รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
รายการ จำนวนนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,270 คน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
นักเรียนลา 0 คน
นักเรียนมาสาย 0 คน
นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 1,270 คน
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายชั้น
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563
จำนวน 0 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
รายชื่อนักเรียนลา ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563
จำนวน 0 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
รายชื่อนักเรียนมาสาย ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563
จำนวน 0 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
รายงานการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563 แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -