชายนันทิพัฒน์ วิภา 1/1 1
364 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 1
365 นางสาวนิชนันท์ กันทะนา 5/1 1
366 เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคำ 1/1 1
367 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
368 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 1
369 เด็กชายสุชาติ วิรามอำไพ 1/5 1
370 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 1
371 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
372 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
373 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 1
374 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 1
375 เด็กหญิงพิชญ์สินี ธิคำ 1/1 1
376 นายสิปปกร จันต๊ะมัง 4/2 1
377 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
378 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 1
379 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
380 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมตาลี 3/1 1
381 นางสาวอินทิรา กรรณิกา 4/2 1
382 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 1
383 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต 4/3 1
384 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
385 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 1
386 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
387 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
388 เด็กหญิงยุพารัตน์ กรณา 2/1 1
389 เด็กชายอภิวิชญ์ ใจอ่อน 3/2 1
390 เด็กหญิงภัทราพร ประสาร 1/1 1
391 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
392 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
393 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 1
394 เด็กหญิงปวิชญา สมสัตย์ 1/2 1
395 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง 1/1 1
396 เด็กหญิงวรรณษา บุญลือ 3/2 1
397 นางสาวนัทธมน อุดมกานน 4/4 1
398 เด็กหญิงรมย์รวินท์ เก่งการทำ 2/2 1
399 เด็กชายพงพัทธ์ กาไว 1/2 1
400 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 1
401 เด็กหญิงพรชิตา กรรณิกา 1/1 1
402 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 1
403 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 1
404 เด็กหญิงพิราวัลย์ คำมูล 2/3 1
405 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญวงค์ 1/2 1
406 นางสาวมารี วิชาพร้อมทรัพย์ 6/3 1
407 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
408 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
409 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 1
410 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
411 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
412 เด็กหญิงปวีณา นิปุณะ 3/1 1
413 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 1
414 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
415 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
416 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 1
417 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 1
418 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 1
419 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 1
420 เด็กหญิงชนิตา หนักแน่น 1/3 1
421 เด็กหญิงฐิติกานต์ เรือนคำ 3/2 1
422 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
423 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
424 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
425 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 1
426 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 1
427 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 1
428 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 1
429 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
430 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ 1/1 1
431 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 1
432 เด็กหญิงพรชิตา วิชาคำ 2/1 1
433 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
434 นางสาววิภาดา วิเศษอาภา 5/7 1
435 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
436 นางสาวกวิสรา ปัญญาธีรคุณ 4/4 1
437 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 1
438 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสีมา 5/5 1
439 เด็กชายปัณยวีร์ จริยสมบัติ 1/2 1
440 นางสาวสุดาพร อาภาประเสริฐ 5/7 1
441 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 1
442 นางสาวรัตนา ตระกูลมิตร 4/3 1
443 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
444 นายกิตติภพ ไชยา 4/1 1
445 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
446 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 1
447 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
448 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 1
449 นายสิทธิพร คำมูล 4/3 1
450 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 1
451 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 1
452 เด็กหญิงยุวดี พงศ์พนาเพชรไพร 1/5 1
453 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 1
454 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 1