รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
รายการ จำนวนนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,213 คน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1,125 คน
นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 49 คน
นักเรียนลา 28 คน
นักเรียนมาสาย 11 คน
นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 0 คน
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายชั้น
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2562
จำนวน 49 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายเอกชัย ต๊ะแดง ม.1/1
2 เด็กชายภูวิศ วิมลสิริพักตร์ ม.1/3
3 เด็กชายหล้าส่วย กอ ม.1/3
4 เด็กชายภูวเดช ยอดสุวรรณ์ ม.1/4
5 เด็กชายสุธิกร รักษาดงดอย ม.1/6
6 เด็กชายพงค์พัฒน์ สุทธสม ม.2/4
7 เด็กชายวิชญะ ถวัลย์ชลาลัย ม.2/5
8 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น ม.2/5
9 เด็กหญิงผึ้ง - ม.2/5
10 เด็กหญิงพรสิริ เกื้อถาวรชัย ม.2/5
11 เด็กหญิงฟอง - ม.2/5
12 เด็กชายวันจันทร์ กล้าณรงค์ขวัญ ม.3/3
13 เด็กชายยุระพันธ์ ไพสิฐธรรมสกุล ม.3/5
14 เด็กชายรักษิต ชาญธนะตระกูล ม.3/5
15 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ ม.3/5
16 เด็กชายวรุตน์ ท้าวปิง ม.3/5
17 เด็กชายแสงชัย ปู่ลุง ม.3/5
18 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล ม.3/5
19 เด็กชายสันติ ไชยบุตร ม.3/5
20 นายวชิรพงศ์ กิจสำราญกร ม.4/2
21 นายพงศกร ดุษฎีไพรวัลย์ ม.4/5
22 นายจีรวุฒิ พายัพธนกร ม.4/6
23 นายผงคำ - ม.4/6
24 นายธีรภัทร์ สนธิคุณ ม.4/6
25 นายนัปกร จันเวียง ม.5/1
26 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา ม.5/3
27 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง ม.5/3
28 นายนิวัต คีรีรัตนไพบูลย์ ม.5/3
29 นางสาวทินประภา สารินจา ม.5/5
30 นายณัฐพนธ์ ไชยภา ม.5/5
31 นายพงศกร ทาวดี ม.5/5
32 นายพรสุข เทิดทูนไพร ม.5/5
33 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล ม.5/5
34 นายชื่นชม ธันยพรประทาน ม.5/5
35 นางสาวแพรวัลย์ ดวงคำมูล ม.5/5
36 นายจักรกฤษณ์ บุญเทียม ม.5/6
37 นายนุตประวีณ์ สุวรรณชลธี ม.5/6
38 นายโชคชัย โพธิ์คุ้มภัย ม.5/6
39 นายฐิติพงศ์ ธีรานุสรณ์กุล ม.5/6
40 นางสาวเทย่า ยอดยิ่งหทัยกุล ม.6/1
41 นางสาววิภาดา หล้ามา ม.6/2
42 นายดาวิด ธรรมชาติสุขใจ ม.6/4
43 นายเอกวฤทธิ์ ยอดยิ่งมโนกุล ม.6/4
44 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร ม.6/4
45 นายขวัญชัย ชัยพิบูลวงษ์ ม.6/6
46 นายบัลลังก์ โมงปันแก้ว ม.6/6
47 นายอานนทชัย กุนนะ ม.6/6
48 นายธนวัฒน์ คำกลาง ม.6/6
49 นายชัยชนะ ธันยพรประทาน ม.6/7
รายชื่อนักเรียนลา ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2562
จำนวน 28 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กหญิงธนาภรณ์ เที่ยงจันตา ม.1/1
2 เด็กหญิงสุนิษา สนธิคุณ ม.1/2
3 เด็กชายชัชวาล อนุวงศ์ ม.2/3
4 เด็กหญิงนัทธิชา บุญรัง ม.2/4
5 เด็กหญิงพรไพลิน พิทาคำ ม.3/1
6 เด็กชายธนโชติ นะที ม.3/4
7 เด็กชายภูสิทธิ์ พิทาคำ ม.3/4
8 เด็กหญิงหทัยชนก นพคุณมงคลชัย ม.3/5
9 นางสาวอรณี เอ็นโดะ ม.4/1
10 นายปฏิพล กันทะปา ม.4/2
11 นายอัมรินทร์ ท่าผาพัฒนากิจ ม.4/5
12 นางสาวชลิดา โปธายะ ม.5/1
13 นายทิวทัศน์ อนุกุล ม.5/1
14 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ ม.5/1
15 นายประสพพร ตุ่นแก้ว ม.5/1
16 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ ม.5/3
17 นางสาวธัญย์ชนก บุญเรืองยา ม.5/3
18 นายธนภูมิ สาสุจิตร ม.5/4
19 นายพงศ์เทพ เรืองกิจเงิน ม.5/6
20 นายนภัส ประมูลเงินทอง ม.5/6
21 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา ม.6/1
22 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา ม.6/4
23 นางสาววาสนา อัศววารีไพร ม.6/4
24 นางสาวเพชรพลอย สุสันต์ธรรมกุล ม.6/4
25 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน ม.6/5
26 นายกฤษนัย แสงแก้ว ม.6/5
27 นางสาวอมราพร สันติสุขชน ม.6/6
28 นายธนากร มุนินทร ม.6/7
รายชื่อนักเรียนมาสาย ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2562
จำนวน 11 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายภานุพงค์ เรืองกิจชาญชัย ม.3/3
2 นายสงกรานต์ แสงบุญ ม.5/2
3 นายดำรงค์ศาสตร์ ธาราอุทิศบุญ ม.5/6
4 นายบุญยง พรเมธีกุล ม.5/6
5 นายวัชรพร จงจิตรเสรี ม.5/6
6 นายจักรชัย ธนบูรณ์พงศ์ ม.5/6
7 นายขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม ม.6/6
8 นายเอกสิทธิ์ วัชรไพรงาม ม.6/6
9 นางสาวออมสิน ปินคำ ม.6/6
10 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม ม.6/6
11 นายวิโรจน์ กวินกันทรากร ม.6/7
รายงานการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2562 แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -