รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
รายการ จำนวนนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,213 คน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1,058 คน
นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 96 คน
นักเรียนลา 26 คน
นักเรียนมาสาย 0 คน
นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 33 คน
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายชั้น
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2562
จำนวน 96 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายเอกชัย ต๊ะแดง ม.1/1
2 เด็กชายภูวิศ วิมลสิริพักตร์ ม.1/3
3 เด็กชายหล้าส่วย กอ ม.1/3
4 เด็กชายปพนสรรค์ แซ่ว้าง ม.1/4
5 เด็กชายธนธรณ์ ใจสุภาพอ่อนน้อม ม.2/3
6 เด็กชายธนวัฒน์ โมงปันแก้ว ม.2/3
7 เด็กหญิงจีรภา เจริญเดช ม.2/3
8 เด็กหญิงญาณิศา ร่มโพธิ์ ม.2/3
9 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม ม.2/4
10 เด็กชายภูมิตะวัน ปทุมจิราภา ม.2/4
11 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย ม.2/5
12 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ ม.2/5
13 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น ม.2/5
14 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล ม.2/5
15 เด็กหญิงผึ้ง - ม.2/5
16 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย ม.2/5
17 เด็กหญิงศิริรัตน์ ปันศิริ ม.2/5
18 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ ม.3/1
19 เด็กหญิงภิรัญญา ขันสุธรรม ม.3/4
20 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล ม.3/5
21 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล ม.3/5
22 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ ม.3/5
23 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง ม.3/5
24 เด็กชายเกียรติคุณ วิชาคำ ม.3/5
25 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล ม.3/5
26 เด็กชายสันติ ไชยบุตร ม.3/5
27 นางสาวพิมพ์นิภา ภรพิพัฒน์กุล ม.4/2
28 นางสาวบุลภรณ์ ซื่อย่าง ม.4/2
29 นางสาวฐิติรัตน์ สุขใจ ม.4/3
30 นางสาวกวินนา แซ่ย่าง ม.4/3
31 นางสาวเบญจมาศ แสงสรทวีศักดิ์ ม.5/1
32 นายสุทธิภัทร มุนิลทร ม.5/2
33 นายสงกรานต์ แสงบุญ ม.5/2
34 นางสาวรจนา มาลีวรสิทธิ์ ม.5/2
35 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา ม.5/3
36 นายยุทธพิชัย เสาวลักษณ์เมฆา ม.5/3
37 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง ม.5/3
38 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ ม.5/3
39 นางสาวสุจิตรา กมลวุฒิเวช ม.5/4
40 นางสาวครองขวัญ คุ้มกันนาน ม.5/4
41 นางสาวหทัยทิพย์ ธาราหรรษา ม.5/4
42 นางสาวมยุรี ปัญญาพรเลิศ ม.5/4
43 นางสาวทินประภา สารินจา ม.5/5
44 นายณัฐพนธ์ ไชยภา ม.5/5
45 นายพงศกร ทาวดี ม.5/5
46 นายพรสุข เทิดทูนไพร ม.5/5
47 นายชื่นชม ธันยพรประทาน ม.5/5
48 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล ม.5/5
49 นางสาวดวงอร พฤกษ์คีรี ม.5/5
50 นายพิชิตชัย สุขเลิศดิลกกุล ม.5/6
51 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน ม.5/6
52 นายสุริยา จริยา ม.5/6
53 นายกฤษณะ พิทาคำ ม.5/6
54 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม ม.5/6
55 นายนภัส ประมูลเงินทอง ม.5/6
56 นายศราวุฒิ มงคลวิบูลย์ผล ม.5/6
57 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ ม.5/6
58 นายเจตพล กระจ่างกิจใจชุ่ม ม.5/6
59 นายณฐวัฒน์ นิลเขต ม.5/6
60 นายสุภชีพ ท่าผาปวงชน ม.5/6
61 นายบุญยง พรเมธีกุล ม.5/6
62 นายชนะ พรหมมา ม.5/6
63 นายสุรศักดิ์ สิริธารากุล ม.5/6
64 นายนนทนันท์ กุณะ ม.5/6
65 นายเด่นดนัย คำอ้าย ม.5/6
66 นายวัชรพร จงจิตรเสรี ม.5/6
67 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ ม.5/6
68 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี ม.5/6
69 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย ม.5/6
70 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล ม.5/6
71 นายพงศกร พวกกล้ากุศล ม.5/6
72 นายณัชพล เก่งการทำ ม.6/1
73 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ ม.6/4
74 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล ม.6/4
75 นายโกศัลย์ ศักดิ์คงนันทกุล ม.6/4
76 นายอำนาจ - ม.6/4
77 นายทีปกร โพธิพงศ์ ม.6/4
78 นายธนาธร อุปรี ม.6/5
79 นายกมล ฉัตรกมลทิพย์ ม.6/5
80 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม ม.6/6
81 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม ม.6/6
82 นายเอกชัย วัชรไพรงาม ม.6/6
83 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม ม.6/6
84 นางสาวจุรีรัตน์ ทรายโชติคงคา ม.6/6
85 นายพลวัต เจริญผล ม.6/7
86 นายเสฏฐวุฒิ ปันศิริ ม.6/7
87 นายวิชิต กัญจะมูล ม.6/7
88 นายอภิชาติ โพทะนะ ม.6/7
89 นายอภิชาติ สถิตพงษ์เดช ม.6/7
90 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน ม.6/7
91 นายทวีศักดิ์ ถิ่นบัวตอง ม.6/7
92 นายธนากร มุนินทร ม.6/7
93 นายธนาชัย อารีสิงขร ม.6/7
94 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร ม.6/7
95 นายสมชาย อัศววรการ ม.6/7
96 นายสุปวีณ์ กล้าณรงค์เชาว์ ม.6/7
รายชื่อนักเรียนลา ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2562
จำนวน 26 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กหญิงปริณดา ก๊วยศิริกุล ม.1/3
2 เด็กหญิงอาทิตยา เพ็ญสุข ม.1/3
3 เด็กชายศตวรรศ์ ญาณีปราดเปรื่อง ม.1/5
4 เด็กหญิงเชิญขวัญ ยั่งยืนปิยรัตน์ ม.1/5
5 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิมปา ม.2/2
6 เด็กหญิงฟอง - ม.2/5
7 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีรักษา ม.3/3
8 เด็กชายภูทนนท์ ชมภู ม.3/5
9 นายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ ม.4/2
10 นางสาวณัฐชา สง่างาม ม.4/4
11 นายพงศกร ดุษฎีไพรวัลย์ ม.4/5
12 นางสาวกิตติดาวัลย์ ปิงกุล ม.4/5
13 นางสาวสุพิชญา ยั่งยืนปิยรัตน์ ม.5/2
14 นายณดณ ติดนนท์ ม.5/4
15 นางสาวฌาวนันท์ กรรณิกา ม.6/1
16 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา ม.6/1
17 นายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์สุ ม.6/1
18 นางสาวสุธีธิดา เทิดพาณิชย์ ม.6/2
19 นางสาววนิสา ชนากานต์กูล ม.6/3
20 นายยุทธชัย คุ้มกันนาน ม.6/3
21 นางสาวปนัดดา เกติ ม.6/4
22 นายกฤษนัย แสงแก้ว ม.6/5
23 นายพงศกร ขยันทำ ม.6/5
24 นางสาวพรพิชญา โชติสกุลเลิศ ม.6/5
25 นายยุทธพิชัย จรพิบุญ ม.6/6
26 นางสาวสุธีรา ไพศาลเปี่ยมสุข ม.6/7
รายชื่อนักเรียนมาสาย ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2562
จำนวน 0 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
รายงานการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2562 แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -