สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น / ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 670 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 1
2 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
3 เด็กหญิงกุลพินันท์ แซ่กือ 1/2 1
4 เด็กหญิงฉัตรชนก แซ่ย่าง 1/2 1
5 เด็กชายกฎทอง หงษ์บินโบก 1/3 1
6 เด็กชายกิติศักดิ์ กาวิตา 1/3 2
7 เด็กชายกุลกิตติ์ มอญไข่ 1/3 3
8 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 10
9 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 2
10 เด็กชายชัชวาล อนุวงศ์ 1/3 1
11 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 3
12 เด็กชายทัพพิชา คารมศิลปชาญชัย 1/3 3
13 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 10
14 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 1
15 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 4
16 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 2
17 เด็กหญิงแจ่มจันทร์ อิมัง 1/3 1
18 เด็กหญิงกานต์สินี ดีหมู 1/3 1
19 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
20 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 3
21 เด็กหญิงจันทร์วิภา มุนินทร 1/3 1
22 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 10
23 เด็กหญิงณัฐธิชา โกฎคำ 1/3 1
24 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
25 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 8
26 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 1
27 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 1
28 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 63
29 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 3
30 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 1
31 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
32 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 8
33 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
34 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 1
35 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
36 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 3
37 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 61
38 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 1
39 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
40 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 1
41 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
42 เด็กหญิงกัญญาภัค มาลีพูนทวี 1/4 1
43 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
44 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 1
45 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 4
46 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 7
47 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 3
48 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 5
49 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 3
50 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล 1/5 1
51 เด็กหญิงพรร์ชนี เจตนาทวีทรัพย์ 1/5 1
52 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 1
53 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 6
54 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 4
55 เด็กหญิงศิริยากรณ์ อินทสำราญ 1/5 1
56 เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง 1/5 1
57 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจสิทธิ์ 2/1 1
58 เด็กชายอเล็กซานดรอส มาร์เคซินิส 2/1 1
59 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
60 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 2/3 3
61 เด็กชายจารุกิตติ์ ภัทรจารินทร์ 2/3 2
62 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 3
63 เด็กชายฉัตรชัย ใจแก้ว 2/3 1
64 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 1
65 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 5
66 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
67 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 15
68 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 6
69 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 2
70 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 2
71 เด็กชายพิเชษฐ์ แซ่ว้าง 2/3 2
72 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 1
73 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 4
74 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 6
75 เด็กหญิงกนกอร อวมสนอง 2/3 2
76 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
77 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
78 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 1
79 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เสริมวุฒิกูล 2/3 4
80 เด็กหญิงจิราภา โชคสุขเลิศอำไพ 2/3 1
81 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
82 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 1
83 เด็กหญิงนภัสสร ปัณณ์อริยะ 2/3 1
84 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 2
85 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 3
86 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 4
87 เด็กชายต่อ - 2/4 1
88 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 2
89 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 3
90 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 8
91 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
92 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 38
93 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 11
94 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 3
95 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 9
96 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 1
97 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
98 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 1
99 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 1
100 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 15
101 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
102 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
103 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
104 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
105 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 4
106 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
107 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
108 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 4
109 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 7
110 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 18
111 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 3
112 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 8
113 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
114 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 1
115 เด็กชายวีรยุทธ จันทร์ย้อน 2/5 1
116 เด็กชายวุฒิชัย กล้ากระทำ 2/5 1
117 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 16
118 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 21
119 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 3
120 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 18
121 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 1
122 เด็กหญิงสุนิตา ธาราค้ำฟ้า 2/5 1
123 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 4
124 เด็กหญิงหลี - 2/5 1
125 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 1
126 เด็กหญิงอังคณา ทนันไชย 2/5 1
127 เด็กชายสันติ ไชยบุตร 2/5 52
128 เด็กชายเจษฎากร ธิโน 3/1 1
129 เด็กชายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ 3/1 1
130 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 9
131 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 3
132 เด็กหญิงชุติมา จันทรบุตร 3/1 1
133 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
134 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 3
135 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 1
136 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
137 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
138 เด็กหญิงวิลาสินี กาพย์ตุ้ม 3/1 2
139 เด็กหญิงอลิษา สนธิคุณ 3/1 3
140 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
141 เด็กชายกนต์ธร ใจอ่อน 3/2 1
142 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
143 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 1
144 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 3
145 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 2
146 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 1
147 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
148 เด็กหญิงวิมพ์วิภา อะติยะ 3/2 3
149 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 1
150 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 3
151 เด็กชายธนากร พัฒนชูสกุล 3/3 3
152 เด็กชายผงคำ - 3/3 2
153 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 2
154 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 2
155 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 6
156 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 15
157 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 6
158 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 6
159 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 9
160 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 3
161 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 9
162 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 8
163 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 8
164 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 6
165 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
166 เด็กหญิงรุ่งทิวา ก้องไตรภาค 3/3 1
167 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
168 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
169 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 4
170 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 7
171 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 2
172 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 5
173 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 8
174 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 3
175 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 7
176 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 8
177 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
178 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 8
179 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 6
180 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 6
181 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 64
182 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 28
183 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 2
184 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 1
185 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 1
186 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 1
187 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 3
188 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 7
189 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 2
190 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 2
191 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 6
192 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 3
193 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 12
194 เด็กชายสันติชาติ มาลาอนุรักษ์ 3/5 2
195 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 2
196 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 2
197 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 2
198 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 8
199 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 2
200 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 6
201 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 3
202 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 7
203 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 5
204 เด็กหญิงลลิตา ยาลังกา 3/5 1
205 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 2
206 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 1
207 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 1
208 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
209 เด็กหญิงธนารีย์ พิทาคำ 3/5 1
210 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 2
211 เด็กหญิงบุลพร ชวนะมุ่งสกุล 3/5 1
212 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 2
213 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 1
214 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
215 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
216 เด็กหญิงดาว แซ่กือ 3/5 1
217 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 1
218 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
219 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 1
220 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 1
221 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 2
222 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
223 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
224 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 1
225 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
226 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 1
227 นายอรรถพล พานทอง 4/2 7
228 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 12
229 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
230 นายอนันต์ ชมชอบไพรพณา 4/2 1
231 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 2
232 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 4/2 3
233 นางสาวภาวินี ทาวดี 4/2 1
234 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 3
235 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 3
236 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 2
237 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 1
238 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 2
239 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 3
240 นางสาวสุภาพร กนกโอฬารกิจ 4/2 1
241 นางสาวอุบลรัตน์ มิตกุล 4/2 1
242 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 3
243 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 2
244 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
245 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 2
246 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 4
247 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 3
248 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 3
249 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 4
250 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 6
251 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
252 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 6
253 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 5
254 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
255 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
256 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 4
257 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 2
258 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 2
259 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 12
260 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 1
261 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 13
262 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 1
263 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 1
264 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 1
265 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 3
266 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 4/3 2
267 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 3
268 นางสาวจินดาพร อุดมขวัญจิต 4/3 3
269 นางสาวณิชา กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 3
270 นางสาวสุนิษา พนากิจไพวัลย์ 4/3 1
271 นางสาวแสงพร เจนจิตรจิราพร 4/3 1
272 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 1
273 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 4
274 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 1
275 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 1
276 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 2
277 นายชนินทร์ จินา 4/4 1
278 นายธีรนนท์ สนธิคุณ 4/4 2
279 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 18
280 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 1
281 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 4/4 2
282 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
283 นายวัฒนพงษ์ ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
284 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 1
285 นางสาววิไลพร ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
286 นางสาวครองขวัญ คุ้มกันนาน 4/4 1
287 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 2
288 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
289 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 2
290 นายฐิติกร เจริญสุข 4/4 4
291 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 69
292 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 58
293 นายพงศกร ทาวดี 4/5 21
294 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 24
295 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 11
296 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 13
297 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 4
298 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
299 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 18
300 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 12
301 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 11
302 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 3
303 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 12
304 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 4
305 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 8
306 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 3
307 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน 4/5 1
308 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 1
309 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 20
310 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 3
311 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 4
312 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 4
313 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 3
314 นางสาวเจนจิรา ธิลังกา 4/5 1
315 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
316 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
317 นางสาวญาณิศา ศิริสัมพันธ์ไพร 4/5 2
318 นางสาวฐปนีย์ ยิ่งสินสวัสดิ์ 4/5 1
319 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 10
320 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 5
321 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 46
322 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 3
323 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน 4/5 1
324 นางสาวตะวัน ทาเกิด 4/5 1
325 นางสาวอรพรรณ หาญณรงค์กล้า 4/5 2
326 นางสาวศุภัทรธา เซ่งบุญตั๋น 4/5 4
327 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 7
328 นายสุริยา จริยา 4/6 6
329 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 1
330 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 49
331 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 1
332 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 6
333 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 6
334 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 31
335 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 3
336 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 11
337 นายชนะ พรหมมา 4/6 9
338 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 2
339 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 7
340 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 10
341 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 16
342 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 30
343 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 55
344 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 16
345 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 4
346 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 1
347 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
348 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 4
349 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 4
350 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 5
351 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 6
352 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 8
353 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 1
354 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
355 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
356 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 1
357 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 3
358 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 2
359 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 5
360 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 5
361 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 11
362 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 4
363 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 3
364 นายวรเชษฐ์ ช้างลี้ 5/2 2
365 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 16
366 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 2
367 นายนวัตกรณ์ โมตาลี 5/2 1
368 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
369 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 14
370 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 7
371 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 2
372 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 3
373 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
374 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
375 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 2
376 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 7
377 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 2
378 นางสาวพรหมพร สิทธิดง 5/2 2
379 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 4
380 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 3
381 นางสาวสุวรรณดา โพธินา 5/2 3
382 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 5/2 4
383 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 2
384 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
385 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 4
386 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 1
387 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
388 นางสาวสุภิวรรณ กุลสุพรรณรัตน์ 5/2 3
389 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 8
390 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 4
391 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 3
392 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น 5/2 3
393 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 2
394 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 2
395 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
396 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 2
397 นางสาวฤธิดา พิจารณา 5/3 1
398 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
399 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 2
400 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 22
401 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 5/4 11
402 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 9
403 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 2
404 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 27
405 นายอำนาจ - 5/4 5
406 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 6
407 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 5
408 นางสาวปนัดดา เกติ 5/4 1
409 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 1
410 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 2
411 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 4
412 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 5
413 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 2
414 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
415 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 18
416 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
417 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 1
418 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 1
419 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 1
420 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 5
421 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 8
422 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 11
423 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 5
424 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 1
425 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 16
426 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 6
427 นายธนาธร อุปรี 5/5 3
428 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 1
429 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 6
430 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 10
431 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 3
432 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 2
433 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 23
434 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 2
435 นางสาววิลัย เพชรบวร 5/5 1
436 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 1
437 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 3
438 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 3
439 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 6
440 นางสาวกัญญา แซ่จ้าง 5/5 3
441 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 5
442 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 7
443 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 1
444 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 6
445 นายธนวัฒน์ คำกลาง 5/6 4
446 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
447 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 2
448 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 1
449 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 5
450 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 2
451 นายมาก สิงห์คำ 5/6 6
452 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 2
453 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 13
454 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 6
455 นายภัทธพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 2
456 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 11
457 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 3
458 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 2
459 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 2
460 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 2
461 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 8
462 นางสาวสิริยุพน พงศ์ประทีปชัย 5/6 6
463 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
464 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 9
465 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 3
466 นายพลวัต เจริญผล 5/7 4
467 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 8
468 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 8
469 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 12
470 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 14
471 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 1
472 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 5
473 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 4
474 นายธนากร มุนินทร 5/7 1
475 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 4
476 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 15
477 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 7
478 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 11
479 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
480 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 3
481 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 2
482 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 11
483 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
484 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 1
485 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
486 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 2
487 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
488 นายเจษฎา นะที 6/1 1
489 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 3
490 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 2
491 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 8
492 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 3
493 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 1
494 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
495 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
496 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 1
497 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 2
498 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 4
499 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 1
500 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
501 นายพัฒนา กันทา 6/2 8
502 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 2
503 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 1
504 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 4
505 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 2
506 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 8
507 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 7
508 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 2
509 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 1
510 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 3
511 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 7
512 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 1
513 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 2
514 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 1
515 นางสาวกัญญารัตน์ เกษมพิริยะกุล 6/2 2
516 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญตามปัญญา 6/2 1
517 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 3
518 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
519 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
520 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 3
521 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 3
522 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 2
523 นางสาวเพ็ญศรี ไพศาลเปี่ยมสุข 6/2 1
524 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 6
525 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 3
526 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 1
527 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 12
528 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 32
529 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 1
530 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 6
531 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 23
532 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 3
533 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 6
534 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 11
535 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 4
536 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 1
537 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 3
538 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 7
539 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 9
540 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 5
541 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 1
542 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 9
543 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 2
544 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 1
545 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 1
546 นางสาวจันทร์ฉาย สันติสุนทรารักษ์ 6/3 1
547 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 4
548 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 1
549 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 8
550 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 6
551 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 2
552 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 3
553 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
554 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 5
555 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 1
556 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 11
557 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 11
558 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 68
559 นางสาวณัฐกาญจน์ ไพรพาเพลิน 6/3 3
560 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 10
561 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 34
562 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 26
563 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 10
564 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 24
565 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
566 นายสุนทร บุษกร 6/4 33
567 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 10
568 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 1
569 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 13
570 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 3
571 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
572 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 2
573 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 2
574 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 3
575 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 8
576 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 5
577 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 3
578 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 6
579 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 11
580 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
581 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 2
582 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 4
583 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
584 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 2
585 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
586 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
587 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 2
588 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 4
589 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 2
590 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 9
591 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 3
592 นายธนากร ขยันการ 6/5 7
593 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 4
594 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 8
595 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 8
596 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 18
597 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 15
598 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 10
599 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 10
600 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 25
601 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 5
602 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 1
603 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 8
604 นางสาวณัฐชยา ทาวดี 6/5 3
605 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 5
606 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 3
607 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขใจ 6/5 1
608 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 7
609 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 3
610 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 2
611 นางสาววรรณภา จันทร์ทอแสง 6/5 70
612 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 2
613 นางสาวดรุณี ปัญญาพรเลิศ 6/5 1
614 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
615 นายธัชพล บุญเกิด 6/6 3
616 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 8
617 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 9
618 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 9
619 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 4
620 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 16
621 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 33
622 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 5
623 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 2
624 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 7
625 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 12
626 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 12
627 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 10
628 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 28
629 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 11
630 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 17
631 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 9
632 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 10
633 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 8
634 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 13
635 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 9
636 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 6
637 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 3
638 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 5
639 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 2
640 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 12
641 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 3
642 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 2
643 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 20
644 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 8
645 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 5
646 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 16
647 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
648 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 15
649 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 5
650 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 3
651 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 25
652 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 6
653 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 6
654 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
655 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 8
656 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 5
657 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 1
658 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 2
659 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 8
660 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 8
661 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 8
662 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 5
663 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 7
664 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 19
665 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 3
666 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 10
667 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 3
668 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 9
669 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 5
670 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 7
*** เรียงข้อมูลการไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น / ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 384 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
2 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 1
3 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
4 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 1
5 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 1
6 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
7 เด็กชายธีรภาพ พรหมวงศา 1/4 2
8 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
9 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 2
10 เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์ 1/4 2
11 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
12 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 2
13 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 2
14 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
15 เด็กชายพีรพงค์ บุญเทียม 1/4 2
16 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
17 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 2
18 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 2
19 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 2
20 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
21 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 2
22 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 7
23 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 2
24 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
25 เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์กลากุล 1/4 2
26 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 2
27 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
28 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
29 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 2
30 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
31 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 2
32 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
33 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 2
34 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 2
35 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 3
36 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
37 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 2
38 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 2
39 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 2
40 เด็กหญิงปริญาภรณ์ ใจบุญ 1/4 2
41 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 2
42 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
43 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 2
44 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
45 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
46 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 2
47 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 2
48 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
49 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
50 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
51 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
52 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
53 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 6
54 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
55 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
56 เด็กหญิงวาสินี โพธิพงศ์ 2/3 1
57 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
58 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 3
59 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
60 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
61 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 8
62 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
63 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 1
64 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
65 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
66 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
67 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
68 เด็กชายปิติพล ผัดอูป 2/4 1
69 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
70 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 1
71 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
72 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 1
73 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
74 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
75 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
76 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
77 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
78 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
79 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
80 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
81 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
82 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
83 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
84 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 1
85 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
86 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
87 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 1
88 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
89 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 1
90 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 8
91 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 23
92 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 2
93 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 3
94 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 8
95 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 1
96 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 1
97 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 2
98 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 2
99 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
100 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
101 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 1
102 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
103 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 1
104 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
105 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
106 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
107 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 12
108 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 3
109 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 2
110 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 6
111 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 5
112 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
113 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 1
114 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
115 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 1
116 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
117 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
118 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 2
119 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 10
120 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 4
121 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 1
122 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
123 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 3
124 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 11
125 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 38
126 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 14
127 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 1
128 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 1
129 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 5
130 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
131 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 1
132 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 2
133 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
134 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 1
135 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 2
136 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 1
137 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
138 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 2
139 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
140 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 5
141 เด็กหญิงวณิดา สิทธิ์คงจิรัง 3/4 1
142 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
143 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 1
144 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
145 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
146 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 11
147 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
148 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
149 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 3
150 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 1
151 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
152 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
153 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
154 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
155 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 1
156 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 1
157 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
158 นายอรรถพล พานทอง 4/2 1
159 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
160 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 1
161 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 1
162 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
163 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 1
164 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
165 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 3
166 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
167 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
168 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 3
169 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 2
170 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 1
171 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 1
172 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 2
173 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
174 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
175 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 1
176 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 3
177 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 3
178 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 1
179 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
180 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
181 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 30
182 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 28
183 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 3
184 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 2
185 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 2
186 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 7
187 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 10
188 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 1
189 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 1
190 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
191 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 9
192 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 29
193 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
194 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 2
195 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 2
196 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 4
197 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 2
198 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 7
199 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 20
200 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 4
201 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 8
202 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 13
203 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 2
204 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 8
205 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
206 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 7
207 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 8
208 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 8
209 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 11
210 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 6
211 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 4
212 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 1
213 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
214 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 1
215 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
216 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 1
217 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 1
218 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 2
219 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 2
220 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 1
221 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
222 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
223 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
224 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 1
225 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 5
226 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
227 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
228 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 15
229 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
230 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
231 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 6
232 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
233 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 5
234 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
235 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
236 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
237 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 1
238 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 4
239 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
240 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
241 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 3
242 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 1
243 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
244 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 1
245 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
246 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 1
247 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 1
248 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
249 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 21
250 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 1
251 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
252 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 1
253 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 1
254 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 1
255 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 5
256 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 1
257 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
258 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
259 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 8
260 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 3
261 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 4
262 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
263 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 18
264 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 1
265 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 2
266 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 2
267 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 2
268 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
269 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
270 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
271 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 1
272 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
273 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 4
274 นายภัทธพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 5
275 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
276 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
277 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 22
278 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 4
279 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 4
280 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 3
281 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 1
282 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 2
283 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 4
284 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 2
285 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
286 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
287 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 1
288 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 3
289 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
290 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
291 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 3
292 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
293 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
294 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 1
295 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 1
296 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 1
297 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
298 นายพัฒนา กันทา 6/2 1
299 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 1
300 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 1
301 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 2
302 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 2
303 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
304 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 2
305 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 1
306 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 1
307 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 3
308 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 2
309 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 5
310 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 3
311 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 1
312 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 1
313 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 2
314 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 5
315 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 1
316 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
317 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
318 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 1
319 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 47
320 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 3
321 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 27
322 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 23
323 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 2
324 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 10
325 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
326 นายสุนทร บุษกร 6/4 10
327 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 1
328 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 19
329 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
330 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
331 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 1
332 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 1
333 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 6
334 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
335 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 2
336 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 4
337 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 6
338 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
339 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 1
340 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
341 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
342 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 1
343 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
344 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
345 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
346 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 2
347 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
348 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 1
349 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 1
350 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 1
351 นายธนากร ขยันการ 6/5 2
352 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 3
353 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 15
354 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 6
355 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 5
356 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 3
357 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 2
358 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 2
359 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 3
360 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 3
361 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 4
362 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
363 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 17
364 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 10
365 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
366 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
367 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 7
368 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 6
369 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 1
370 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
371 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 1
372 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 12
373 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
374 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
375 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
376 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
377 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 2
378 นายยุทธพงษ์ วิเศษคุณ 6/7 1
379 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 10
380 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 3
381 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
382 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 13
383 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 7
384 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 5