สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** เรียงข้อมูลตามระดับชั้น / ห้อง
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
2 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 1
3 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
4 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 1
5 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 1
6 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 2
7 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 2
8 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
9 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 1
10 เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมั้น 1/4 2
11 เด็กชายธีรภาพ พรหมวงศา 1/4 2
12 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
13 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 3
14 เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์ 1/4 2
15 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
16 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 2
17 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 25
18 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
19 เด็กชายพีรพงค์ บุญเทียม 1/4 2
20 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
21 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 2
22 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 2
23 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 3
24 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
25 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 2
26 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 8
27 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 2
28 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
29 เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์กลากุล 1/4 2
30 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 22
31 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
32 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
33 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 2
34 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
35 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 2
36 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
37 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 2
38 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 2
39 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 3
40 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
41 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 2
42 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 2
43 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 2
44 เด็กหญิงปริญาภรณ์ ใจบุญ 1/4 2
45 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 2
46 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
47 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 2
48 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
49 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 3
50 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 7
51 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 31
52 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 5
53 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 3
54 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 3
55 เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง 1/5 1
56 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 2
57 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
58 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 10
59 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
60 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
61 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
62 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 1
63 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 2/3 1
64 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 1
65 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 1
66 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
67 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 10
68 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 1
69 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 3
70 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 4
71 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 1
72 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 5
73 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
74 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 8
75 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
76 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
77 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 1
78 เด็กหญิงวาสินี โพธิพงศ์ 2/3 1
79 เด็กหญิงนภัสสร ปัณณ์อริยะ 2/3 1
80 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 1
81 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 1
82 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
83 เด็กชายต่อ - 2/4 1
84 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 1
85 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 6
86 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
87 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
88 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 28
89 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 5
90 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 2
91 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 4
92 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
93 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
94 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
95 เด็กชายปิติพล ผัดอูป 2/4 1
96 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
97 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 1
98 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
99 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 1
100 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 2
101 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
102 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 1
103 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
104 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
105 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
106 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
107 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
108 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
109 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
110 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
111 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 2
112 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
113 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
114 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 1
115 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
116 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
117 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 1
118 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
119 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 1
120 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 1
121 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 23
122 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 1
123 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 2
124 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 12
125 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 24
126 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 6
127 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 1
128 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 41
129 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 7
130 เด็กชายสันติ ไชยบุตร 2/5 8
131 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 9
132 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 1
133 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 1
134 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
135 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 3
136 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 4
137 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
138 เด็กหญิงวิลาสินี กาพย์ตุ้ม 3/1 1
139 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
140 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 3
141 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
142 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 1
143 เด็กชายสมัชชา สาครินทร์ 3/2 1
144 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 1
145 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 3
146 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
147 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 2
148 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
149 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
150 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
151 เด็กชายธนากร พัฒนชูสกุล 3/3 1
152 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 15
153 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 8
154 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 15
155 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 6
156 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 3
157 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 7
158 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 5
159 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 23
160 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 13
161 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 26
162 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 10
163 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 3
164 เด็กหญิงรุ่งทิวา ก้องไตรภาค 3/3 1
165 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 1
166 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 2
167 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 1
168 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 4
169 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 6
170 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 2
171 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 4
172 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 14
173 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 19
174 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 8
175 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 4
176 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
177 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 7
178 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 15
179 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 33
180 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 59
181 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 1
182 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 26
183 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 1
184 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 7
185 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
186 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 1
187 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 3
188 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
189 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 1
190 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 2
191 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 1
192 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
193 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 4
194 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
195 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 7
196 เด็กหญิงวณิดา สิทธิ์คงจิรัง 3/4 1
197 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
198 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 2
199 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
200 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 4
201 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 20
202 เด็กชายสันติชาติ มาลาอนุรักษ์ 3/5 1
203 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 8
204 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 2
205 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 1
206 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 2
207 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 5
208 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 2
209 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 2
210 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 1
211 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 1
212 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
213 เด็กหญิงธนารีย์ พิทาคำ 3/5 1
214 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 1
215 เด็กหญิงบุลพร ชวนะมุ่งสกุล 3/5 1
216 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
217 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
218 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 1
219 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 2
220 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
221 เด็กหญิงดาว แซ่กือ 3/5 1
222 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 1
223 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
224 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 10
225 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 10
226 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ 4/1 1
227 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 2
228 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 1
229 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 1
230 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
231 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 5
232 นายอรรถพล พานทอง 4/2 7
233 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 38
234 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 2
235 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 11
236 นางสาวภาวินี ทาวดี 4/2 1
237 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 1
238 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 3
239 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 1
240 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 1
241 นางสาวสุภาพร กนกโอฬารกิจ 4/2 1
242 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 5
243 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 1
244 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 1
245 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
246 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 6
247 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 2
248 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 2
249 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 2
250 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 4
251 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 2
252 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 4
253 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
254 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 3
255 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
256 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 4
257 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 2
258 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 1
259 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 3
260 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 1
261 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 1
262 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 2
263 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 2
264 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 5
265 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 10
266 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
267 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
268 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 1
269 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 5
270 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 3
271 นายธีรนนท์ สนธิคุณ 4/4 1
272 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 1
273 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 3
274 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
275 นายวัฒนพงษ์ ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
276 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 2
277 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
278 นางสาววิไลพร ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
279 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 1
280 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
281 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 1
282 นายฐิติกร เจริญสุข 4/4 1
283 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 55
284 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 51
285 นายพงศกร ทาวดี 4/5 1
286 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 12
287 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 2
288 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 10
289 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 3
290 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 3
291 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 7
292 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 3
293 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 12
294 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 31
295 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 12
296 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 1
297 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 6
298 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 11
299 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 5
300 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 3
301 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
302 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 10
303 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 2
304 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 9
305 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 3
306 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 44
307 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
308 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 1
309 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 2
310 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 2
311 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 8
312 นายสุริยา จริยา 4/6 3
313 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 2
314 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 8
315 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 34
316 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 16
317 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 8
318 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 24
319 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 8
320 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 4
321 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 12
322 นายชนะ พรหมมา 4/6 3
323 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
324 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 1
325 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 12
326 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 13
327 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 3
328 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 18
329 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 21
330 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 26
331 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 14
332 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 6
333 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 1
334 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 2
335 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 2
336 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 3
337 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 14
338 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 2
339 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 3
340 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 4
341 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 3
342 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 2
343 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
344 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
345 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 2
346 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
347 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
348 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 3
349 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 11
350 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
351 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
352 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 22
353 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 2
354 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
355 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 11
356 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 4
357 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 6
358 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 2
359 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
360 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
361 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 5
362 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 5
363 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 11
364 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 1
365 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
366 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 2
367 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 1
368 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 3
369 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 6
370 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 4
371 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 4
372 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 1
373 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 2
374 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 3
375 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
376 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 2
377 นางสาวอรพิน ชอบสุภาษิต 5/3 1
378 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 3
379 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 1
380 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 16
381 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 5/4 6
382 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 2
383 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 20
384 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 36
385 นายอำนาจ - 5/4 2
386 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 1
387 นายทีปกร โพธิพงศ์ 5/4 2
388 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 4
389 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 4
390 นางสาวปนัดดา เกติ 5/4 1
391 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 1
392 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 4
393 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 3
394 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 3
395 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 3
396 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 1
397 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
398 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 15
399 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 20
400 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 6
401 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 4
402 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 13
403 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 9
404 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 16
405 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 9
406 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 33
407 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 7
408 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 2
409 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 31
410 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 1
411 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 5
412 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 1
413 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 3
414 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 2
415 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 5
416 นางสาวกัญญา แซ่จ้าง 5/5 1
417 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 8
418 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 2
419 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 1
420 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 6
421 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
422 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 2
423 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 8
424 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 4
425 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 22
426 นายมาก สิงห์คำ 5/6 17
427 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 2
428 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 13
429 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 3
430 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 6
431 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 32
432 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 2
433 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 1
434 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 1
435 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 1
436 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 4
437 นางสาวสิริยุพน พงศ์ประทีปชัย 5/6 1
438 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
439 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 5
440 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 2
441 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 13
442 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 26
443 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 9
444 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 9
445 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 16
446 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 34
447 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 5
448 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 2
449 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 9
450 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 4
451 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 8
452 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
453 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 2
454 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 1
455 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 2
456 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 7
457 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 2
458 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 1
459 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
460 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 2
461 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
462 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 1
463 นายเจษฎา นะที 6/1 1
464 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 3
465 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 5
466 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 1
467 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 4
468 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 11
469 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 3
470 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 5
471 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
472 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 2
473 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 6
474 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 1
475 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 3
476 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 3
477 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 6
478 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 1
479 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 1
480 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 10
481 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 2
482 นายพัฒนา กันทา 6/2 8
483 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 2
484 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 28
485 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 1
486 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 3
487 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 5
488 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 5
489 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 2
490 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 1
491 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 4
492 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 6
493 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 1
494 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 2
495 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 2
496 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 2
497 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 2
498 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 1
499 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 12
500 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 4
501 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 9
502 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 1
503 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 20
504 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 34
505 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 2
506 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 30
507 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 8
508 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 1
509 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 2
510 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 1
511 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 18
512 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 3
513 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 2
514 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 10
515 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 1
516 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 3
517 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 4
518 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 2
519 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 2
520 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 1
521 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 4
522 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 76
523 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 7
524 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 48
525 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 37
526 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 6
527 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 23
528 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
529 นายสุนทร บุษกร 6/4 32
530 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 61
531 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 7
532 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 1
533 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 26
534 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 4
535 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 2
536 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
537 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 1
538 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 6
539 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 3
540 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 11
541 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 4
542 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 5
543 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 7
544 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 17
545 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 2
546 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 1
547 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
548 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
549 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 2
550 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
551 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 3
552 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
553 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 3
554 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 2
555 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 2
556 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 1
557 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 5
558 นายธนากร ขยันการ 6/5 4
559 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 4
560 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 3
561 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 10
562 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 24
563 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 14
564 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 9
565 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 8
566 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 15
567 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 3
568 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 12
569 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 6
570 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 4
571 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 1
572 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 18
573 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 5
574 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
575 นางสาววรรณภา จันทร์ทอแสง 6/5 26
576 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 2
577 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 8
578 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 5
579 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 17
580 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 3
581 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 27
582 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 7
583 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 4
584 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 23
585 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 6
586 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 5
587 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 18
588 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 26
589 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 9
590 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 1
591 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 4
592 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 6
593 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 5
594 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 6
595 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 4
596 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 1
597 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
598 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 5
599 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 1
600 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 1
601 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 19
602 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 10
603 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 2
604 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 9
605 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
606 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 6
607 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 3
608 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 1
609 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 20
610 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 26
611 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 11
612 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 15
613 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 3
614 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 6
615 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 5
616 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 12
617 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 13
618 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 5
619 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 8
620 นายยุทธพงษ์ วิเศษคุณ 6/7 1
621 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 14
622 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 7
623 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 12
624 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 9
625 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 23
626 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 11
627 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 13
628 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 18
629 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 9
630 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 3
631 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 1
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน