สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สถิติจำนวน 195 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายหล้าส่วย กอ 1/3 24
2 เด็กชายภูวิศ วิมลสิริพักตร์ 1/3 24
3 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 2/5 24
4 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล 6/1 23
5 เด็กชายสุธิกร รักษาดงดอย 1/6 22
6 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 5/3 22
7 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 3/5 22
8 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 3/5 22
9 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 2/5 22
10 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 5/3 22
11 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 3/5 22
12 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 2/4 21
13 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 3/5 21
14 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 3/5 21
15 เด็กชายสันติ ไชยบุตร 3/5 21
16 นายพงศกร ทาวดี 5/5 20
17 นายนัปกร จันเวียง 5/1 20
18 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 5/6 19
19 นางสาวทินประภา สารินจา 5/5 19
20 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 5/6 19
21 นางสาววิภาดา หล้ามา 6/2 18
22 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย 2/5 17
23 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 5/6 17
24 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 5/5 16
25 นายจีรวุฒิ พายัพธนกร 4/6 14
26 เด็กหญิงผึ้ง - 2/5 12
27 นายชัยวัฒน์ จรัสประสานกุล 4/5 12
28 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 5/5 10
29 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 2/5 9
30 นายวรพล งามจารุพรโกศล 4/6 8
31 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 5/6 8
32 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ 3/1 7
33 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 6/4 7
34 นายณัฐพงศ์ กุออ 4/6 7
35 นายพงศกร ดุษฎีไพรวัลย์ 4/5 7
36 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 6/5 6
37 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 5/1 6
38 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 6/6 6
39 นางสาวออมสิน ปินคำ 6/6 6
40 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 6/5 5
41 นายสงกรานต์ แสงบุญ 5/2 5
42 นายนพดล แซ่ย่าง 5/5 4
43 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 6/5 4
44 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 6/6 4
45 นางสาวจอมขวัญ ยมนา 5/4 4
46 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 6/6 4
47 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ 3/3 3
48 นายทิวทัศน์ อนุกุล 5/1 3
49 นายพรสุข เทิดทูนไพร 5/5 3
50 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 6/6 3
51 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 6/1 3
52 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 5/6 3
53 นายภูวดล อนันต์ 4/6 3
54 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 5/3 3
55 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 6/7 3
56 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 5/5 3
57 นายทีปกร โพธิพงศ์ 6/4 3
58 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 6/7 3
59 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 6/7 3
60 นายวัชรพร จงจิตรเสรี 5/6 3
61 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 6/7 3
62 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 6/7 3
63 นายนักรบ บุญเติม 4/6 3
64 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 3/5 2
65 นายบุญยง พรเมธีกุล 5/6 2
66 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 3/5 2
67 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 6/5 2
68 นายนภัส ประมูลเงินทอง 5/6 2
69 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 5/6 2
70 นายธนาชัย อารีสิงขร 6/7 2
71 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
72 นายวชิรพงศ์ กิจสำราญกร 4/2 2
73 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 6/2 2
74 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 5/5 2
75 นายธีรภัทร์ สนธิคุณ 4/6 2
76 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 3/3 2
77 นายชนัญญู โกฏิคำ 5/4 2
78 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 6/5 2
79 นายธีรเมธ อนุรักษ์พนาวารี 4/4 2
80 นายขวัญชัย ชัยพิบูลวงษ์ 6/6 2
81 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 5/6 2
82 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 6/7 2
83 นายธนวัฒน์ คำกลาง 6/6 2
84 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 6/2 2
85 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 3/5 2
86 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 6/3 2
87 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 6/4 2
88 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 6/3 2
89 นายอานนทชัย กุนนะ 6/6 2
90 นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ 4/6 2
91 นางสาวสุวรรณดา โพธินา 6/2 2
92 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 5/5 2
93 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 2/5 2
94 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 6/2 2
95 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 5/6 2
96 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 6/4 2
97 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/6 2
98 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 6/7 2
99 เด็กชายปพนสรรค์ แซ่ว้าง 1/4 2
100 นางสาวบุญพิทักษ์ ระวิรุ่ง 6/1 1
101 นายชนะ พรหมมา 5/6 1
102 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 6/2 1
103 นายมาก สิงห์คำ 6/6 1
104 นายธนภูมิ สาสุจิตร 5/4 1
105 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 6/2 1
106 เด็กชายสิริศักดิ์ เบิกบาล 1/4 1
107 นายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 4/6 1
108 นายอภิวิชญ์ ทานา 5/4 1
109 นางสาวปาริชาติ โพธิตา 6/2 1
110 นายณัชพล ธิการ 4/6 1
111 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 5/3 1
112 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 6/2 1
113 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 5/5 1
114 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 6/2 1
115 นายอานุภาพ เจริญผล 6/6 1
116 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 6/2 1
117 เด็กชายวีรพล เรืองกิจขยัน 1/4 1
118 นายวรวุฒิ ปัญญาพรเลิศ 4/6 1
119 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 6/5 1
120 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 5/3 1
121 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 2/4 1
122 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 6/1 1
123 เด็กหญิงฟอง - 2/5 1
124 นายศุภชัย นันทชัย 5/4 1
125 นางสาวพรนภา โมทู 6/2 1
126 นายอ่องโจ สิงห์คำ 6/6 1
127 นายสุทธิภัทร มุนิลทร 5/2 1
128 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 6/2 1
129 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 3/4 1
130 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 6/6 1
131 นายอภิชาติ โพทะนะ 6/7 1
132 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 6/2 1
133 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล 2/5 1
134 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 5/2 1
135 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 2/4 1
136 เด็กหญิงรุษยา ลำนำไพร 1/2 1
137 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 6/4 1
138 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 6/2 1
139 เด็กชายศตวรรศ์ ญาณีปราดเปรื่อง 1/5 1
140 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 3/3 1
141 เด็กชายภูวเดช ยอดสุวรรณ์ 1/4 1
142 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 6/2 1
143 เด็กหญิงอังคณา ทนันไชย 3/5 1
144 นายเด่นดนัย คำอ้าย 5/6 1
145 นายวรเชษฐ์ ช้างลี้ 6/2 1
146 นายพงศกร เพชรยอดภู 4/2 1
147 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 5/6 1
148 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 6/2 1
149 เด็กชายรพีภัทร ปันศิริ 1/6 1
150 นางสาวจอมขวัญ อินต๊ะ 4/6 1
151 นางสาวอภิสรา จิตสุข 5/2 1
152 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 6/2 1
153 นายณัฐพล พุทธมูล 6/1 1
154 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 6/4 1
155 นางสาวปิยนุช รู้ดี 6/2 1
156 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 5/4 1
157 นายชชัณวรรณ์ กล้ากระทำ 4/5 1
158 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น 6/2 1
159 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม 5/6 1
160 นายวิชิต กัญจะมูล 6/7 1
161 นางสาวภควดี เดชมนต์ 5/2 1
162 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 3/3 1
163 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 2/3 1
164 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 6/5 1
165 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ 5/3 1
166 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 6/2 1
167 เด็กชายเอกภพ โภชะนะ 1/6 1
168 เด็กชายภีรพัฒน์ คงทน 1/5 1
169 เด็กชายเอกชัย ต๊ะแดง 1/1 1
170 นางสาวพรหมพร สิทธิดง 6/2 1
171 นายนนทนันท์ กุณะ 5/6 1
172 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 6/2 1
173 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 6/6 1
174 นายชนินทร์ จินา 5/4 1
175 นายนวัตกรณ์ โมตาลี 6/2 1
176 เด็กชายสุรพล แซ่เฒ่า 1/4 1
177 นายวรกันต์ ศรีเที่ยง 4/6 1
178 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 6/2 1
179 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 6/6 1
180 นายผงคำ - 4/6 1
181 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 6/2 1
182 นายประพัฒน์ กาไว 4/5 1
183 นายกฤติเดช เจริญใจ 5/4 1
184 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 6/6 1
185 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 6/7 1
186 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 6/2 1
187 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 5/2 1
188 นายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 4/2 1
189 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 5/3 1
190 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 5/5 1
191 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 6/2 1
192 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 3/3 1
193 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 5/5 1
194 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 5/4 1
195 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 6/2 1