รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
รายการ จำนวนนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,275 คน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 906 คน
นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 92 คน
นักเรียนลา 58 คน
นักเรียนมาสาย 0 คน
นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 219 คน
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายชั้น
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563
จำนวน 92 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายณัฐชา เรืองกิจขยัน ม.1/2
2 เด็กชายปิยพนธ์ สุสันต์ธรรมกุล ม.1/5
3 เด็กชายปิติกร เรืองกิจชม ม.1/5
4 เด็กชายวรพล เสนาะสกุลเลิศ ม.1/5
5 เด็กชายธีรพงศ์ กุออ ม.1/5
6 เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์ ม.1/5
7 เด็กหญิงพิมพ์วิไล ซันยา ม.1/5
8 เด็กชายสงกรานต์ สิทธิ์คงจรัส ม.1/5
9 เด็กชายนลท์ณพัส เพชรพนารักษ์ ม.1/6
10 เด็กชายชัชพงศ์ กีรติสรรยา ม.1/6
11 เด็กชายรักษิต เพ็ญสุข ม.2/2
12 เด็กชายฐิติศักดิ์ สาคะรินทร์ ม.2/2
13 เด็กชายจิรภัทร ถาวรประทาน ม.2/4
14 เด็กหญิงนพวรรณ พลทา ม.2/4
15 เด็กชายศรีทัศน์ เติมปัญญากุล ม.2/4
16 เด็กชายวีรพล เรืองกิจขยัน ม.2/4
17 เด็กชายศตวรรศ์ ญาณีปราดเปรื่อง ม.2/5
18 เด็กชายนันทภพ สุขใจร่วมพัฒนา ม.2/6
19 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา อินต๊ะก๋อน ม.2/6
20 เด็กชายพลศักดิ์ ไชยวงค์ ม.2/6
21 เด็กชายแสง จางมู ม.2/6
22 เด็กหญิงพรทิพา แจ่มคีรีรัตน์ ม.2/6
23 เด็กชายฤทธิชัย สุปิณะ ม.2/6
24 เด็กชายพีรภัทร มุตาปิน ม.3/4
25 เด็กชายนันทภพ เลิศประเสริฐยิ่ง ม.3/4
26 เด็กหญิงขวัญข้าว ทองตา ม.3/4
27 เด็กชายนันทพงศ์ เมืองไชย์ ม.3/4
28 เด็กหญิงธนพร แก้วอินศรี ม.3/4
29 เด็กชายมงคล มงคลวิบูลย์ ม.3/4
30 เด็กชายอมรรัฐฐ์ ใสนวล ม.3/5
31 เด็กชายกันตพงศ์ ธิคำ ม.3/5
32 เด็กชายอำพล เอกเลิศสวัสดิ์ ม.3/5
33 เด็กชายอดิศร นัคคีย์ ม.3/5
34 เด็กชายอานัติ สมวถา ม.3/5
35 เด็กชายโกเมนท์ แก้ววังศรี ม.3/5
36 เด็กหญิงกมลกานต์ หนักแน่น ม.3/5
37 เด็กหญิงอารณีย์ นะที ม.3/5
38 เด็กชายชวลิต กรธนาชัย ม.3/5
39 นายอาวรณ์ จารุโชติพารา ม.4/4
40 นายวีรยุทธ จันทร์ย้อน ม.4/4
41 นายศราวุฒิ ขวัญสุภาพร ม.4/4
42 นายปิติพล ผัดอูป ม.4/4
43 นายนภดล ประทานเงินทอง ม.4/4
44 นายอภิชิต ศรีวรรณสดใส ม.4/4
45 นายถิรวัฒน์ ศักดิ์คงแก่นสาร ม.4/5
46 นายอริญชัย เกษมสุขพูนวัตถุ ม.4/5
47 นายธนาวัฒน์ ชัยวิเศษกุล ม.4/5
48 นายจิรายุทธ วงศ์สุวรรณ ม.4/5
49 นายชัยธวัช อินของ ม.4/5
50 นายเนติธร ฝายหิน ม.4/6
51 นายกิตติพงษ์ สิทธิ์คงเจริญ ม.4/6
52 นายยงยุทธ ดำรงเชิดชู ม.4/6
53 นายอจลา รื่นรมย์พฤกษา ม.4/6
54 นายโชคทวี ถิ่นบัวตอง ม.4/6
55 นายทวิพัฒน์ เจริญผล ม.4/6
56 นายวรกิจ พนารุ่งทอง ม.4/6
57 นายศุภลักษณ์ ศรีโสดา ม.4/6
58 นายสุรชัย สินเพิ่มทวีพงศ์ ม.4/6
59 นางสาวณัฐณิชา ร่มโพธิ์ ม.5/3
60 นายธีรชัย ชาญเชิดชัยกูล ม.5/3
61 นายธีรวุธ กุลจิรามั่นคง ม.5/3
62 นางสาวธัญญาลักษณ์ แสงปัน ม.5/3
63 นายธนากร พัฒนชูสกุล ม.5/3
64 นายธีรภัทร์ กำกับ ม.5/3
65 นางสาวสุธิตรา ปิงกุล ม.5/3
66 นางสาวสิรินดา แก้วบุตร ม.5/3
67 นายนันทวัฒน์ กิจวรรณศิลป์ ม.5/3
68 นายธีรเมธ อนุรักษ์พนาวารี ม.5/4
69 นายจิรายุทธ พงศ์ไพรสถาพร ม.5/4
70 นายประพัฒน์ กาไว ม.5/5
71 นายภานุวัฒน์ แจ่มใส ม.6/2
72 นางสาวสุภลักษณ์ สนธิคุณ ม.6/2
73 นางสาวพรทิพย์ มุทาพัสวี ม.6/2
74 นางสาวศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ ม.6/2
75 นางสาวสิริกร ทามูล ม.6/2
76 นางสาวภาวินี ทาวดี ม.6/2
77 นางสาวรักตภันตท์ จันต๊ะคำ ม.6/2
78 นายสงกรานต์ แสงบุญ ม.6/2
79 นายณดณ ติดนนท์ ม.6/4
80 นายธนภูมิ สาสุจิตร ม.6/4
81 นายชนินทร์ จินา ม.6/4
82 นางสาวสุรีย์พร เสนาะสกุลเลิศ ม.6/4
83 นายภาณุพงศ์ ธิคุณ ม.6/5
84 นางสาวเจียระไน ศรีเที่ยง ม.6/5
85 นายพงศกร ทาวดี ม.6/5
86 นางสาววนิดา เขตผาตินโคทร ม.6/5
87 นางสาวปาริฉัตร บรรพต ม.6/5
88 นายบัญญพนต์ พวกกล้ากุล ม.6/5
89 นางสาวเกสราภรณ์ พรหมเสน ม.6/5
90 นายธนะวัฒน์ จะฟะ ม.6/5
91 นายยุทธวีร์ ไชยชนะ ม.6/5
92 นางสาวอรนุช ไกวัลเพ็ญผ่อง ม.6/5
รายชื่อนักเรียนลา ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563
จำนวน 58 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
1 เด็กชายศรชัย ชวลิตเกียรติกุล ม.1/4
2 เด็กชายพลพล แซ่กือ ม.1/5
3 เด็กชายสุทธิชา จริยา ม.1/6
4 เด็กหญิงประกายดาว ลำนำไพร ม.2/1
5 เด็กชายชนาธิป ปิงกุล ม.2/2
6 เด็กหญิงธิติกา จิตเกษมวนา ม.2/3
7 เด็กหญิงฑิพสิรินญา เสาหิน ม.2/3
8 เด็กชายภูวเดช ยอดสุวรรณ์ ม.2/4
9 เด็กชายนิธิกร ทองช่วย ม.2/4
10 เด็กชายสิริศักดิ์ เบิกบาล ม.2/4
11 เด็กชายภีรพัฒน์ คงทน ม.2/5
12 เด็กหญิงรัตติกาล ชัยวรยุทธ ม.3/1
13 เด็กชายนราธิป สมยศ ม.3/1
14 เด็กหญิงธีรกานต์ เสนใจ ม.3/4
15 นายธนวิชญ์ กรรณิกา ม.4/1
16 นายรัชชานนท์ ไกรศรี ม.4/1
17 นายกิตติณัฏฐ์ ขันทะสา ม.4/1
18 นายธัชพล แสงสรทวีศักดิ์ ม.4/1
19 นายพิเชษฐ์ แซ่ว้าง ม.4/1
20 นายธนัช ประดับสุข ม.4/1
21 นายเกรียงศักดิ์ รบชนะ ม.4/1
22 นายคันธารัตน์ พิทาคำ ม.4/1
23 นางสาวชลธิชา เงาะหวาน ม.4/4
24 นายสุริยวรรษ หลวงใจ ม.4/4
25 นายประจักษ์ มูลแก้ว ม.4/5
26 นายวิชยากร ดอนชัย ม.5/2
27 นายอภิวัฒน์ สมกองแก้ว ม.5/2
28 นายฐิติโชติ สันติสุนทรารักษ์ ม.5/2
29 นายขจรศักดิ์ วิเศษคุณ ม.5/2
30 นายวริทธิ์ ปะติกา ม.5/2
31 นางสาวบัวชมพู พรมซาว ม.5/2
32 นายชวลิต สันติภาพกูล ม.5/2
33 นายพงศกร เพชรยอดภู ม.5/2
34 นางสาวเท ม.5/2
35 นางสาวสุทธิดา กิติรัตน์ ม.5/2
36 นางสาวสายเดือน แก้วคำ ม.5/2
37 นายชยะกร วงษ์ซื่อ ม.5/2
38 นางสาวธนภรณ์ บัวคลี่ ม.5/2
39 นางสาวเพียงใจ พรหมแสนหลวง ม.5/2
40 นายคณาธิป รู้ซื่อ ม.5/2
41 นายชลากร เจริญสว่างธรรม ม.5/3
42 นายพรชัย แจ่มปัญญาไพรวัลย์ ม.5/4
43 นางสาวอรุณรัตน์ ชวลิตธรรมรุ่ง ม.5/5
44 นายวิรัตน์ ลาภผลอุดม ม.5/5
45 นายณัฐพล โกฏิฉกรรจ์ ม.6/1
46 นางสาวกุลธิดา กาวิน่าน ม.6/1
47 นางสาวอภิสรา จิตสุข ม.6/2
48 นายสุทธิภัทร มุนิลทร ม.6/2
49 นายสิปปกร จันต๊ะมัง ม.6/2
50 นางสาวอุบลรัตน์ มิตกุล ม.6/2
51 นางสาวอินทิรา กรรณิกา ม.6/2
52 นางสาวปวีณ์กร ศรีเที่ยง ม.6/2
53 นางสาวศิริพร ธุระนันท์ ม.6/2
54 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี ม.6/3
55 นางสาวอรัญญา กองจันทร์ ม.6/3
56 นางสาวนุศรา ริยะนา ม.6/3
57 นายนิติพนต์ ตนหาร ม.6/4
58 นางสาวสาธิกา วิทยานราธร ม.6/4
รายชื่อนักเรียนมาสาย ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563
จำนวน 0 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น
รายงานการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563 แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -