สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น / ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สถิติจำนวน 195 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายเอกชัย ต๊ะแดง 1/1 1
2 เด็กหญิงรุษยา ลำนำไพร 1/2 1
3 เด็กชายภูวิศ วิมลสิริพักตร์ 1/3 24
4 เด็กชายหล้าส่วย กอ 1/3 24
5 เด็กชายปพนสรรค์ แซ่ว้าง 1/4 2
6 เด็กชายวีรพล เรืองกิจขยัน 1/4 1
7 เด็กชายภูวเดช ยอดสุวรรณ์ 1/4 1
8 เด็กชายสิริศักดิ์ เบิกบาล 1/4 1
9 เด็กชายสุรพล แซ่เฒ่า 1/4 1
10 เด็กชายภีรพัฒน์ คงทน 1/5 1
11 เด็กชายศตวรรศ์ ญาณีปราดเปรื่อง 1/5 1
12 เด็กชายเอกภพ โภชะนะ 1/6 1
13 เด็กชายรพีภัทร ปันศิริ 1/6 1
14 เด็กชายสุธิกร รักษาดงดอย 1/6 22
15 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 2/3 1
16 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 2/4 21
17 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 2/4 1
18 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 2/4 1
19 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 2/5 24
20 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 2/5 9
21 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 2/5 22
22 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล 2/5 1
23 เด็กหญิงผึ้ง - 2/5 12
24 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย 2/5 17
25 เด็กหญิงฟอง - 2/5 1
26 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 2/5 2
27 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 3/1 7
28 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 3/3 1
29 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 3/3 2
30 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 3/3 1
31 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 3/3 3
32 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 3/3 1
33 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 3/4 1
34 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 3/5 22
35 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 3/5 22
36 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 3/5 21
37 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 3/5 2
38 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 3/5 2
39 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 3/5 21
40 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 3/5 2
41 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 3/5 22
42 เด็กหญิงอังคณา ทนันไชย 3/5 1
43 เด็กชายสันติ ไชยบุตร 3/5 21
44 นายพงศกร เพชรยอดภู 4/2 1
45 นายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 4/2 1
46 นายวชิรพงศ์ กิจสำราญกร 4/2 2
47 นายธีรเมธ อนุรักษ์พนาวารี 4/4 2
48 นายประพัฒน์ กาไว 4/5 1
49 นายชัยวัฒน์ จรัสประสานกุล 4/5 12
50 นายพงศกร ดุษฎีไพรวัลย์ 4/5 7
51 นายชชัณวรรณ์ กล้ากระทำ 4/5 1
52 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/6 2
53 นายภูวดล อนันต์ 4/6 3
54 นายผงคำ - 4/6 1
55 นายวรกันต์ ศรีเที่ยง 4/6 1
56 นายธีรภัทร์ สนธิคุณ 4/6 2
57 นายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 4/6 1
58 นายณัฐพงศ์ กุออ 4/6 7
59 นายจีรวุฒิ พายัพธนกร 4/6 14
60 นายณัชพล ธิการ 4/6 1
61 นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ 4/6 2
62 นายนักรบ บุญเติม 4/6 3
63 นายวรพล งามจารุพรโกศล 4/6 8
64 นายวรวุฒิ ปัญญาพรเลิศ 4/6 1
65 นางสาวจอมขวัญ อินต๊ะ 4/6 1
66 นายนัปกร จันเวียง 5/1 20
67 นายทิวทัศน์ อนุกุล 5/1 3
68 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 5/1 6
69 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 5/2 1
70 นายสงกรานต์ แสงบุญ 5/2 5
71 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 5/2 1
72 นางสาวภควดี เดชมนต์ 5/2 1
73 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 5/2 1
74 นางสาวอภิสรา จิตสุข 5/2 1
75 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 5/3 3
76 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 5/3 1
77 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 5/3 22
78 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 5/3 22
79 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 5/3 1
80 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 5/3 1
81 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ 5/3 1
82 นายกฤติเดช เจริญใจ 5/4 1
83 นายธนภูมิ สาสุจิตร 5/4 1
84 นายศุภชัย นันทชัย 5/4 1
85 นายอภิวิชญ์ ทานา 5/4 1
86 นายชนินทร์ จินา 5/4 1
87 นายชนัญญู โกฏิคำ 5/4 2
88 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 5/4 1
89 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 5/4 1
90 นางสาวจอมขวัญ ยมนา 5/4 4
91 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 5/5 16
92 นายพงศกร ทาวดี 5/5 20
93 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 5/5 3
94 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 5/5 1
95 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 5/5 2
96 นายพรสุข เทิดทูนไพร 5/5 3
97 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 5/5 1
98 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 5/5 1
99 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 5/5 2
100 นายนพดล แซ่ย่าง 5/5 4
101 นางสาวทินประภา สารินจา 5/5 19
102 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 5/5 10
103 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 5/6 2
104 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 5/6 17
105 นายนภัส ประมูลเงินทอง 5/6 2
106 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 5/6 2
107 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 5/6 8
108 นายบุญยง พรเมธีกุล 5/6 2
109 นายชนะ พรหมมา 5/6 1
110 นายนนทนันท์ กุณะ 5/6 1
111 นายเด่นดนัย คำอ้าย 5/6 1
112 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 5/6 1
113 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 5/6 3
114 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 5/6 3
115 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 5/6 2
116 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 5/6 19
117 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 5/6 19
118 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 5/6 1
119 นายณัฐพล พุทธมูล 6/1 1
120 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 6/1 1
121 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 6/1 1
122 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 6/1 3
123 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 6/1 23
124 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 6/2 1
125 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 6/2 1
126 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 6/2 2
127 นายวรเชษฐ์ ช้างลี้ 6/2 1
128 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 6/2 1
129 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 6/2 1
130 นายนวัตกรณ์ โมตาลี 6/2 1
131 นางสาวปาริชาติ โพธิตา 6/2 1
132 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 6/2 1
133 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 6/2 1
134 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 6/2 2
135 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 6/2 1
136 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 6/2 1
137 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 6/2 1
138 นางสาวปิยนุช รู้ดี 6/2 1
139 นางสาวพรนภา โมทู 6/2 1
140 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 6/2 1
141 นางสาวพรหมพร สิทธิดง 6/2 1
142 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 6/2 1
143 นางสาววิภาดา หล้ามา 6/2 18
144 นางสาวสุวรรณดา โพธินา 6/2 2
145 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 6/2 1
146 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 6/2 1
147 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 6/2 1
148 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 6/2 1
149 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 6/2 2
150 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 6/2 1
151 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 6/2 1
152 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 6/2 1
153 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น 6/2 1
154 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 6/3 2
155 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 6/3 2
156 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 6/4 1
157 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 6/4 2
158 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
159 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 6/4 1
160 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 6/4 7
161 นายทีปกร โพธิพงศ์ 6/4 3
162 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 6/4 2
163 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 6/5 6
164 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 6/5 2
165 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 6/5 1
166 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 6/5 5
167 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 6/5 1
168 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 6/5 2
169 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 6/5 4
170 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 6/6 3
171 นายอ่องโจ สิงห์คำ 6/6 1
172 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 6/6 4
173 นายอานนทชัย กุนนะ 6/6 2
174 นายธนวัฒน์ คำกลาง 6/6 2
175 นายอานุภาพ เจริญผล 6/6 1
176 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 6/6 1
177 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 6/6 1
178 นายมาก สิงห์คำ 6/6 1
179 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 6/6 1
180 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 6/6 6
181 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 6/6 1
182 นายขวัญชัย ชัยพิบูลวงษ์ 6/6 2
183 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 6/6 4
184 นางสาวออมสิน ปินคำ 6/6 6
185 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 6/7 1
186 นายวิชิต กัญจะมูล 6/7 1
187 นายอภิชาติ โพทะนะ 6/7 1
188 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 6/7 3
189 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 6/7 3
190 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 6/7 3
191 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 6/7 2
192 นายธนาชัย อารีสิงขร 6/7 2
193 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 6/7 3
194 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 6/7 3
195 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 6/7 2