สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** เรียงข้อมูลตามระดับชั้น / ห้อง
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
2 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 1
3 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
4 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 1
5 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 1
6 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 3
7 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
8 เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมั้น 1/4 2
9 เด็กชายธีรภาพ พรหมวงศา 1/4 2
10 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
11 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 2
12 เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์ 1/4 2
13 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
14 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 2
15 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 2
16 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
17 เด็กชายพีรพงค์ บุญเทียม 1/4 2
18 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
19 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 2
20 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 2
21 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 2
22 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
23 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 2
24 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 7
25 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 2
26 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
27 เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์กลากุล 1/4 2
28 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 2
29 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
30 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
31 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 2
32 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
33 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 2
34 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
35 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 2
36 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 2
37 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 3
38 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
39 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 2
40 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 2
41 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 2
42 เด็กหญิงปริญาภรณ์ ใจบุญ 1/4 2
43 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 2
44 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
45 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 2
46 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
47 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
48 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 1
49 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 17
50 เด็กชายศุภชัย หรรษากานน 1/5 3
51 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 2
52 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 2
53 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
54 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 8
55 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
56 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
57 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
58 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
59 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 6
60 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 2
61 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 2
62 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
63 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 5
64 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
65 เด็กหญิงวาสินี โพธิพงศ์ 2/3 1
66 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 1
67 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 8
68 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
69 เด็กชายต่อ - 2/4 1
70 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 4
71 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 1
72 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 3
73 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
74 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
75 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 8
76 เด็กชายธนวันต์ สิริธารากุล 2/4 45
77 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 2
78 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
79 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 1
80 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
81 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 2
82 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
83 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
84 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
85 เด็กชายปิติพล ผัดอูป 2/4 1
86 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
87 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 1
88 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 1
89 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
90 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 1
91 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 1
92 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 8
93 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
94 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 1
95 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
96 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
97 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
98 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
99 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
100 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
101 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
102 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
103 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
104 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
105 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
106 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 1
107 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
108 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
109 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 1
110 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
111 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 19
112 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 15
113 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 14
114 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 1
115 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 8
116 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 23
117 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 2
118 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 2
119 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 1
120 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 23
121 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 3
122 เด็กหญิงปาริชาติ สมคิดธำรงไพร 2/5 6
123 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 8
124 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 1
125 เด็กชายอาทิตย์ นิธิสกุลบวร 3/1 17
126 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 1
127 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 2
128 เด็กหญิงนันท์นภัส บุญธรรม 3/1 10
129 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 2
130 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
131 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
132 เด็กหญิงรุ่งทิวา กันทเสน 3/1 11
133 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
134 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 2
135 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 1
136 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
137 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 1
138 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
139 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
140 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
141 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 7
142 เด็กชายผงคำ - 3/3 2
143 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 7
144 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 3
145 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 12
146 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 5
147 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 3
148 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 2
149 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 7
150 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 6
151 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 8
152 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 5
153 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
154 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 1
155 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
156 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 1
157 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
158 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
159 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 2
160 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 10
161 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 12
162 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 4
163 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 1
164 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
165 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 3
166 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 11
167 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 23
168 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 38
169 เด็กชายทวีศักดิ์ แซ่เห่อ 3/4 29
170 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 1
171 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 14
172 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 1
173 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 5
174 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
175 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 1
176 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 2
177 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
178 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 1
179 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 2
180 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 1
181 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 1
182 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
183 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 2
184 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
185 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 5
186 เด็กหญิงวณิดา สิทธิ์คงจิรัง 3/4 1
187 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
188 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 1
189 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
190 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 27
191 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
192 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 11
193 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 7
194 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
195 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 18
196 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
197 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 28
198 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 3
199 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 26
200 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 2
201 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 33
202 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 26
203 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 1
204 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
205 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
206 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
207 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
208 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 9
209 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 1
210 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 1
211 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 1
212 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
213 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 3
214 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 17
215 นายอรรถพล พานทอง 4/2 1
216 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 22
217 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
218 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 8
219 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 1
220 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 2
221 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 16
222 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 1
223 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 1
224 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
225 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 2
226 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 1
227 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
228 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 3
229 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
230 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
231 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 3
232 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 2
233 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 1
234 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 1
235 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 2
236 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 5
237 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 5
238 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 7
239 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
240 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
241 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 1
242 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 3
243 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 3
244 นายชนินทร์ จินา 4/4 2
245 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 10
246 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 1
247 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 1
248 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
249 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 2
250 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
251 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 30
252 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 28
253 นายพงศกร ทาวดี 4/5 22
254 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 2
255 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 22
256 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 5
257 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 5
258 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 3
259 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 1
260 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 2
261 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 15
262 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 2
263 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 7
264 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 19
265 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 10
266 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 1
267 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 10
268 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 1
269 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 2
270 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
271 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 9
272 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 7
273 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 2
274 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 29
275 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
276 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 2
277 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 2
278 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 4
279 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 2
280 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 7
281 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 20
282 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 4
283 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 4
284 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 13
285 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 8
286 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 2
287 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 8
288 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
289 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 7
290 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 6
291 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 9
292 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 8
293 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 8
294 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 11
295 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 6
296 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 4
297 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 1
298 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
299 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 1
300 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 11
301 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
302 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 1
303 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 1
304 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 2
305 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 2
306 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 1
307 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
308 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 1
309 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 6
310 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
311 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
312 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 4
313 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 1
314 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 5
315 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
316 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
317 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 15
318 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
319 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
320 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 6
321 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
322 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 5
323 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
324 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
325 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
326 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 1
327 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 4
328 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 5
329 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
330 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
331 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 3
332 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 1
333 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
334 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 1
335 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
336 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 1
337 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 1
338 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
339 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 8
340 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 18
341 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 21
342 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 1
343 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 3
344 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 2
345 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 1
346 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
347 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 1
348 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 1
349 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 1
350 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 5
351 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 1
352 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 1
353 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 11
354 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
355 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
356 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 4
357 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 10
358 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 8
359 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 3
360 นายธนาธร อุปรี 5/5 12
361 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 18
362 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 8
363 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 4
364 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
365 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 4
366 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 18
367 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 1
368 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 3
369 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 2
370 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 2
371 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 2
372 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
373 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 12
374 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 3
375 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 11
376 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
377 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
378 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 1
379 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 5
380 นายวีรวุฒิ สิริว่องวัฒนกิจ 5/6 52
381 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 2
382 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 13
383 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 12
384 นายมาก สิงห์คำ 5/6 9
385 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
386 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 4
387 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 5
388 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 23
389 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 2
390 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 27
391 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 11
392 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
393 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 15
394 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
395 นายพลวัต เจริญผล 5/7 5
396 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 7
397 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 22
398 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 4
399 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 4
400 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 12
401 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 23
402 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 3
403 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 1
404 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 2
405 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 4
406 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 2
407 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
408 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
409 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 1
410 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 3
411 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
412 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
413 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 1
414 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 3
415 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
416 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 3
417 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
418 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 1
419 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 1
420 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 1
421 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 20
422 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 2
423 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 2
424 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 1
425 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 6
426 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
427 นายพัฒนา กันทา 6/2 1
428 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 1
429 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 13
430 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 11
431 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 1
432 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 2
433 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 2
434 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
435 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 2
436 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 1
437 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 1
438 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 3
439 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 3
440 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 8
441 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 2
442 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 15
443 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 9
444 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 5
445 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 24
446 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 20
447 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 3
448 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 1
449 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 1
450 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 10
451 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 2
452 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 5
453 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 1
454 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
455 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
456 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 4
457 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 2
458 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 1
459 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 47
460 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 3
461 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 27
462 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 23
463 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 2
464 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 10
465 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
466 นายสุนทร บุษกร 6/4 10
467 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 37
468 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 5
469 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 1
470 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 19
471 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 2
472 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
473 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
474 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 1
475 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 4
476 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 1
477 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 6
478 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
479 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 2
480 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 4
481 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 6
482 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
483 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 1
484 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
485 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
486 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 1
487 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
488 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
489 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
490 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 2
491 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
492 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 1
493 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 1
494 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 1
495 นายธนากร ขยันการ 6/5 2
496 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 3
497 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 4
498 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 15
499 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 6
500 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 5
501 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 3
502 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 2
503 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 2
504 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 2
505 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 7
506 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 3
507 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 2
508 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 8
509 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 3
510 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 2
511 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 4
512 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
513 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 7
514 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 17
515 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 3
516 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 1
517 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 9
518 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 12
519 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 10
520 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 10
521 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
522 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 5
523 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 3
524 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 1
525 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 1
526 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 7
527 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 3
528 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
529 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 1
530 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 7
531 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 6
532 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 1
533 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 2
534 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
535 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 2
536 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 2
537 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 1
538 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 12
539 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 14
540 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 5
541 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 7
542 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
543 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
544 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
545 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 5
546 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 6
547 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
548 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 2
549 นายยุทธพงษ์ วิเศษคุณ 6/7 1
550 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 10
551 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 3
552 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 5
553 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
554 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 13
555 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 3
556 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 7
557 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 10
558 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 5
559 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 15
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน