สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วม จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายวีรวุฒิ สิริว่องวัฒนกิจ 5/6 52
2 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 47
3 เด็กชายธนวันต์ สิริธารากุล 2/4 45
4 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 38
5 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 37
6 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 33
7 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 30
8 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 29
9 เด็กชายทวีศักดิ์ แซ่เห่อ 3/4 29
10 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 28
11 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 28
12 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 27
13 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 27
14 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 27
15 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 26
16 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 26
17 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 24
18 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 23
19 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 23
20 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 23
21 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 23
22 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 23
23 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 23
24 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 22
25 นายพงศกร ทาวดี 4/5 22
26 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 22
27 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 22
28 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 21
29 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 20
30 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 20
31 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 20
32 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 19
33 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 19
34 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 19
35 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 18
36 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 18
37 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 18
38 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 18
39 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 4/2 17
40 เด็กชายอาทิตย์ นิธิสกุลบวร 3/1 17
41 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 17
42 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 17
43 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 16
44 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 15
45 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 15
46 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 15
47 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 15
48 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 15
49 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 15
50 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 15
51 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 14
52 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 14
53 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 14
54 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 13
55 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 13
56 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 13
57 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 13
58 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 12
59 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 12
60 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 12
61 นายสิรภพ นิปุณะ 5/6 12
62 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 12
63 นายธนาธร อุปรี 5/5 12
64 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 12
65 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 12
66 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 11
67 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 11
68 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 11
69 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 11
70 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 11
71 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 11
72 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 11
73 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 11
74 เด็กหญิงรุ่งทิวา กันทเสน 3/1 11
75 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 10
76 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 10
77 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 10
78 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 10
79 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 10
80 เด็กหญิงนันท์นภัส บุญธรรม 3/1 10
81 นายสุนทร บุษกร 6/4 10
82 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 10
83 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 10
84 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 10
85 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 10
86 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 10
87 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 10
88 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 9
89 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 9
90 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 9
91 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 9
92 นายมาก สิงห์คำ 5/6 9
93 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 9
94 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 8
95 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 8
96 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 8
97 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 8
98 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 8
99 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 8
100 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 8
101 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 8
102 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 8
103 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 8
104 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 8
105 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 8
106 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 8
107 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 8
108 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 8
109 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 8
110 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 8
111 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 7
112 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 7
113 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 7
114 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 7
115 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 7
116 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 7
117 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 7
118 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 7
119 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 7
120 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 7
121 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 7
122 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 7
123 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
124 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 7
125 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 7
126 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 7
127 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 7
128 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 7
129 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 6
130 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 6
131 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 6
132 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 6
133 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 6
134 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 6
135 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 6
136 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 6
137 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 6
138 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 6
139 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 6
140 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 6
141 เด็กหญิงปาริชาติ สมคิดธำรงไพร 2/5 6
142 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 5
143 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 5
144 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 5
145 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 5
146 นายพลวัต เจริญผล 5/7 5
147 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 5
148 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
149 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 5
150 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 5
151 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 5
152 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 5
153 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 5
154 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 5
155 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 5
156 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 5
157 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 5
158 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 5
159 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 5
160 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 5
161 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 5
162 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 5
163 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 5
164 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 5
165 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 5
166 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 5
167 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 5
168 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 4
169 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 4
170 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 4
171 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 4
172 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 4
173 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 4
174 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 4
175 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 4
176 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
177 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 4
178 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 4
179 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 4
180 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 4
181 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 4
182 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 4
183 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 4
184 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 4
185 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 4
186 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
187 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 4
188 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 4
189 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 4
190 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
191 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 3
192 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
193 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 3
194 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 3
195 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 3
196 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 3
197 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 3
198 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 3
199 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 3
200 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 3
201 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 3
202 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 3
203 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 3
204 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 3
205 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
206 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 3
207 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 3
208 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 3
209 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 3
210 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 3
211 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 3
212 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 3
213 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 3
214 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 3
215 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 3
216 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
217 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 3
218 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 3
219 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 3
220 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 3
221 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
222 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 3
223 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 3
224 เด็กชายศุภชัย หรรษากานน 1/5 3
225 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 3
226 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 3
227 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 3
228 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 3
229 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
230 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 3
231 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 3
232 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 3
233 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 2
234 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 2
235 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 2
236 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
237 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 2
238 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
239 เด็กชายผงคำ - 3/3 2
240 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 2
241 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 2
242 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 2
243 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
244 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
245 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
246 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 2
247 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 2
248 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 2
249 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 2
250 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 2
251 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 2
252 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 2
253 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
254 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
255 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 2
256 เด็กชายธนาทร ปทุมจิราภา 2/4 2
257 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 2
258 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 2
259 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 2
260 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
261 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว 6/1 2
262 นายธนากร ขยันการ 6/5 2
263 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 2
264 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 2
265 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 2
266 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 2
267 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ 5/6 2
268 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
269 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 2
270 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 2
271 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 2
272 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
273 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 2
274 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
275 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
276 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 2
277 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 2
278 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
279 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
280 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
281 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 2
282 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
283 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 2
284 เด็กชายพีรพงค์ บุญเทียม 1/4 2
285 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 2
286 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 2
287 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 2
288 เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์กลากุล 1/4 2
289 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 2
290 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 2
291 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 2
292 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 2
293 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 2
294 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 2
295 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
296 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 2
297 เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมั้น 1/4 2
298 เด็กหญิงปริญาภรณ์ ใจบุญ 1/4 2
299 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 2
300 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
301 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
302 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 2
303 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 2
304 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 2
305 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 2
306 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 2
307 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 2
308 นายชนินทร์ จินา 4/4 2
309 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
310 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 2
311 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
312 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 2
313 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 2
314 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
315 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 2
316 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
317 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
318 เด็กชายธีรภาพ พรหมวงศา 1/4 2
319 นางสาวอรไท อุทธา 6/5 2
320 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 2
321 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
322 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
323 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 2
324 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
325 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
326 เด็กชายวิชชากร ต๊ะทา 2/5 2
327 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 2
328 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 2
329 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 2
330 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 2
331 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
332 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 2
333 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 2
334 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
335 นางสาวเมธาวี วรรณคำ 6/5 2
336 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 2
337 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 2
338 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 2
339 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 2
340 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 2
341 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
342 เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์ 1/4 2
343 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 2
344 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
345 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 2
346 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 2
347 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 2
348 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 2
349 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
350 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 2
351 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
352 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 2
353 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 2
354 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 2
355 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
356 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
357 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
358 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 2
359 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 1
360 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
361 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
362 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
363 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
364 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 1
365 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 1
366 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
367 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
368 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 1
369 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 1
370 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 1
371 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 1
372 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
373 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
374 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
375 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 1
376 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 1
377 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 1
378 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 1
379 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 1
380 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
381 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
382 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 1
383 เด็กชายปิติพล ผัดอูป 2/4 1
384 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
385 เด็กหญิงวณิดา สิทธิ์คงจิรัง 3/4 1
386 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
387 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 1
388 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 1
389 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
390 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 1
391 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 1
392 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 1
393 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 1
394 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 1
395 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
396 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
397 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
398 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
399 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
400 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 1
401 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 1
402 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
403 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
404 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 1
405 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
406 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 1
407 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 1
408 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 1
409 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 1
410 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 1
411 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
412 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 1
413 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
414 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
415 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 1
416 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 1
417 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 1
418 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
419 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 1
420 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 1
421 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
422 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 1
423 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 1
424 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
425 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
426 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
427 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 1
428 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
429 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
430 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 1
431 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
432 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 1
433 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 1
434 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
435 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
436 นายพัฒนา กันทา 6/2 1
437 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
438 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
439 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
440 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 1
441 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
442 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 1
443 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
444 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
445 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
446 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
447 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
448 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
449 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 1
450 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 1
451 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
452 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 1
453 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 1
454 นายยุทธพงษ์ วิเศษคุณ 6/7 1
455 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 1
456 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 1
457 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 1
458 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 1
459 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 1
460 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
461 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 1
462 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
463 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 1
464 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
465 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
466 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
467 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
468 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 1
469 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
470 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 1
471 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
472 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
473 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 1
474 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
475 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
476 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 1
477 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 1
478 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
479 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
480 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
481 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
482 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 1
483 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
484 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 1
485 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 1
486 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
487 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
488 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 1
489 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 1
490 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
491 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 1
492 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 1
493 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
494 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 1
495 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 1
496 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
497 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
498 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
499 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 1
500 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
501 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
502 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 1
503 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
504 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 1
505 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 1
506 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 1
507 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 1
508 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 1
509 เด็กชายต่อ - 2/4 1
510 เด็กหญิงวาสินี โพธิพงศ์ 2/3 1
511 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
512 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 1
513 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 1
514 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 1
515 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
516 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
517 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
518 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
519 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 1
520 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 1
521 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 1
522 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
523 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 1
524 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 1
525 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
526 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 1
527 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 1
528 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 1
529 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 1
530 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 1
531 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
532 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
533 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
534 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 1
535 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 1
536 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
537 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
538 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
539 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
540 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
541 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
542 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
543 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 1
544 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
545 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 1
546 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
547 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
548 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
549 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 1
550 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
551 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 1
552 นายอรรถพล พานทอง 4/2 1
553 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
554 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
555 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 1
556 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 1
557 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
558 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 1
559 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน