รายงานการบันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวันตามระดับชั้น

สถิติการบันทึกข้อมูลโฮมรูมระดับชั้น ม.1

ทำการบันทึกโฮมรูมแล้ว

ยังไม่ได้บันทึกโฮมรูม

0

5

สถิติการบันทึกข้อมูลโฮมรูมระดับชั้น ม.2

ทำการบันทึกโฮมรูมแล้ว

ยังไม่ได้บันทึกโฮมรูม

0

5

สถิติการบันทึกข้อมูลโฮมรูมระดับชั้น ม.3

ทำการบันทึกโฮมรูมแล้ว

ยังไม่ได้บันทึกโฮมรูม

0

5

สถิติการบันทึกข้อมูลโฮมรูมระดับชั้น ม.4

ทำการบันทึกโฮมรูมแล้ว

ยังไม่ได้บันทึกโฮมรูม

0

6

สถิติการบันทึกข้อมูลโฮมรูมระดับชั้น ม.5

ทำการบันทึกโฮมรูมแล้ว

ยังไม่ได้บันทึกโฮมรูม

0

7

สถิติการบันทึกข้อมูลโฮมรูมระดับชั้น ม.6

ทำการบันทึกโฮมรูมแล้ว

ยังไม่ได้บันทึกโฮมรูม

0

7

รายงานการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโฮมรูม ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2561 แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -