สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 670 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นางสาววรรณภา จันทร์ทอแสง 6/5 70
2 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 69
3 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 68
4 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 64
5 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 63
6 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 61
7 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 58
8 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 55
9 เด็กชายสันติ ไชยบุตร 2/5 52
10 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 49
11 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 46
12 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 38
13 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 34
14 นายสุนทร บุษกร 6/4 33
15 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 33
16 นายวสุธร อำนวยประสบชัย 6/3 32
17 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 31
18 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 30
19 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 28
20 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 28
21 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 27
22 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 26
23 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 25
24 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 25
25 นายณัฐพงค์ สมสัตย์ 4/5 24
26 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 24
27 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 23
28 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 23
29 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 22
30 นายพงศกร ทาวดี 4/5 21
31 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 21
32 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 20
33 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 20
34 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 19
35 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 18
36 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล 2/5 18
37 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 18
38 นายชนัญญู โกฏิคำ 4/4 18
39 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ 4/5 18
40 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ 2/5 18
41 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 17
42 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 16
43 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 16
44 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 16
45 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 16
46 นายจิรภัทร พนารื่นรมย์แจ่ม 6/6 16
47 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 16
48 นางสาวธัญญา สุวรรโณ 6/6 16
49 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 15
50 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 15
51 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 15
52 เด็กชายพลภูมิ บุญเกิด 3/3 15
53 นางสาวกฤติยา รัตนย่อมความดี 6/6 15
54 เด็กชายวิษณุ พัชรสิริโยธิน 2/4 15
55 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 14
56 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 14
57 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 13
58 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 13
59 นายธีรวิทย์ ปอโชโร 4/5 13
60 นางสาวพัชรา พงศ์พนาภักดี 6/6 13
61 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 13
62 นางสาวรุ่งทิวา สมโภชน์ปรีดา 6/6 12
63 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 12
64 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 12
65 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 12
66 นายจิระเดช หาญตระกูลรุ่ง 6/6 12
67 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 12
68 นายสงกรานต์ แสงบุญ 4/2 12
69 นายสุริยา มงคลเลิศนภา 6/6 12
70 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 12
71 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 12
72 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล 5/4 11
73 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 11
74 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 11
75 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 11
76 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 11
77 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 11
78 นายกล้าณรงค์ สบแม่รวมพัฒนา 6/6 11
79 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 11
80 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 11
81 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 11
82 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย 4/5 11
83 นายพรสุข เทิดทูนไพร 4/5 11
84 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 11
85 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม 5/6 11
86 นางสาวอรพรรณ ชลธรดำรงกุล 6/3 11
87 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม 1/3 10
88 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา 6/4 10
89 นายนคร สันติสุนทรารักษ์ 6/6 10
90 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ 6/6 10
91 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 10
92 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 10
93 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 10
94 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 10
95 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 10
96 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ 1/3 10
97 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 10
98 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 10
99 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 10
100 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 10
101 นางสาวจินดาพร ศักดิ์โชติธิติกุล 6/6 9
102 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 9
103 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 9
104 นางสาวกนกพร นะติกา 6/3 9
105 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 9
106 นายชนะ พรหมมา 4/6 9
107 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 9
108 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 9
109 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 9
110 เด็กหญิงขวัญจิรา กาพย์ตุ้ม 3/3 9
111 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 9
112 นางสาวออมสิน ปินคำ 5/6 9
113 นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ชินธาดากุล 6/6 9
114 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 9
115 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 9
116 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 8
117 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 8
118 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 8
119 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 8
120 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 8
121 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ 5/7 8
122 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 8
123 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 8
124 นายพัฒนา กันทา 6/2 8
125 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 8
126 เด็กชายชานน สมยศ 3/5 8
127 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 8
128 เด็กหญิงญาณิศา อินทรัตน์ 3/3 8
129 นายฉัตรธาร สนธิคุณ 6/6 8
130 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 8
131 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 8
132 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 8
133 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 8
134 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ 6/5 8
135 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 8
136 นางสาวบุปผา โกมลประทีป 6/6 8
137 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุตร 6/5 8
138 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 8
139 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 8
140 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 8
141 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 8
142 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 8
143 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 8
144 นางสาวเจนี่ แซ่กือ 6/3 8
145 นางสาวอมราพร สันติสุขชน 5/6 8
146 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 8
147 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 8
148 นายอรรถพล พานทอง 4/2 7
149 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 7
150 นายธนากร ขยันการ 6/5 7
151 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 7
152 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ 1/5 7
153 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 7
154 นางสาวบุญยานุช อินทรัตน์ 6/5 7
155 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 7
156 นายอ่องโจ สิงห์คำ 5/6 7
157 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ 3/5 7
158 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 7
159 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 7
160 นายอัครเดช ทรายโชติธารา 6/6 7
161 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 7
162 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 7
163 นายชิษณุพงศ์ หาคลัง 6/7 7
164 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 7
165 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล 2/5 7
166 นายนนทนันท์ กุณะ 4/6 7
167 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 7
168 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 7
169 นางสาวสิริยุพน พงศ์ประทีปชัย 5/6 6
170 นายเกียรติศักดิ์ คำปาละ 6/3 6
171 นายนภัส ประมูลเงินทอง 4/6 6
172 นายมาก สิงห์คำ 5/6 6
173 เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวศิริ 2/3 6
174 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ 1/5 6
175 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 6
176 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 6
177 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 6
178 นายพีรนัฐ เปี้ยพิ้ง 5/6 6
179 นายสุริยา จริยา 4/6 6
180 นายคมสันต์ บุญขวาง 6/7 6
181 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ 3/5 6
182 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 6
183 นางสาวบุษยมาศ ไชยสุ 6/3 6
184 นายเขมวัฒน์ วงษ์ซื่อ 6/7 6
185 เด็กชายธณัฐชัย นฤมาน 3/3 6
186 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 6
187 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง 6/3 6
188 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 6
189 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 6
190 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 6
191 นางสาวอาทิติยา บุญเทียม 5/4 6
192 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 6
193 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 6
194 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ 3/4 6
195 นายกฤษนัย แสงแก้ว 5/5 6
196 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 6
197 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 6
198 นางสาวธัญญารัตน์ พิทาคำ 6/6 6
199 เด็กชายนนทชัย วัฒนประวีณกุล 3/5 6
200 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 6
201 เด็กชายวัฒนะ แสงแก้ว 3/3 6
202 นายอำนาจ - 5/4 5
203 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน 6/6 5
204 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี 6/3 5
205 เด็กชายชัยธวัช อินของ 2/3 5
206 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 5
207 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 5
208 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 5
209 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 5
210 นางสาวอินธิรา ดูเจะ 5/4 5
211 นางสาวสุทธิดา สิทธิคงจิรัง 6/6 5
212 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 5
213 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 5
214 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 5
215 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 5
216 นายธีรภัทร กิติรัช 5/5 5
217 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน 5/7 5
218 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 5
219 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 5
220 นายมนัสวิน กุลเม็ง 5/2 5
221 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร 4/5 5
222 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม 5/6 5
223 นางสาวอรพรรณ ซันยา 6/6 5
224 นายสมรักษ์ โชคโชติกุล 6/7 5
225 เด็กหญิงอธิษฐาน โชคสุขเสียงวิเวก 3/3 5
226 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 5
227 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 5
228 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 5
229 นางสาวกัญญารัตน์ วสันต์หรรษา 6/5 5
230 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 5
231 เด็กชายชานน ชุมพลก้องสกุล 3/5 5
232 นางสาวนิภาพร กันทจันทร์ 5/4 4
233 นางสาวจารุวรรณ คำปาละ 4/5 4
234 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ 4/5 4
235 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 4
236 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 4
237 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 4
238 นายพลวัต เจริญผล 5/7 4
239 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 4
240 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 4
241 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม 5/2 4
242 นายณัชพล เก่งการทำ 5/1 4
243 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม 5/2 4
244 นายชื่นชม ธันยพรประทาน 4/5 4
245 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล 2/5 4
246 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 4
247 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 4
248 เด็กชายสุพันธ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 1/3 4
249 นางสาววานาพร เฉลิมพรมั่งมี 6/3 4
250 นางสาวสรัลพร ใจกล้า 5/4 4
251 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 4
252 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 4
253 นายปฎิภาณ กรรณิกา 4/3 4
254 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เสริมวุฒิกูล 2/3 4
255 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 4
256 เด็กหญิงปรียานุช วงศ์รินทิพย์ 1/5 4
257 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 4
258 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 4
259 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร 6/1 4
260 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 4
261 นายพรศักดิ์ แก้วสุนันท์ 6/6 4
262 นายธีรภัทร ทิพย์ตา 6/2 4
263 นางสาวศุภัทรธา เซ่งบุญตั๋น 4/5 4
264 เด็กชายวิธวินท์ จริยา 1/5 4
265 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 4
266 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย 2/3 4
267 นางสาวอรวรรณ จุมปาดง 5/2 4
268 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 4
269 นางสาวชนิกานต์ กล้าณรงค์ชูสกุล 6/3 4
270 นายกฤติเดช เจริญใจ 4/4 4
271 นายธนวัฒน์ คำกลาง 5/6 4
272 นายฐิติกร เจริญสุข 4/4 4
273 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 4
274 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา 4/3 3
275 นางสาวพรรณวัสสา พูลเพิ่ม 4/2 3
276 นางสาวสุวรรณดา โพธินา 5/2 3
277 เด็กชายตาล เพชรใส 1/3 3
278 เด็กหญิงจันทกานต์ นิปุณะ 1/3 3
279 นายโสภณัฐ ผัดอูป 6/1 3
280 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 3
281 นางสาวณัฐชยา ทาวดี 6/5 3
282 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 3
283 นายธนาธร อุปรี 5/5 3
284 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 3
285 นางสาวจินดาพร นิมิตจรรยา 6/3 3
286 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
287 นางสาวพรไพลิน กรรณิกา 4/2 3
288 เด็กชายทำนุรัฐ สุขใจ 2/4 3
289 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 3
290 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ 6/1 3
291 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 3
292 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา 5/1 3
293 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 3
294 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี 4/5 3
295 นางสาวณัฐกาญจน์ ไพรพาเพลิน 6/3 3
296 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 3
297 นางสาวภควดี เดชมนต์ 4/2 3
298 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 3
299 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น 5/2 3
300 นางสาวจันทนิภา สมสัตย์ 4/5 3
301 นางสาวกัญญา แซ่จ้าง 5/5 3
302 นางสาวสุวรรณา ชมชอบไพรพนา 6/2 3
303 นางสาวบุญนภา ชื่นสุขเจริญกุล 6/6 3
304 นางสาววิภาดา หล้ามา 5/2 3
305 นางสาวปวีณา พิมสิม 4/5 3
306 เด็กชายกุลกิตติ์ มอญไข่ 1/3 3
307 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 3
308 นายธัชพล บุญเกิด 6/6 3
309 นางสาวกัญญาพร สิทธิ์คงชัย 5/7 3
310 นายณัฐพล สง่างาม 6/5 3
311 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ 5/6 3
312 นายณัฐพงษ์ กุออ 6/7 3
313 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 3
314 นางสาวสุทธิดา กรรณิกา 4/2 3
315 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี 4/2 3
316 เด็กหญิงอลิษา สนธิคุณ 3/1 3
317 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 3
318 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 3
319 เด็กชายวันชัย เสรีประชาคม 3/4 3
320 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 3
321 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 3
322 นายภูวดล แดงกระจ่าง 6/7 3
323 นางสาวบุษบา วิเศษอาภา 6/6 3
324 เด็กชายทัพพิชา คารมศิลปชาญชัย 1/3 3
325 เด็กชายจิรเวช แซ่จัง 2/3 3
326 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 3
327 เด็กหญิงจิรัชญา โกฎฉกรรจ์ 3/1 3
328 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 3
329 เด็กหญิงณัฐพร เพชรเมือง 3/2 3
330 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 3
331 นายสุรชัย ช่างชำนาญไพร 6/7 3
332 เด็กชายวสันต์ ฟองตา 3/5 3
333 นางสาวจินดาพร อุดมขวัญจิต 4/3 3
334 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 3
335 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 3
336 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยา 2/3 3
337 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 3
338 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 3
339 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ 2/5 3
340 นางสาวศุภาวรรณ วิมลประสพ 6/5 3
341 นางสาวสุภิวรรณ กุลสุพรรณรัตน์ 5/2 3
342 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง 4/5 3
343 นางสาวอิสรียา วาศรี 4/2 3
344 นางสาวณัฐปภัสช์สร บรรณพร 6/2 3
345 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 3
346 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 3
347 นางสาวณิชา กล้าณรงค์เกื้อ 4/3 3
348 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 3
349 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 3
350 เด็กชายชยะกร วงษ์ซื่อ 3/3 3
351 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 3
352 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ 6/4 3
353 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ 2/3 3
354 เด็กหญิงวิมพ์วิภา อะติยะ 3/2 3
355 นางสาวอังคณา เจริญตามปัญญา 6/2 3
356 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 3
357 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 3
358 เด็กชายธนากร พัฒนชูสกุล 3/3 3
359 เด็กหญิงวิลาสินี กาพย์ตุ้ม 3/1 2
360 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 2
361 เด็กหญิงปานทิพย์ ปันศิริ 3/5 2
362 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
363 เด็กชายสันติชาติ มาลาอนุรักษ์ 3/5 2
364 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 2
365 นางสาวพรหมพร สิทธิดง 5/2 2
366 นางสาวโยทะกา บุปผาเศวต 6/3 2
367 นายวีรัก เขตผาตินันท์ 5/6 2
368 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 2
369 เด็กหญิงบุลภรณ์ ยอดยิ่งหทัยกุล 3/5 2
370 เด็กหญิงกนกอร อวมสนอง 2/3 2
371 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข 5/7 2
372 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
373 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร 5/4 2
374 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 2
375 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 2
376 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 2
377 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 2
378 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 2
379 เด็กชายผงคำ - 3/3 2
380 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองกิจจิตนา 2/3 2
381 นางสาวญาณิศา ศิริสัมพันธ์ไพร 4/5 2
382 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
383 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
384 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
385 นางสาวจิรสุตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ 6/5 2
386 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 2
387 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
388 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 2
389 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 2
390 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 2
391 นายลัทธพล ลาภขันเพชร 6/6 2
392 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 2
393 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 2
394 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล 4/4 2
395 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 2
396 นางสาวปิยนุช รู้ดี 5/2 2
397 นายชาญชัย ยืนยาว 6/7 2
398 นายภัทธพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 2
399 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 2
400 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 2
401 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง 4/3 2
402 เด็กชายพงศกร สมพรโชคชัย 2/3 2
403 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 2
404 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ 2/3 2
405 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 2
406 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
407 นายสราวุธ เจริญใจ 5/6 2
408 นางสาวปิยนุช คุ้มกันนาน 6/3 2
409 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา 4/4 2
410 นางสาวจิรภัทร์ สุกใส 5/5 2
411 นางสาวสมิตา ไพรินทร์ 6/2 2
412 เด็กชายอินทนนท์ วิเศษอาภา 3/5 2
413 นายธีรภพ สิริธารากุล 5/3 2
414 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 2
415 นางสาวราตรี สิทธิคงดำรง 6/5 2
416 นางสาวดลยา ว่องกีฬา 6/6 2
417 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 2
418 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ 4/2 2
419 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 2
420 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ 4/2 2
421 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ 6/4 2
422 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
423 นางสาวสุพิชชา งามช่วง 4/2 2
424 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 2
425 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 2
426 นายพงศกร ขยันทำ 5/5 2
427 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี 4/3 2
428 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 2
429 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 2
430 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 2
431 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล 2/4 2
432 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 2
433 เด็กหญิงเบญญาภา วิเศษคุณ 1/3 2
434 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 2
435 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
436 เด็กชายฐิติศักดิ์ เก่งการทำ 3/3 2
437 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
438 นายธีรพันธ์ ศรีวงษ์ 5/6 2
439 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 2
440 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
441 นางสาวอรพรรณ หาญณรงค์กล้า 4/5 2
442 นางสาวพลอย กล้าณรงค์ชูสกุล 5/2 2
443 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง 3/3 2
444 นายทัตพงศ์ บุญสิงห์มา 5/6 2
445 นางสาวนุศรา ริยะนา 4/3 2
446 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 2
447 นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 6/1 2
448 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 2
449 เด็กชายกิติศักดิ์ กาวิตา 1/3 2
450 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 2
451 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง 4/2 2
452 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 2
453 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 2
454 นายธีรนนท์ สนธิคุณ 4/4 2
455 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 2
456 นางสาวกัญญารัตน์ เกษมพิริยะกุล 6/2 2
457 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ 4/4 2
458 นางสาวชรินทร์ทิพย์ชนันท์ เลิศดำเนิน 5/3 2
459 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
460 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ 4/2 2
461 นายวรเชษฐ์ ช้างลี้ 5/2 2
462 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 2
463 เด็กชายพิเชษฐ์ แซ่ว้าง 2/3 2
464 เด็กชายจารุกิตติ์ ภัทรจารินทร์ 2/3 2
465 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
466 นางสาวชลิตา แจวจันทึก 5/5 1
467 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ 4/3 1
468 นายทักษ์ดนัย อุดมปาละ 6/3 1
469 เด็กชายพีรพัฒน์ ติ๊บบุญยวง 2/4 1
470 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
471 เด็กหญิงหลี - 2/5 1
472 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
473 เด็กชายอเล็กซานดรอส มาร์เคซินิส 2/1 1
474 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 1
475 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล 1/5 1
476 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 1
477 นางสาวฤธิดา พิจารณา 5/3 1
478 เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร 1/5 1
479 เด็กหญิงชนากานต์ กันธเสน 3/2 1
480 เด็กชายกนต์ธร ใจอ่อน 3/2 1
481 นายพีรณัฐ พิทาคำ 4/1 1
482 นางสาวศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
483 เด็กชายภูวดล อนันต์ 3/2 1
484 เด็กชายภาณุพงศ์ จิตสุข 2/3 1
485 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
486 เด็กหญิงศิริยากรณ์ อินทสำราญ 1/5 1
487 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 1
488 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
489 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
490 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
491 นางสาวคริตา โอบอ้อม 4/5 1
492 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ 4/2 1
493 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล 5/4 1
494 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว 1/3 1
495 นายธนภูมิ สาสุจิตร 4/4 1
496 นายบดินทร์ แสงแก้ว 6/3 1
497 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
498 เด็กหญิงรวีพร บุญเทียม 3/4 1
499 เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคำ 2/3 1
500 เด็กหญิงกานต์สินี ดีหมู 1/3 1
501 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
502 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 1
503 นางสาวชนาภา แซ่กือ 4/4 1
504 นางสาวครองขวัญ คุ้มกันนาน 4/4 1
505 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 1
506 นางสาวเบญจมาศ นิพิฐธรรม 6/2 1
507 นางสาวดาริกา ชำนิสารพันการ 6/3 1
508 เด็กหญิงกุลพินันท์ แซ่กือ 1/2 1
509 เด็กหญิงธนารีย์ พิทาคำ 3/5 1
510 เด็กชายอรรถพันธ์ ลุนละวัน 2/1 1
511 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม 5/6 1
512 นายอนันต์ ชมชอบไพรพณา 4/2 1
513 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 1
514 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
515 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
516 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ 4/1 1
517 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
518 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน 4/5 1
519 เด็กหญิงจิราภา โชคสุขเลิศอำไพ 2/3 1
520 เด็กชายชัชวาล อนุวงศ์ 1/3 1
521 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา 5/4 1
522 นายพลศรี เจริญถาวรมงคล 6/2 1
523 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
524 เด็กหญิงสุนิตา ธาราค้ำฟ้า 2/5 1
525 นางสาวปพิชญา สมบุตร 4/3 1
526 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
527 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 1
528 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 1
529 นางสาวทิพย์สุดา ทวีนิธินันท์ 4/3 1
530 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 1
531 เด็กหญิงรุ่งทิวา ก้องไตรภาค 3/3 1
532 เด็กหญิงพรร์ชนี เจตนาทวีทรัพย์ 1/5 1
533 นางสาวสุภาพร กนกโอฬารกิจ 4/2 1
534 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
535 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 1
536 นางสาวดรุณี ปัญญาพรเลิศ 6/5 1
537 นางสาวสุภานีย์ ชำนิสารพันการ 6/3 1
538 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช 5/7 1
539 นางสาวตะวัน ทาเกิด 4/5 1
540 นายเสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา 5/6 1
541 เด็กหญิงมิ่งโกมุท มีธรรม 3/1 1
542 เด็กชายศรัญญู วงษ์ซื่อ 1/2 1
543 เด็กหญิงจิราวรรณ บุญรัง 3/5 1
544 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจสิทธิ์ 2/1 1
545 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
546 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
547 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม 6/5 1
548 เด็กชายวัฒนชัย เรืองกิจขยัน 2/5 1
549 นางสาวณัฐชยา จรูญพูนมงคล 4/3 1
550 นางสาวณัฐพร ทาวดี 4/3 1
551 เด็กชายต่อ - 2/4 1
552 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
553 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 1
554 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
555 เด็กหญิงแจ่มจันทร์ อิมัง 1/3 1
556 เด็กหญิงสุพรรษา นิปุณะ 3/2 1
557 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
558 เด็กหญิงชุติมา จันทรบุตร 3/1 1
559 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1
560 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย 1/5 1
561 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
562 นางสาววิลัย เพชรบวร 5/5 1
563 นางสาวปวีณา อนันต์ 4/1 1
564 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 1
565 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส 4/2 1
566 เด็กหญิงอังคณา ทนันไชย 2/5 1
567 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 1
568 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
569 เด็กชายอภิวิชญ์ แสงสรทวีศักดิ์ 1/1 1
570 เด็กชายจักรวาล เชื้อคุณพระ 2/3 1
571 เด็กหญิงณีรานุช ประสบศิลป์พงศ์ 3/5 1
572 นางสาวรุ่งไพลิน รัตนย่อมงามดี 4/5 1
573 นางสาวสุนิสา ต่อคาปูลู 5/7 1
574 นางสาวปนัดดา เกียรติพิชิตพนา 4/1 1
575 เด็กหญิงอภิชญา สุกใส 2/5 1
576 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ 4/3 1
577 นางสาวสุธิมา วงค์ดำรงวิวัฒน์ 5/4 1
578 นางสาวสุวีรยา จำปาดี 6/1 1
579 นางสาวกชกรณ์ คำมูล 6/1 1
580 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
581 เด็กหญิงดาว แซ่กือ 3/5 1
582 นางสาววิไลพร ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
583 นายณัฐพล ใจอ่อน 5/1 1
584 เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ย่าง 1/5 1
585 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขใจ 6/5 1
586 เด็กชายกฎทอง หงษ์บินโบก 1/3 1
587 นางสาวปนัดดา เกติ 5/4 1
588 นางสาวอุบลรัตน์ มิตกุล 4/2 1
589 เด็กหญิงสไบแพร วงศ์ดำรงวิวัฒน์ 2/5 1
590 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
591 เด็กชายวีรยุทธ จันทร์ย้อน 2/5 1
592 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 1
593 เด็กหญิงณัฐธิชา โกฎคำ 1/3 1
594 นางสาวเจนจิรา ธิลังกา 4/5 1
595 นางสาวแสงพร เจนจิตรจิราพร 4/3 1
596 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล 5/3 1
597 นายเอกภพ พงศ์พรปฐมกุล 6/7 1
598 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญตามปัญญา 6/2 1
599 นางสาวจันทร์ฉาย สันติสุนทรารักษ์ 6/3 1
600 นางสาวงามศิริ วัฒนาเพิ่มพร 6/3 1
601 นางสาวอาทิตยา ศรีโสดา 5/2 1
602 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
603 เด็กหญิงมนสุดา สมยศ 3/1 1
604 เด็กชายเจษฎากร ธิโน 3/1 1
605 นางสาวเพ็ญศรี ไพศาลเปี่ยมสุข 6/2 1
606 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
607 เด็กชายชินกฤต พิทาคำ 2/3 1
608 นางสาววรฤทัย ซองคำ 6/3 1
609 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
610 เด็กชายฉัตรชัย ใจแก้ว 2/3 1
611 นางสาวพิมพ์พา ตระกูลวิจิตร์ 6/5 1
612 เด็กชายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ 3/1 1
613 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 1
614 นายณดณ ติดนนท์ 4/4 1
615 เด็กชายวิทวัส ทานา 2/5 1
616 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
617 นางสาววไลลักษณ์ จิราภรณ์กานดา 5/3 1
618 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริสกุลไพร 3/5 1
619 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
620 นายณัฐวุฒิ ใจอ่อน 5/5 1
621 นางสาวราตรี เรืองอำนาจวารี 5/7 1
622 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
623 เด็กหญิงลลิตา ยาลังกา 3/5 1
624 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
625 เด็กหญิงจันทร์วิภา มุนินทร 1/3 1
626 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล 4/3 1
627 นางสาวสินใจ กล้าณรงค์เชาว์ 6/2 1
628 นายเจษฎา นะที 6/1 1
629 เด็กชายนันทพงศ์ จริยา 2/4 1
630 นางสาวอรจิรา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/2 1
631 นายธนากร มุนินทร 5/7 1
632 เด็กชายภัทรวุฒิ ญาณวุฒิ 2/4 1
633 เด็กหญิงจิรัชญา มะโนลา 2/3 1
634 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
635 เด็กหญิงสายพิณ แซ่ย่าง 3/5 1
636 เด็กหญิงกาญจนา เข็มเพ็ชร 2/3 1
637 นายวัฒนพงษ์ ศีลธรรมบันดาล 4/4 1
638 เด็กหญิงนภัสสร ปัณณ์อริยะ 2/3 1
639 นางสาวศุภาพร เกื้อถาวรชัย 4/4 1
640 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 1
641 นายนวัตกรณ์ โมตาลี 5/2 1
642 เด็กชายวุฒิชัย กล้ากระทำ 2/5 1
643 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
644 นางสาวชลธร ลำนำไพร 4/1 1
645 เด็กหญิงกัญญาภัค มาลีพูนทวี 1/4 1
646 เด็กหญิงจันจิรา กุออ 1/3 1
647 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงคำมูล 2/3 1
648 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา 5/1 1
649 นางสาวสุนิษา พนากิจไพวัลย์ 4/3 1
650 นางสาวรติกร บุญรัง 6/1 1
651 นางสาวอรุโนทัย สมนวล 6/2 1
652 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
653 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง 6/4 1
654 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 1
655 นางสาวอรนุช เจิดจรัสกุล 6/3 1
656 เด็กหญิงฉัตรชนก แซ่ย่าง 1/2 1
657 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ 5/5 1
658 เด็กหญิงบุลพร ชวนะมุ่งสกุล 3/5 1
659 นางสาวฐปนีย์ ยิ่งสินสวัสดิ์ 4/5 1
660 นางสาววิริยา ม่อนดอก 5/4 1
661 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 1
662 นายทิวทัศน์ อนุกุล 4/1 1
663 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
664 นายชาญวิทย์ รินไชยยา 4/4 1
665 นายชนินทร์ จินา 4/4 1
666 นางสาวภาวินี ทาวดี 4/2 1
667 นางสาวรัตน์รินทร์กาญจน์ เจริญตามปัญญา 5/4 1
668 เด็กชายณัฐพนธ์ สอนพรม 3/2 1
669 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน 4/5 1
670 นางสาวธนิษฐา ชาญธนะตระกูล 6/3 1
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวน 384 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี 6/3 47
2 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย 3/4 38
3 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ 4/5 30
4 นางสาวศิริพร เก่งการทำ 4/5 29
5 นายณัฐพนธ์ ไชยภา 4/5 28
6 นายสุพัตร บารมีกิจสกุล 6/4 27
7 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ 2/5 23
8 นายวสันต์ คีรีรัตนไพบูลย์ 6/4 23
9 นายวิชิต กัญจะมูล 5/7 22
10 นายปิยะพนธ์ ขนางภัย 5/4 21
11 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม 4/6 20
12 นางสาวธมลพร จันทำโรง 6/4 19
13 นายชัยยุทธ ชนะมณีรัตนะ 5/5 18
14 นายธนพล ศีริศิริสกุล 6/6 17
15 นายณัฐพงศ์ นิธิสกุลบวร 5/2 15
16 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา 6/5 15
17 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ 3/4 14
18 นายธงชัย ตันติพุทธินันท์ 6/7 13
19 นายณฐวัฒน์ นิลเขต 4/6 13
20 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา 3/3 12
21 นายฐิติวัฒน์ กันทะศิลป์ 6/7 12
22 เด็กชายพีรพล งามช่วง 3/5 11
23 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย 4/6 11
24 เด็กชายพีรนัย ทาอวน 3/4 11
25 นายโภคิน ปันศิริ 6/7 10
26 นายสุนทร บุษกร 6/4 10
27 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ 3/4 10
28 นายสุรศักดิ์ ปรีชาสุภากุล 6/6 10
29 นายนพดล แซ่ย่าง 4/5 10
30 นายขจรศักดิ์ นทีเผ่าพงศ์ 6/4 10
31 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล 4/5 9
32 เด็กชายธนภัทร พิทาคำ 2/4 8
33 นายบุญยง พรเมธีกุล 4/6 8
34 เด็กชายพงศกร ยอดยิ่งหทัยกุล 3/1 8
35 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล 4/6 8
36 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง 2/5 8
37 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ 4/6 8
38 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี 4/6 8
39 นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 5/5 8
40 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ 5/4 7
41 เด็กชายศุภสันต์ จันทบูรณ์ 1/4 7
42 นายเด่นดนัย คำอ้าย 4/6 7
43 นางสาวเกศินี วัฒนประวีณกุล 6/6 7
44 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล 4/5 7
45 นายสุรศักดิ์ ใจเตียม 6/7 7
46 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล 4/6 7
47 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 6/4 6
48 นางสาวธนัชญา แอ่นฟารี 6/4 6
49 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล 2/3 6
50 นายกำพล เจนจิตร์สันติ 6/5 6
51 นางสาวยงยี โชคมงคลคีรี 6/6 6
52 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล 4/6 6
53 เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ละม่อม 3/3 6
54 นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 5/2 6
55 นางสาวสุจิน ชัยโย 6/3 5
56 นายสิทธิโชติ จันต๊ะบุญ 5/2 5
57 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขใจ 3/4 5
58 นางสาววัฒนีย์ ทะบุญ 5/2 5
59 นายบุญเลิศ พงศ์บริสุทธิ์ 6/7 5
60 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ 3/4 5
61 นายนรวิชญ์ ทะบุญ 6/3 5
62 นายจตุรงค์ วนชาญชัย 6/5 5
63 นายภัทธพงษ์ ศิริสกุลไพร 5/6 5
64 นางสาวธัญจิรา ชาติวงษ์อมร 5/1 5
65 นางสาวพิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร 5/4 5
66 เด็กหญิงณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ 3/3 5
67 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน 4/6 4
68 เด็กชายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว 3/4 4
69 นายพงศกร พวกกล้ากุศล 4/6 4
70 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว 5/6 4
71 นายดนัย ต๊ะคำ 6/6 4
72 นางสาวพรพิมล มีมาเมิน 5/2 4
73 นายจิรายุ ฐานโภคทรัพย์ 5/5 4
74 นายเอกชัย วัชรไพรงาม 5/6 4
75 นายณัฐพล ฟองตา 6/1 4
76 นายอภิชาติ โพทะนะ 5/7 4
77 นายสมชาย อัศววรการ 5/7 4
78 นายภัทรภูมิ ไชยวงค์ 5/7 4
79 นางสาวนภาพร แก้วใจ 6/4 4
80 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ 4/6 4
81 นายณัฐวุฒิ มุทุมน 5/5 4
82 นายอนุรักษ์ เตียมใจ 4/5 3
83 นายนพกฤษณ์ ใจคำ 4/4 3
84 เด็กชายทูนส่วย - 2/4 3
85 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ 4/3 3
86 เด็กหญิงนภาพร แซ่ย่าง 1/4 3
87 นายชัยณรงค์ วัฒนเลิศกิจ 6/7 3
88 นางสาวสุภัสสรา ใจคำ 6/5 3
89 นายพงษ์ศักดิ์ คำมูล 6/5 3
90 นางสาวปริชญา ชมชื่น 6/3 3
91 นางสาวลลิตา สิทธิ์คงชัย 5/7 3
92 เด็กหญิงแสงหลาว - 2/5 3
93 นายสุรพันธ์ ไชยบุตร 5/2 3
94 นายทรงวุฒิ บุญเป็ง 6/5 3
95 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล 5/4 3
96 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง 5/7 3
97 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา 5/7 3
98 นายศรันย์รัฐ รู้เที่ยง 6/1 3
99 เด็กชายต้นตระกานต์ ศักดิ์ชาติบำรุงกุล 3/5 3
100 เด็กชายนครชัย กล้าณรงค์เชาว์ 3/4 3
101 นายเจษฎา ใจขัน 6/3 3
102 นายนพรัตน์ สุวรรณา 5/5 3
103 นายสิริพงษ์ ธุระนันท์ 6/4 3
104 นายประพันธ์ แซ่ย่าง 6/6 3
105 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา 4/3 3
106 นางสาวธันย์ชนก องอาจ 6/5 3
107 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา 4/4 3
108 เด็กชายอัศวิน ศิริ 3/3 3
109 นายศุภชัย บรมบรรพตกุล 6/7 3
110 นางสาวอริศรา ยมแก้ว 5/2 3
111 เด็กชายนรพล กาวิน่าน 1/4 2
112 เด็กชายพีรพงค์ บุญเทียม 1/4 2
113 นายเอกสิทธิ์ รู้ฉลาด 6/3 2
114 เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์กลากุล 1/4 2
115 นางสาวสุทินา คำแสน 6/2 2
116 นางสาวธัญพิชชา นิปุณะ 5/1 2
117 เด็กหญิงธันยพร ศรีเที่ยง 1/4 2
118 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง 2/5 2
119 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว 3/3 2
120 เด็กหญิงปริญาภรณ์ ใจบุญ 1/4 2
121 เด็กชายสเทเฟน มนสิการพร 1/5 2
122 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง 1/4 2
123 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ 4/5 2
124 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา 1/4 2
125 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร 5/7 2
126 เด็กหญิงเสาวภา มะโนธรรม 3/4 2
127 นางสาวศศิกาญจน์ อินต๊ะคำ 5/2 2
128 เด็กหญิงนิรัชพร ไชยบุตร 3/1 2
129 เด็กหญิงตันติมา ศรีเที่ยง 1/4 2
130 เด็กชายอนุพนธ์ แซ่ย่าง 1/5 2
131 นายภคิน มาลาอนุรักษ์ 5/6 2
132 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง 1/4 2
133 เด็กชายธีรภัทร สนธิคุณ 3/4 2
134 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา 4/3 2
135 เด็กชายธีรภาพ พรหมวงศา 1/4 2
136 เด็กหญิงณัฐณิชา ร่มโพธิ์ 3/2 2
137 เด็กหญิงปุณญดา จันโลหิต 1/4 2
138 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวคลี่ 3/4 2
139 นางสาวจิรัชญา ดอนชาไพร 6/5 2
140 เด็กชายนวรัตน์ โชคสุขทรัพย์สิน 2/4 2
141 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา 1/4 2
142 เด็กชายธีรเมธ เกียรติขจรโรจน์ 2/4 2
143 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ 6/4 2
144 เด็กหญิงธนนันท์ วีระวงค์ 3/2 2
145 เด็กชายรณชัย วัฒนเลิศกิจ 1/4 2
146 นายทักษิณ สาครินทร์ 6/7 2
147 นายธนากร ขยันการ 6/5 2
148 เด็กหญิงธันยพร ปิงกุล 1/4 2
149 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสีผิว 6/4 2
150 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ 1/4 2
151 นางสาวนราศิลป์ องอาจ 4/3 2
152 เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กือ 1/5 2
153 เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์ 1/4 2
154 นางสาวอาทิตยา สุจริตนิรันดร์ 5/5 2
155 เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช 1/4 2
156 นายอภิวิชญ์ ทานา 4/4 2
157 เด็กชายภัทรพงษ์ กุออ 1/4 2
158 นายมนูญ จารุกรภู่สกุล 6/4 2
159 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จริยา 3/1 2
160 เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ย่าง 1/4 2
161 นายศุภกร ศรีพรรุ่งเรืองดี 6/7 2
162 นางสาวอัญชณา ใจอ่อน 5/2 2
163 เด็กหญิงนภัสสร ศิริ 1/4 2
164 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น 1/5 2
165 เด็กชายบุญนาค พรมเสน 3/3 2
166 เด็กหญิงวริศรา นิปุณะ 1/4 2
167 นางสาวรสริน ทวีสกุลรักพงษ์ 5/5 2
168 เด็กหญิงปางทิพย์ คำธิ 1/4 2
169 นายกฤษณะ พิทาคำ 4/6 2
170 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล 3/4 2
171 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม 4/5 2
172 นางสาวลดาวัลย์ พฤกษ์คีรี 4/5 2
173 เด็กหญิงภัทรฤทัย ริยะนา 3/1 2
174 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม 1/4 2
175 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ 5/2 2
176 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ 1/4 2
177 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ 5/7 2
178 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน 4/6 2
179 เด็กหญิงธนัญญา กาวิไชย 1/4 2
180 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชรแบน 5/2 2
181 นางสาวจันทร์จิรา ยิ่งสินสาริกา 6/4 2
182 เด็กหญิงนิราภร ทานา 1/4 2
183 นายธนวัฒน์ ริยะนา 6/5 2
184 เด็กชายนันทพงศ์ แซ่ย่าง 1/4 2
185 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน 1/4 2
186 นางสาวพัณณิตา ไชยเสน 6/2 2
187 เด็กหญิงณิชา นะที 1/4 2
188 นายสถาพร อุดรสมบัติ 6/7 2
189 นางสาวชยานี หล้าละวงศ์ 6/2 2
190 นางสาวพิรพักตร์ จันทร์พงษ์ 5/2 2
191 นางสาวรัชฎาวัลย์ กองจันทร์ 5/2 2
192 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ 1/4 2
193 นางสาวธัญชนก ใจซื่อ 5/1 2
194 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ 1/4 2
195 นางสาวชนกานต์ กล้าณรงค์เกื้อ 5/5 2
196 เด็กหญิงปัณฑิตา ชนบทคุณธรรม 1/4 2
197 เด็กหญิงชญานี เทิดถวัลย์ชัย 3/4 2
198 นางสาวฐนิดา วิรามอำไพ 4/5 2
199 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ 1/4 2
200 นายภาณุพงศ์ สิริสุนทรกุล 4/5 2
201 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล 6/4 2
202 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง 1/4 2
203 นางสาวกนกวรรณ สารินจา 6/3 2
204 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี 1/4 2
205 นางสาววันดี บุญเขตอุดม 6/4 2
206 เด็กหญิงนิชพัฒน์ แซ่เฒ่า 1/4 2
207 นายชัยวัชร เมืองมา 4/4 1
208 เด็กชายจิรชัย ตระกูลวิจิตร์ 1/3 1
209 เด็กชายปิติพล ผัดอูป 2/4 1
210 นายกันตพิชญ์ แก้วชมภู 5/1 1
211 นางสาววัชรา สิทธิ์คงชัย 5/7 1
212 เด็กหญิงสุธิตรา ปิงกุล 3/2 1
213 เด็กหญิงบุญยพร ชัยพิบูลวงษ์ 3/4 1
214 นายคุณากร อินทรัตน์ 5/1 1
215 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง 2/2 1
216 นายนัปกร จันเวียง 4/1 1
217 นางสาวศศิวิมล ปอโชโร 6/4 1
218 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์ดำรงศรี 2/4 1
219 เด็กหญิงวาสินี โพธิพงศ์ 2/3 1
220 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 6/2 1
221 นางสาวอาภัสรา ศิขรินศานติ 4/1 1
222 เด็กชายธนโชติ นะที 2/4 1
223 เด็กชายกรทัศน์ ผัสดี 3/4 1
224 นายสุดยอด ครองคีรีสิน 6/7 1
225 นางสาววิลาวัณย์ คำมูล 6/1 1
226 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใสนวล 2/4 1
227 นางสาวนงลักษณ์ อุปนันท์ 6/4 1
228 นายอานนทชัย กุนนะ 5/6 1
229 เด็กหญิงปริศนา เกษมเลิศดี 3/4 1
230 นายอภิวิชญ์ มูลไชย 6/5 1
231 เด็กหญิงโชษิตา น้อยยะ 2/2 1
232 เด็กชายสรวิศ พิทาคำ 3/1 1
233 นางสาววีรดา ท้าวศิริ 5/2 1
234 เด็กหญิงพัชนี ธีรวัฒน์ประทาน 2/4 1
235 นางสาวจรรยา ตระสักชลาศัย 6/4 1
236 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พันธุ์ดี 3/3 1
237 เด็กหญิงอัญชลี เจริญวงศ์ 3/4 1
238 นางสาวอนัญญา กุออ 6/2 1
239 นางสาวเบญจมาศ ใหม่เฟย 5/3 1
240 นายอรรถพล พานทอง 4/2 1
241 นางสาวณัฐนรี รู้ซื่อ 6/4 1
242 เด็กหญิงพิมพิศา คำแปง 2/4 1
243 เด็กหญิงชนิตา กรองมาดี 3/3 1
244 นายนนทภพ เยาว์ธานี 5/6 1
245 นายวีรยุทธ เอื้อบุญนิธิเกษม 5/3 1
246 นางสาวปาริฉัตร บรรพต 4/5 1
247 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ 4/2 1
248 เด็กชายอิสระ แสงโพธิ์ดา 3/5 1
249 เด็กชายอินทนนท์ กันทศิลป์ 3/2 1
250 เด็กหญิงเจือจันทร์ มงคลวิบูลย์ผล 2/3 1
251 นางสาวพันธ์ทิพย์ สมวถา 6/2 1
252 เด็กชายนิพัธ จินดาหลวง 2/4 1
253 เด็กหญิงกนิษฐา สิริไฉไล 3/4 1
254 นายปฏิภาน ฤทธิ์เรืองโรจน์ 4/4 1
255 นายยุทธพงษ์ วิเศษคุณ 6/7 1
256 เด็กหญิงรติมา ถาวร 3/2 1
257 นางสาวพรนภา โมทู 5/2 1
258 เด็กหญิงนิตยา ปันศิริ 2/4 1
259 นางสาวอรวี พวกกล้ากุศล 6/4 1
260 เด็กชายจาตุรงค์ ว่องไว 3/4 1
261 นางสาวพรพณา สัมฤทธิ์กันทร 6/3 1
262 นางสาวลำดวน ตระกูลวิจิตร์ 5/4 1
263 เด็กหญิงพิยดา ปัญญาดวง 2/4 1
264 นายธวัชชัย เลิศดำเนิน 6/4 1
265 นางสาวรัศมี ศักดิ์ดำรงศรี 5/7 1
266 นางสาวพรไพลิน วิทยานราธร 6/6 1
267 นางสาวภัคจิรา แบบแผน 6/4 1
268 เด็กหญิงวิชยาดา สุริยา 2/4 1
269 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 3/1 1
270 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร 1/2 1
271 นายพัฒนา กันทา 6/2 1
272 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร 4/4 1
273 นางสาวพิมพ์ ลุงที 4/5 1
274 เด็กหญิงณิชญา วุฒิไพรวัลย์ 2/4 1
275 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น 6/1 1
276 นายประสพพร ตุ่นแก้ว 4/1 1
277 นางสาวอรยา ธิการ 4/2 1
278 เด็กหญิงธนัชญา นะที 2/4 1
279 นางสาวรัตติกาล ภูผาอารักษ์ 6/4 1
280 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคำ 3/4 1
281 เด็กชายทรงพล ทาวดี 3/5 1
282 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ 5/2 1
283 นายกิตติพงศ์ อนาคม 4/4 1
284 เด็กหญิงปิยนุช ชวลิตเกียรติกุล 2/4 1
285 เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญผล 3/5 1
286 เด็กหญิงวณิดา สิทธิ์คงจิรัง 3/4 1
287 นางสาวศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ 5/2 1
288 นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย 5/4 1
289 เด็กชายยุทธพันธ์ สุทธิธรานนท์ 2/4 1
290 นางสาวจุฑามณี จิตสุข 5/1 1
291 เด็กหญิงสมัญญาทิพย์ สินเอี่ยม 1/2 1
292 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ 5/1 1
293 นางสาวรมิตา บุญรัง 6/4 1
294 นางสาวจันทร์ธีรา นันท์ธีรา 5/7 1
295 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ 4/4 1
296 นางสาวอนงค์นุช แก้วบุตร 6/2 1
297 นางสาววรัญญาธร ธิโน 6/1 1
298 เด็กชายนพณัฐ ฟองตา 2/4 1
299 นางสาวสุกัญญา แซ่เฮ้อ 6/3 1
300 เด็กชายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล 3/4 1
301 นางสาวนพจิรา สมนวล 6/1 1
302 นางสาวกฤษณา รินทะกะ 5/1 1
303 เด็กหญิงนาราภัทร สัตย์ซื่อ 2/4 1
304 นางสาวธิดา กัลยางามเลิศ 6/4 1
305 เด็กหญิงสายสุนีย์ คีรีรัตนคำรณ 3/4 1
306 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน 5/5 1
307 นายอัครชัย ขยันทำ 5/6 1
308 นางสาวสิริกร ทามูล 4/2 1
309 นายจักรพันธ์ ไกรศรี 4/3 1
310 เด็กหญิงพิชยา โชคสร้างทรัพย์ 2/4 1
311 นางสาวสุวรรณา เกสรีดงไพร 6/4 1
312 นายจรัณ หนักแน่น 5/1 1
313 นางสาวนวินดา ลำนำไพร 5/5 1
314 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา 6/4 1
315 เด็กหญิงวธิดา มงคลวิบูลย์ผล 2/4 1
316 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง 4/3 1
317 นางสาวจินดารัตน์ ฉันทนาธุวานนท์ 5/3 1
318 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล 4/6 1
319 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน 4/1 1
320 นางสาวกรพินธุ์ กุณะ 6/1 1
321 นายกฤต โฆษิตมุธากร 6/7 1
322 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ 6/3 1
323 นางสาวอภิสรา จิตสุข 4/2 1
324 นางสาวทินประภา สารินจา 4/5 1
325 เด็กชายวชิรวิทย์ นะที 2/5 1
326 เด็กชายปภังกร หมอยาดี 2/4 1
327 นางสาวจินตนา พงศ์พนาภักดี 6/4 1
328 เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุตร 3/4 1
329 นางสาวไพริน แสร้ม 5/4 1
330 เด็กหญิงกันยารัตน์ ผ่องพินิจศรี 1/3 1
331 เด็กหญิงปภัสสร วงศ์สุวรรณ 2/4 1
332 นางสาวสุธีร์ดา วิจิตรโยธิน 6/3 1
333 เด็กหญิงจรัญศรี สุธรพรหมรักษ์ 3/4 1
334 เด็กหญิงรุ่งนภา มาตรวัตร์ 1/1 1
335 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส 6/3 1
336 เด็กหญิงมยุเรศ กุลสุพรรณรัตน์ 2/3 1
337 เด็กชายชลชาติ อนุกุล 1/3 1
338 เด็กชายพัชระ ขุนแปะ 2/4 1
339 นายณัฐพล พุทธมูล 5/1 1
340 นางสาวจันทร์จิรา ชลธิศบรรพต 5/7 1
341 เด็กหญิงภควดี ปัณณ์อริยะ 3/4 1
342 นางสาวจีราพร เชื้อทำดี 6/6 1
343 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์ตา 5/1 1
344 เด็กหญิงจรรยวรรธ ถาคำ 2/2 1
345 เด็กหญิงปฏิมา ศรีแสงอ่อน 3/2 1
346 นางสาวสุธิดา สุรินทร์คำ 5/6 1
347 นายปัญญา จตุพรคุณธรรม 6/6 1
348 เด็กชายธนพนธ์ แดงขาวเขียว 2/4 1
349 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีโสดา 3/4 1
350 นางสาวนิพรรณพร กิจวรรณศิลป์ 6/3 1
351 นายอัฐธชัย กนกอุรพี 6/7 1
352 เด็กหญิงนริศรา พิทาคำ 2/4 1
353 นางสาวอารยา ใจดี 6/4 1
354 เด็กหญิงยุภารัตน์ คุณานาถอัปสร 3/4 1
355 เด็กหญิงวรรณิกา สมหมาย 3/5 1
356 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ 4/2 1
357 นายเกริกพล พิทาคำ 5/5 1
358 เด็กชายณัฐกร ใจอ่อน 2/3 1
359 เด็กหญิงพิชญา เตือนจันทึก 2/4 1
360 นางสาวจีรวรรณ อัจฉรารักษ์ไพร 6/4 1
361 นางสาวจิรภิญญา สุริยา 5/1 1
362 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม 2/4 1
363 เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 3/1 1
364 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา 4/3 1
365 นางสาวเขมิสรา ประพาสโสภิต 5/3 1
366 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเที่ยง 5/4 1
367 นางสาวสกาวรัตน์ ทิพสอน 5/2 1
368 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา 5/6 1
369 นายเจษฏา อรัญสุดประเสริฐ 4/2 1
370 เด็กหญิงกิตติดาวัลย์ ปิงกุล 3/5 1
371 นายกรวิชญ์ พุ่มพวง 6/2 1
372 เด็กชายบุลกิต จริยา 2/4 1
373 นายธนาชัย อารีสิงขร 5/7 1
374 เด็กหญิงกุลณัฐ ยืนยง 3/4 1
375 เด็กหญิงสุทธิดา กิติรัตน์ 3/5 1
376 นายธนกร อุทารลาภบุญ 5/2 1
377 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา 5/2 1
378 เด็กหญิงนุศรา แซ่ย่าง 2/4 1
379 นายวัศพล เลิศพงศธร 4/3 1
380 เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยบุตร 3/4 1
381 นายไชยภพ ชาญชนะสกุล 5/5 1
382 เด็กชายพัชรพล อนวัชภัทรา 2/3 1
383 เด็กหญิงจอมขวัญ อินต๊ะ 3/5 1
384 นางสาวเสาวนีย์ ขวัญจิตต์วิจิตร 6/6 1