สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 28
2 นางสาววรรณภา จันทร์ทอแสง 6/5 26
3 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 24
4 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 23
5 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 23
6 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 22
7 นายสุนทร บุษกร 6/4 22
8 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 21
9 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 20
10 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 19
11 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 19
12 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 18
13 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 17
14 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 16
15 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 16
16 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 15
17 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 15
18 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 15
19 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 15
20 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 15
21 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 15
22 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 14
23 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 14
24 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 14
25 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 13
26 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 13
27 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 13
28 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 13
29 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 12
30 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 12
31 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 12
32 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 12
33 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 12
34 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 12
35 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 11
36 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 11
37 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 10
38 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 10
39 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 10
40 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 10
41 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 10
42 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 10
43 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 10
44 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 10
45 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 10
46 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 10
47 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 10
48 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 9
49 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 9
50 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 9
51 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 9
52 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 9
53 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 9
54 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 9
55 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 9
56 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 9
57 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 8
58 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 8
59 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 8
60 เด็กชายสันติ ไชยบุตร 2/5 8
61 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 8
62 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 8
63 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 8
64 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 8
65 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 8
66 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 8
67 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 8
68 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 8
69 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 8
70 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 7
71 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 7
72 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 7
73 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 7
74 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 7
75 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 7
76 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 7
77 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 7
78 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 7
79 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 7
80 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 7
81 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 7
82 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 7
83 นายมาก สิงห์คำ 5/6 7
84 นายพัฒนา กันทา 6/2 7
85 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 7
86 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 6
87 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 6
88 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 6
89 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 5/4 6
90 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 6
91 นายอรรถพล พานทอง 4/2 6
92 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 6
93 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 6
94 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 6
95 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 6
96 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 6
97 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 6
98 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 6
99 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 5
100 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 5
101 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 5
102 นายเชาว์ วิวิตตา 6/1 5
103 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 5
104 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 5
105 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 5
106 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 5
107 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 5
108 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 5
109 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 5
110 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 5
111 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 5
112 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 5
113 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 5
114 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 5
115 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 5
116 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 5
117 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 5
118 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 5
119 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 5
120 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 5
121 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 5
122 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 5
123 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 4
124 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 4
125 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 4
126 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 4
127 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 4
128 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 4
129 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 4
130 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 4
131 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 4
132 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 4
133 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 4
134 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 4
135 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 4
136 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 4
137 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 4
138 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
139 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 4
140 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 4
141 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 4
142 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 4
143 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 4
144 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 4
145 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 4
146 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 4
147 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 4
148 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 4
149 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 4
150 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 4
151 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 4
152 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 4
153 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
154 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 4
155 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 4
156 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 4
157 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 4
158 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 4
159 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 4
160 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 4
161 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 4
162 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 4
163 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 4
164 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 4
165 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 4
166 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 4
167 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา 2/3 4
168 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 4
169 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 3
170 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 3
171 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 3
172 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 3
173 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 3
174 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 3
175 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 3
176 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 3
177 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 3
178 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 3
179 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 3
180 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 3
181 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 3
182 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 3
183 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 3
184 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 3
185 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน 6/1 3
186 นายสุริยา จริยา 4/6 3
187 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 3
188 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 3
189 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 3
190 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 3
191 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 3
192 นายชนะ พรหมมา 4/6 3
193 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 3
194 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 3
195 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 3
196 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 3
197 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 3
198 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 3
199 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 4/6 3
200 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 3
201 เด็กชายวริทธิ์ ปะติกา 3/2 3
202 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 3
203 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 3
204 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 3
205 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 3
206 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 3
207 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 3
208 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 3
209 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 3
210 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 3
211 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 3
212 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 3
213 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 3
214 นายทีปกร โพธิพงศ์ 5/4 2
215 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 2
216 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 2
217 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 2
218 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 2
219 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 2
220 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 2
221 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 2
222 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 2
223 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 2
224 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
225 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 2
226 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 2
227 นายอำนาจ - 5/4 2
228 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
229 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 2
230 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 2
231 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 2
232 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 2
233 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 2
234 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 2
235 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 2
236 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 2
237 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 2
238 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 2
239 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 2
240 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 2
241 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 2
242 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 2
243 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 2
244 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 2
245 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 2
246 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 2
247 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 2
248 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 2
249 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 2
250 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 2
251 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 2
252 เด็กชายธนวิชญ์ กรรณิกา 2/1 2
253 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 2
254 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 2
255 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 2
256 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 2
257 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 2
258 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 2
259 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
260 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
261 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 2
262 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 2
263 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
264 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 2
265 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 2
266 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 2
267 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 2
268 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 2
269 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 2
270 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 2
271 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 2
272 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 2
273 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 2
274 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 2
275 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 2
276 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 2
277 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 2
278 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 2
279 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 2
280 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 2
281 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 2
282 นายธนากร ขยันการ 6/5 2
283 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 2
284 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
285 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 1
286 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 1
287 นายฐิติกร เจริญสุข 4/4 1
288 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ 2/5 1
289 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 1
290 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 1
291 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 1
292 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 1
293 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 1
294 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 1
295 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
296 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
297 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
298 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 1
299 เด็กชายต่อ - 2/4 1
300 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 1
301 นายพงศกร ทาวดี 4/5 1
302 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 1
303 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 1
304 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 1
305 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 1
306 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 1
307 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
308 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 1
309 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 1
310 นางสาวภาวินี ทาวดี 4/2 1
311 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 1
312 นางสาวปนัดดา เกติ 5/4 1
313 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 1
314 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 1
315 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 1
316 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 1
317 เด็กหญิงบุลพร ชวนะมุ่งสกุล 3/5 1
318 เด็กหญิงดาว แซ่กือ 3/5 1
319 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 1
320 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 1
321 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 1
322 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 1
323 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 1
324 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 1
325 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
326 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
327 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 1
328 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 1
329 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 1
330 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
331 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 1
332 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 1
333 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 1
334 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 1
335 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 1
336 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 1
337 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 1
338 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 1
339 เด็กชายสันติชาติ มาลาอนุรักษ์ 3/5 1
340 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
341 นางสาววิไลพร ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
342 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 1
343 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
344 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 2/3 1
345 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
346 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 1
347 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 1
348 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ 4/1 1
349 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 1
350 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 1
351 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
352 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 1
353 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
354 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 1
355 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 1
356 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 1
357 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 1
358 นางสาวสุภาพร กนกโอฬารกิจ 4/2 1
359 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 1
360 เด็กชายสมัชชา สาครินทร์ 3/2 1
361 นายเจษฎา นะที 6/1 1
362 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 1
363 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
364 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 1
365 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 1
366 เด็กหญิงธนารีย์ พิทาคำ 3/5 1
367 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 1
368 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
369 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 1
370 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 1
371 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
372 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 1
373 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 1
374 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 1
375 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 1
376 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 1
377 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 1
378 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
379 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 1
380 นายคชภูมิ แก้วชัย 6/1 1
381 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 1
382 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 1
383 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 1
384 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 1
385 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
386 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
387 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 1
388 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 1
389 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 1
390 เด็กหญิงรุ่งทิวา ก้องไตรภาค 3/3 1
391 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 1
392 นางสาวสิริยุพน พงศ์ประทีปชัย 5/6 1
393 นางสาวกัญญา แซ่จ้าง 5/5 1
394 เด็กชายอมรเดช สารประดิษฐ์ 3/5 1
395 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
396 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 1
397 นายวัฒนพงษ์ ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
398 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
399 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
400 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 1
401 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 1
402 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 1
403 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 1
404 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 1
405 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 1
406 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 1
407 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 1
408 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
409 เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง 1/5 1
410 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 1
411 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 1
412 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 1
413 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 1
414 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 1
415 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
416 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 1
417 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
418 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 1
419 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 1
420 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 1
421 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
422 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 1
423 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 1
424 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 1
425 เด็กชายกาจพล ใจยาว 2/3 1
426 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 1
427 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 1
428 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
429 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 1
430 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 1
431 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 1
432 เด็กหญิงวิลาสินี กาพย์ตุ้ม 3/1 1
433 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 1
434 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 1
435 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 1
436 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 1
437 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
438 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
439 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 1
440 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 1
441 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 1
442 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 1
443 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 1
444 เด็กชายธนากร พัฒนชูสกุล 3/3 1
445 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 1
446 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 1
447 นายธีรนนท์ สนธิคุณ 4/4 1
448 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 1
449 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 1
450 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 1
451 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 1
452 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 1
453 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 1
454 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
455 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
456 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
457 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 1
458 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 1
459 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
460 เด็กหญิงนภัสสร ปัณณ์อริยะ 2/3 1
461 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 1
462 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 47
2 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 38
3 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 37
4 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 30
5 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 29
6 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 28
7 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 27
8 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 24
9 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 23
10 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 23
11 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 23
12 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 23
13 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 23
14 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 23
15 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 22
16 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 22
17 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 21
18 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 20
19 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 20
20 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 19
21 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 19
22 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 18
23 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 18
24 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 18
25 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 17
26 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 17
27 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 15
28 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 15
29 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 15
30 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 14
31 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 14
32 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 13
33 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 13
34 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 13
35 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 12
36 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 12
37 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 12
38 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 12
39 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 12
40 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 12
41 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 11
42 นายกุลกันต์ ปัญญาสอน 5/5 11
43 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 11
44 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 11
45 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 11
46 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 10
47 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 10
48 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 10
49 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 10
50 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 10
51 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 10
52 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 10
53 นายสุนทร บุษกร 6/4 10
54 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 10
55 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 10
56 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 9
57 นายมาก สิงห์คำ 5/6 9
58 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 9
59 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 8
60 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 8
61 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 8
62 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 8
63 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 8
64 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 8
65 นางสาวอริศรา ศรีเที่ยง 4/2 8
66 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 8
67 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 8
68 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 8
69 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 8
70 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 2/1 8
71 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 7
72 เด็กชายสุรสิทธิ์ มงคลวิบูลย์ผล 3/5 7
73 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 7
74 นางสาวศริณญา เสารกลาง 4/5 7
75 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 7
76 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 7
77 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 7
78 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 7
79 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 7
80 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 7
81 นายณัฐพงค์ ปัญญารัตนคุณ 6/7 7
82 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 7
83 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
84 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 7
85 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 7
86 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 7
87 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 6
88 นางสาวสุภาพร แกนุ 6/1 6
89 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 6
90 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 6
91 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 4/6 6
92 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 6
93 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 6
94 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 6
95 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 6
96 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 6
97 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 6
98 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 5
99 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 5
100 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 5
101 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 5
102 นายยอดชัย ดำรงคงอยู่เลิศ 6/7 5
103 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 5
104 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 5
105 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 5
106 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 5
107 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 5
108 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 5
109 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 5
110 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 5
111 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 5
112 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 5
113 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
114 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 5
115 นายภัทรพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 5
116 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 2/3 5
117 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 5
118 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 5
119 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 4
120 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 4
121 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 4
122 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 4
123 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 4
124 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 4
125 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 4
126 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 4
127 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 4
128 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
129 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 4
130 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 4
131 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
132 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 4
133 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 4
134 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 4
135 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 4
136 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
137 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 4
138 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 3
139 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 3
140 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
141 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 3
142 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 3
143 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 3
144 นางสาวฌาณัฐดา ทิพย์ตา 5/5 3
145 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 3
146 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 3
147 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 3
148 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 3
149 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 3
150 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 3
151 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 3
152 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 3
153 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
154 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 3
155 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 3
156 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 3
157 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 3
158 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 3
159 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 3
160 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
161 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 3
162 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 3
163 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 3
164 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 3
165 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 3
166 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 3
167 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 3
168 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
169 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 3
170 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 3
171 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 3
172 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
173 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 3
174 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 3
175 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 2
176 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
177 เด็กชายธีรภาพ พรหมวงศา 1/4 2
178 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 2
179 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 2
180 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 2
181 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
182 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
183 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 2
184 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 2
185 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 2
186 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 2
187 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 2
188 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 2
189 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
190 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 2
191 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
192 เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์ 1/4 2
193 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
194 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 2
195 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 2
196 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
197 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 2
198 นายอานุภาพ เจริญผล 5/6 2
199 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
200 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 2
201 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 2
202 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
203 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 2
204 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
205 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 2
206 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 2
207 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
208 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
209 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
210 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 2
211 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง 4/5 2
212 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 2
213 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
214 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 2
215 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 2
216 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
217 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
218 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 2
219 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 2
220 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 2
221 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 2
222 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
223 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 2
224 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 2
225 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 2
226 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
227 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
228 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 2
229 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 2
230 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 2
231 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
232 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 2
233 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 2
234 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
235 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 2
236 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 2
237 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 2
238 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 2
239 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 2
240 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 2
241 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 2
242 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
243 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 2
244 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
245 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
246 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 2
247 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 2
248 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 2
249 เด็กชายปฎิพันธ์ จันทร์ต๊ะ 3/2 2
250 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
251 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 2
252 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 2
253 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
254 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
255 เด็กชายพีรพงค์ บุญเทียม 1/4 2
256 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
257 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 2
258 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
259 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 2
260 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 2
261 เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์กลากุล 1/4 2
262 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 2
263 นางสาวกาญจนา โยรภัตร 6/1 2
264 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 2
265 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 2
266 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
267 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 2
268 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
269 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 2
270 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
271 เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมั้น 1/4 2
272 เด็กหญิงปริญาภรณ์ ใจบุญ 1/4 2
273 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 2
274 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 2
275 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
276 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 2
277 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 2
278 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
279 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 2
280 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
281 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 2
282 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
283 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 2
284 นายธนากร ขยันการ 6/5 2
285 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
286 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
287 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
288 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 1
289 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 1
290 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 1
291 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
292 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ 2/4 1
293 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 1
294 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 1
295 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
296 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
297 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 1
298 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 1
299 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
300 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 1
301 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
302 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
303 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 1
304 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
305 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 1
306 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
307 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
308 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
309 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 1
310 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
311 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
312 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 1
313 นางสาวณัฐกมล ศรีเที่ยง 4/1 1
314 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 1
315 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
316 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 1
317 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
318 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
319 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 1
320 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
321 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
322 นายพัฒนา กันทา 6/2 1
323 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
324 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 1
325 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
326 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 1
327 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
328 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 1
329 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
330 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 1
331 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 1
332 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
333 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
334 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 1
335 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
336 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 1
337 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
338 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 1
339 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
340 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 1
341 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 1
342 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
343 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
344 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
345 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 1
346 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
347 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
348 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 1
349 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 1
350 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 1
351 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 1
352 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
353 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
354 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
355 นางสาวนิรัชพร ไชยยา 6/1 1
356 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 1
357 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
358 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
359 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
360 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 1
361 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
362 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 1
363 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
364 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
365 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 1
366 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
367 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 1
368 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 1
369 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 1
370 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
371 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
372 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
373 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 1
374 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 1
375 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
376 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
377 เด็กหญิงวณิดา สิทธิ์คงจิรัง 3/4 1
378 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 1
379 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 1
380 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 1
381 เด็กชายราเชล สมัยไทยพัฒน์ 2/4 1
382 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
383 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 1
384 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 1
385 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 1
386 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
387 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 1
388 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
389 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 1
390 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 1
391 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
392 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 1
393 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 1
394 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 1
395 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 1
396 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
397 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
398 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
399 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
400 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
401 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 1
402 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 1
403 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
404 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
405 นายยุทธพงษ์ วิเศษคุณ 6/7 1
406 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
407 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
408 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
409 นายอรรถพล พานทอง 4/2 1
410 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
411 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
412 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
413 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 1
414 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
415 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
416 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 1
417 นายธนาทร เพ็ญธรรม 6/1 1
418 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 1
419 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
420 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
421 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 1
422 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 1
423 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
424 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
425 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
426 เด็กหญิงวาสินี โพธิพงศ์ 2/3 1
427 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
428 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 1
429 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 1
430 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 1
431 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 1
432 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 1
433 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 1
434 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
435 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
436 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 1
437 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
438 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
439 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
440 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 1
441 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 1
442 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 1
443 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
444 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 1
445 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 1
446 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
447 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 1
448 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
449 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
450 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 1
451 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 1
452 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
453 เด็กชายปิติพล ผัดอูป 2/4 1
454 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 1
455 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 1
456 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 1
457 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
458 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
459 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 1
460 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
461 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
462 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 1
463 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 1
464 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
465 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
466 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
467 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
468 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
469 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
470 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
471 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 1
472 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 1
473 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 1
474 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
475 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 1
476 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1