ระบบบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม

โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ข้อความต้อนรับ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม โรงเรียนแม่แจ่ม พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บ ติดตาม ประเมินผลและรายงานข้อมูลการบริหารจัดการภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้สารสนเทศร่วมกัน


พบข้อมูลผิดพลาด หรือทำงานไม่ถูกต้อง แจ้ง
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 Tel. 053-485104