รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
รายการ จำนวนนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,263 คน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1,093 คน
นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน
นักเรียนลาป่วย 33 คน
นักเรียนลากิจ 47 คน
นักเรียนมาสาย 32 คน
นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 1 คน
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายชั้น
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2564
จำนวน 57 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายศรชัย ชวลิตเกียรติกุล ม.1/4
2 เด็กชายปัณณวิชญ์ คำมาลา ม.1/4
3 เด็กชายสงกรานต์ สิทธิ์คงจรัส ม.1/5
4 เด็กชายชีวธันย์ บุญรัง ม.1/5
5 เด็กชายปิยพนธ์ สุสันต์ธรรมกุล ม.1/5
6 เด็กชายธนภูมิ เติมฤดีเสมอ ม.1/5
7 เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์ ม.1/5
8 เด็กหญิงกันยรัตน์ มนทนม ม.1/6
9 เด็กชายนันทชัย โอระมิตร์ ม.1/6
10 เด็กชายฐิติศักดิ์ สาคะรินทร์ ม.2/2
11 เด็กชายอนุสรณ์ แซ่กือ ม.2/4
12 เด็กชายภูศิรา ยศแสง ม.2/4
13 เด็กชายพงศกร ปาฏิหาริย์ทรัพย์ ม.2/4
14 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สิทธิ์คงดิลก ม.2/5
15 เด็กหญิงสิริยากร สิริวรรณภา ม.2/6
16 เด็กชายฤทธิชัย สุปิณะ ม.2/6
17 เด็กชายชัยนันท์ ปํญญาเรือน ม.2/6
18 เด็กชายชนกชนม์ คำวงศ์ศา ม.2/6
19 เด็กชายชัชวาล อนุวงศ์ ม.3/3
20 เด็กชายกุลกิตติ์ มอญไข่ ม.3/3
21 เด็กชายนิติภูมิ กองจันทร์ ม.3/3
22 เด็กชายกฎทอง หงษ์บินโบก ม.3/3
23 เด็กหญิงกานต์สินี ดีหมู ม.3/3
24 เด็กชายกิตติพงศ์ มฤคมาศ ม.3/3
25 เด็กชายตาล เพชรใส ม.3/3
26 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน ม.3/4
27 เด็กชายอนันต์ ปินคำ ม.3/5
28 เด็กชายอำพล เอกเลิศสวัสดิ์ ม.3/5
29 เด็กชายอานัติ สมวถา ม.3/5
30 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ว้าง ม.4/2
31 นายนพรัตน์ สีพรม ม.4/3
32 นางสาวพิมลพรรณ โมตาลี ม.4/3
33 นางสาวสุจินดา ชัยศรีมลฑล ม.4/4
34 นายธีรยุทธ พนากิจไพรวัลย์ ม.4/4
35 นายวีรยุทธ จันทร์ย้อน ม.4/4
36 นายวัชรัตร์ วลัยมารีพัฒนา ม.4/4
37 นายชัยธวัช อินของ ม.4/5
38 นายวัชพงษ์ นิธิจิดา ม.4/5
39 นายโชคเจริญ อภิรักษ์ไพรสณฑ์ ม.4/5
40 นายชยุตม์ ฟองตา ม.4/5
41 นายทวิพัฒน์ เจริญผล ม.4/5
42 นายสุพันชัย ศิริสกุลไพร ม.4/6
43 นายศุภลักษณ์ ศรีโสดา ม.4/6
44 นายบุรพล จตุรเลิศวรกุล ม.4/6
45 นายชลากร เจริญสว่างธรรม ม.5/3
46 นายธนากร พัฒนชูสกุล ม.5/3
47 นางสาวขวัญชนก เรืองกิจเจนจบ ม.5/5
48 นางสาวอรุณรัตน์ ชวลิตธรรมรุ่ง ม.5/5
49 นางสาวบุญยาพร ชัยพิบูลวงษ์ ม.5/6
50 นางสาวพิชญา สิทธิ์คงชัย ม.5/6
51 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ ม.6/1
52 นางสาวสุรีย์พร เสนาะสกุลเลิศ ม.6/4
53 นายธีรวิทย์ ปอโชโร ม.6/5
54 นายพรสุข เทิดทูนไพร ม.6/5
55 นายยศสรัล ธนพรบริสุทธิ์ ม.6/5
56 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ ม.6/5
57 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ ม.6/5
รายชื่อนักเรียนลาป่วย ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2564
จำนวน 33 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กหญิงอาทิตยา พิทาคำ ม.1/3
2 เด็กหญิงเสาวภา กิจสันติกุล ม.1/3
3 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ชำนาญ ม.1/4
4 เด็กหญิงณัชชา พรมปินตา ม.1/6
5 เด็กหญิงกุลธิดา กระจ่างกิจคงเชื้อ ม.1/6
6 เด็กชายอภิวุฒิ หนักแน่น ม.1/6
7 เด็กชายรณวีร์ บุญถึง ม.1/6
8 เด็กหญิงอภิสรา ศรีโสดา ม.2/3
9 เด็กหญิงเกียรติสุดา ขวัญฟ้าหิรัญ ม.2/4
10 เด็กชายอนุสิทธิ์ กาไว ม.2/4
11 เด็กหญิงพิชชา ธนะโกฏิ ม.2/5
12 เด็กหญิงเชิญขวัญ ยั่งยืนปิยรัตน์ ม.2/5
13 เด็กหญิงปวิชญา สมสัตย์ ม.3/2
14 เด็กหญิงนิษา ตุ่นคำ ม.3/4
15 เด็กหญิงนิพาดา สาครินทร์ ม.3/4
16 เด็กหญิงนิราภร ทานา ม.3/4
17 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ ม.3/4
18 เด็กชายพงษ์สิริ อินตา ม.3/4
19 นางสาวกาญจนา เข็มเพ็ชร ม.4/3
20 นายณัฐพล สมวถา ม.4/4
21 นายอภิชิต ศรีวรรณสดใส ม.4/4
22 นางสาววิลัยพร วีรชนวงศ์สกุล ม.4/5
23 นางสาวลลิตา จันตา ม.4/5
24 นายปณัฐพล ศรีโสดา ม.5/1
25 นางสาวอาทิตยา มุ่งดี ม.5/1
26 นางสาวปฏิมา ศรีแสงอ่อน ม.5/2
27 นางสาวจิราวรรณ บุญรัง ม.5/4
28 นางสาวตมิสา พะเยาว์ ม.5/4
29 นางสาวณีรานุช ประสบศิลป์พงษ์ ม.5/5
30 นางสาวนีราวรรณ โพธิพงศ์ ม.6/1
31 นางสาวชลิดา โปธายะ ม.6/1
32 นายสุทธิภัทร มุนิลทร ม.6/2
33 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา ม.6/3
รายชื่อนักเรียนลากิจ ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2564
จำนวน 47 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายกัณฑ์รพี มูลแก้ว ม.1/3
2 เด็กหญิงณัฐธิดา ใจเอื้อน ม.1/3
3 เด็กหญิงธันยากานต์ คนใจบุญ ม.2/1
4 เด็กหญิงธนาภรณ์ เที่ยงจันตา ม.2/1
5 เด็กชายมงคล แซ่ย่าง ม.3/4
6 เด็กชายปิยะพงษ์ อุทารลาภบุญ ม.3/4
7 เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหมั้น ม.3/4
8 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี ม.3/4
9 เด็กชายสุชาติ วิรามอำไพ ม.3/5
10 นายอนุพล ขวัญไพรจิระ ม.4/6
11 นางสาวบัวชมพู พรมซาว ม.5/2
12 นางสาวจิณณพัตร สมวถา ม.5/4
13 นางสาววรรณิกา สมหมาย ม.5/4
14 นางสาวธีรวัลย์ ธรรมประทีปชัย ม.5/4
15 นางสาวบุณยาพร สุขไพรบูรณ์ศรี ม.5/4
16 นางสาวณัฐฐิรา อุทารลาภบุญ ม.5/4
17 นางสาวปานทิพย์ ปันศิริ ม.5/4
18 นางสาวชลธิชา หนักแน่น ม.5/4
19 นางสาวเกศรินทร์ ปัญญารัตนคุณ ม.5/4
20 นางสาวจิรัชญา แก้วประเสริฐ ม.5/4
21 นางสาวสาริกา ชัยวิเศษกุล ม.5/4
22 นางสาวชนากานต์ กันธเสน ม.5/4
23 นางสาวมลธิรา ไชยกาล ม.5/4
24 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ ม.6/1
25 นางสาวจารุกัญญ์ แซ่ว่าง ม.6/1
26 นางสาวอรยา ธิการ ม.6/2
27 นางสาวอภิสรา จิตสุข ม.6/2
28 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ ม.6/2
29 นายพิสิษฐ์ เลไธสง ม.6/2
30 นางสาวลดาวัลย์ เจริญพรจันทา ม.6/3
31 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี ม.6/3
32 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง ม.6/3
33 นางสาวชมพูนุท กล้าณรงค์เกื้อ ม.6/3
34 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ ม.6/3
35 นางสาวศศิพร สิริวงค์ ม.6/3
36 นางสาวกนกกุล ชาญปิติรุ่งเรือง ม.6/3
37 นางสาวจิรัชญา เรืองตระกูล ม.6/3
38 นายปฎิภาณ กรรณิกา ม.6/3
39 นางสาวรินวาดี ธาราลิขิต ม.6/3
40 นายวัศพล เลิศพงศธร ม.6/3
41 นางสาวนุศรา ริยะนา ม.6/3
42 นางสาวเพชราภรณ์ วาสนาดีเลิศ ม.6/3
43 นางสาววิรพันธ์ พนาใสสุวรรณ ม.6/3
44 นายณดณ ติดนนท์ ม.6/4
45 นายชนินทร์ จินา ม.6/4
46 นางสาวสุภัสสรา กุลสุพรรณรัตน์ ม.6/4
47 นายชาญวิทย์ รินไชยยา ม.6/4
รายชื่อนักเรียนมาสาย ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2564
จำนวน 32 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายกานต์กวี กิติรัตน์ ม.1/4
2 เด็กชายจิรภัทร ถาวรประทาน ม.2/4
3 เด็กชายกิตติพันธ์ สิทธ์คงเจริญ ม.2/5
4 เด็กชายวรพล จันสีมา ม.2/6
5 เด็กชายรพีภัทร ปันศิริ ม.2/6
6 เด็กหญิงวริศรา จันทร์ตา ม.3/1
7 เด็กหญิงศิริรัตน์ สุต๋าคำ ม.3/1
8 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทามูล ม.3/1
9 เด็กชายคณาธิป ศรีเที่ยง ม.3/1
10 เด็กหญิงขวัญข้าว ทองตา ม.3/4
11 เด็กชายชวลิต กรธนาชัย ม.3/5
12 เด็กชายอำพล พันธ์ขาว ม.3/5
13 นายคันธารัตน์ พิทาคำ ม.4/1
14 นางสาววิชญาดา บุญเกิด ม.4/1
15 นายเสน่ห์ ดีอูป ม.4/5
16 นายอริญชัย เกษมสุขพูนวัตถุ ม.4/5
17 นายจิรายุทธ วงศ์สุวรรณ ม.4/5
18 นายวชิรวิชญ์ นะที ม.4/5
19 นายเนติธร ฝายหิน ม.4/6
20 นายอินทนนท์ กันทะศิลป์ ม.5/1
21 นายสุทธิกานต์ แกนุ ม.5/1
22 นางสาวชนิกานต์ อินทร์ละม่อม ม.5/3
23 นายพีรนัย ทาอวน ม.5/3
24 นายทรงพล ทาวดี ม.5/5
25 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส ม.6/2
26 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ ม.6/2
27 นายสงกรานต์ แสงบุญ ม.6/2
28 นายศุภชัย ทนันชัย ม.6/4
29 นายวรินทรัฐ แก้วประเสริฐ ม.6/4
30 นายกฤติเดช เจริญใจ ม.6/4
31 นายภานุวัฒน์ ศรีโสดา ม.6/4
32 นายธนภูมิ สาสุจิตร ม.6/4
รายงานการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2564 แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - -