รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
รายการ จำนวนนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,168 คน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 823 คน
นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
นักเรียนลา 41 คน
นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 264 คน
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายชั้น
รายชื่อนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2561
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กหญิงฑิตยา ทิพศร ม.1/2
2 เด็กชายศักดิ์กมล มาลีมโนยศ ม.1/5
3 เด็กชายศุภชัย หรรษากานน ม.1/5
4 เด็กชายณัฐพล ศุภกิตติเลิศ ม.2/3
5 เด็กชายทวิพัฒน์ เจริญผล ม.2/4
6 เด็กชายธนวันต์ สิริธารากุล ม.2/4
7 เด็กชายรัชพล เรืองกิจคณะ ม.2/5
8 เด็กชายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ ม.2/5
9 เด็กชายนุพงศ์ อภิชาติวิไล ม.2/5
10 เด็กชายวรกันต์ ศรีเที่ยง ม.3/3
11 เด็กหญิงบัวชมพู พรมซาว ม.3/3
12 เด็กชายธีรภาส ร่วมใจรักพัฒนา ม.3/3
13 เด็กชายรุ่งโรจน์ กันธิยะ ม.3/4
14 เด็กชายพีรนัย ทาอวน ม.3/4
15 เด็กชายวัฒนา กัลยางามเลิศ ม.3/4
16 เด็กชายปฏิพล ขวัญใจชาวดอย ม.3/4
17 เด็กชายทวีศักดิ์ แซ่เห่อ ม.3/4
18 เด็กชายกฤษฎากร ขยันการ ม.3/5
19 เด็กชายชานน สมยศ ม.3/5
20 เด็กชายศราวุฒิ ใจหาญ ม.3/5
21 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ ม.4/1
22 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส ม.4/2
23 นางสาวกุลภรณ์ ฟองตา ม.4/3
24 นางสาวดาริกา สุขวสันต์สร้าง ม.4/3
25 นายจิรวัฒน์ สุปิณะ ม.4/5
26 นายทรงวุฒิ สดุดีเรืองชัย ม.4/5
27 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ ม.4/5
28 นางสาวศิริพร เก่งการทำ ม.4/5
29 นางสาวอรอุมา วิมุตกรรม ม.4/5
30 นางสาวณัฐชยา ศรีเที่ยง ม.5/1
31 นายณัฐชัย ชูกลิ่นนิรันดร ม.5/4
32 นายนนทภพ เยาว์ธานี ม.5/6
33 นายวีรวุฒิ สิริว่องวัฒนกิจ ม.5/6
34 นายกิตติภพ ว่างจิตเจริญ ม.5/6
35 นางสาวลัดดาวัลย์ มงคลเลิศนภา ม.5/7
36 นางสาวประสิตา แจ่มแจ้ง ม.6/3
37 นายบดินทร์ แสงแก้ว ม.6/3
38 นางสาวกนิษฐา ฐานสกุลทวี ม.6/3
39 นางสาวจุฑามาศ ตาปัญญา ม.6/4
40 นายจิรพนธ์ รัตนพงไพรรักษา ม.6/5
รายชื่อนักเรียนลา ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2561
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายกฤษฏา ใจอ่อน ม.1/3
2 เด็กชายศุภนัฐ สัตย์หมั้น ม.1/5
3 เด็กชายชัยธวัช อินของ ม.2/3
4 เด็กชายณัฐชัย ยอดยิ่งหทัยกุล ม.2/3
5 เด็กหญิงไอรีณ โอระมิตร์ ม.2/3
6 เด็กชายพัชรพล สาครินทร์ ม.2/5
7 เด็กหญิงแสงหลาว - ม.2/5
8 เด็กหญิงจิรัชญา กองจันทร์ ม.3/4
9 เด็กหญิงมลธิรา ไชยกาล ม.3/4
10 เด็กชายณัฐพงษ์ กุออ ม.3/4
11 นายทิวทัศน์ อนุกุล ม.4/1
12 นางสาวนุศรา ริยะนา ม.4/3
13 นางสาวนริตา อินทร ม.5/1
14 นางสาวนิชธาวัลย์ จาตา ม.5/1
15 นางสาวพิชญ์สิณี ทิพย์กันธา ม.5/4
16 นายศุภวิชญ์ อมรนิติธรรม ม.5/6
17 นายสราวุธ เจริญใจ ม.5/6
18 นายคชภูมิ แก้วชัย ม.6/1
19 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน ม.6/1
20 นายธิติวุฒิ วงศ์ซื่อ ม.6/1
21 นางสาวกชกรณ์ คำมูล ม.6/1
22 นางสาวนิรัชพร ไชยยา ม.6/1
23 นางสาวเสาวนีย์ หนักแน่น ม.6/1
24 นายณัฐพล ฟองตา ม.6/1
25 นายโสภณัฐ ผัดอูป ม.6/1
26 นางสาวกัญญาพัชร ฐิตะสาร ม.6/1
27 นางสาวกาญจนา โยรภัตร ม.6/1
28 นางสาวจิณาวรรณ ผันแก้ว ม.6/1
29 นางสาวกัญญา ชมพูนุทแจ่มจรัส ม.6/3
30 นางสาวกนกวรรณ สารินจา ม.6/3
31 นางสาวสุพรรณี นันทวิเชียรฤทธิ์ ม.6/3
32 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ดำรงศรี ม.6/3
33 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง ม.6/4
34 นางสาวนงนภัส ชายสิงห์คำ ม.6/4
35 นางสาวอัจฉรา กันทะศิลป์ ม.6/4
36 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย ม.6/4
37 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ ม.6/4
38 นางสาวนภาพร แก้วใจ ม.6/4
39 นางสาวจิราภรณ์ มงคลวิริยคุณ ม.6/5
40 นายธนวัฒน์ ริยะนา ม.6/5
41 นายมนัสศักดิ์ ขจีสว่างแดน ม.6/6
รายงานการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2561 แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -